eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych szkoleń dla 30 opiekunów i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dębnie i Sławnie (76-100) w ramach projektu Silni i SamodzielniOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych szkoleń dla 30 opiekunów i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dębnie i Sławnie (76-100) w ramach projektu Silni i Samodzielni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7c44336-16aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych szkoleń dla 30 opiekunów i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dębnie i Sławnie (76-100) w ramach projektu Silni i Samodzielni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7c44336-16aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045432/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Organizacja wyjazdowego szkolenia przeciwdziałającemu wypaleniu zawodowemu dla osób sprawujących pieczę zastępczą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych szkoleń dla 30 opiekunów i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dębnie i Sławnie (76-100) w ramach projektu „Silni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282750

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.431.2.6.2023.MZL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 150000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 40000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych szkoleń dla 30 opiekunów i pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w Dębnie i Sławnie (76-100) w ramach projektu „Silni i Samodzielni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”, w tym:
1) usługa przewozu uczestników,
2) usługa noclegowa wraz z wyżywieniem uczestników, 3) zapewnienie sali szkoleniowej,
4) przeprowadzenie szkoleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

63515000-2 - Usługi podróżne

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

98341000-5 - Usługi miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48300 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48300 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: C.M.T. Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 783258555

7.3.3) Ulica: Biała 8

7.3.4) Miejscowość: Jaworzno

7.3.5) Kod pocztowy: 43-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48300 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.