eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Obsługa serwisowa i techniczna serwera PACS Syngo.Plaza/SIEMENS w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa serwisowa i techniczna serwera PACS Syngo.Plaza/SIEMENS w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa serwisowa i techniczna serwera PACS Syngo.Plaza/SIEMENS w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e69cb442-5c5c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/823596

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/823596

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/823596 i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/823596
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/823596 w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. . ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/41/09/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa serwisowa i techniczna serwera PACS Syngo.Plaza/Siemens w Wojewódzkim Centrum szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej - prze okres 24 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia że serwisowanie wykonywać będzie inżynier posiadający certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia doradztwa w zakresie aplikacji przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych u producenta aparatu.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia, że posiada pełną autoryzację producenta sprzętu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w (art. 108 ust. 1 Ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.1. do SWZ. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia:
W zakresie Zadania Nr 1 – minimum 150 000,00 zł
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym okresie wygaśnie (upłynie okres obowiązywania) Wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i przedłoży je Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniego ubezpieczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument wystawiony przez producenta urządzeń, będących przedmiotem serwisu potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do serwisowania tych urządzeń (posiadanie przez Wykonawcę pełnej autoryzacji producenta urządzeń uprawniającej do ich serwisowania)
Aktualny certyfikat imienny ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy wystawiony na minimum 1 osobę świadczącą usługę serwisowania na rzecz Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Harmonogram świadczenia usług serwisowych/przeglądów technicznych przez okres 24 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Harmonogram świadczenia usług serwisowych/przeglądów technicznych przez okres 24 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcy, złożone w oryginale, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
Dowód wniesienia wadium (w sposób określony w pkt. 13 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium (przed upływem terminu składania ofert), na cały okres związania ofertą od upływu terminu składania ofert: w kwocie 3 300,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają „Pełnomocnika” do:
• reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo
• reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W ofercie należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię.
W przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy
Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się oryginał umowy lub notarialnie potwierdzoną kopię.
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Wykonawcę okoliczności od niego niezależnych ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą;
b) zakresu świadczonych usług w związku ze zmianami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;
c) w zakresie przedmiotowym (tj. m.in. zmiana techniki świadczenia usługi, zmiana częstotliwości wykonywanych czynności), ze względu na udokumentowane przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, np. zmiany organizacyjne, jeżeli wymaga tego zapewnienie prawidłowo wykonywanej usługi;
d) zmiana sposobu wykonania części umowy uzasadniona przyczynami technicznymi, w szczególności, gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; e)zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców;f)jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia,
wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie; g)w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i dokumentach postepowania , których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy;
h) okoliczność zmiany terminu spowodowane jest wystąpieniem opóźnienia w dokonaniu przez Wykonawcę określonych czynności lub ich zaniechanie na skutek działań lub zaniechań właściwych organów państwa, administracji państwowej albo samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; wydłużenie terminu nastąpi adekwatnie do wpływu działania lub zaniechania danego organu;
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zmian do umowy zostały określone w paragrafie 6 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/823596

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.