eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Rozwoju Edukacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14214358300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Ujazdowskie 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-478

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 345 37 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ore.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ore.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d6d84cf-592e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00152402/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ore

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ore

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie
korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników
Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/ore

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA-ZUZP.2610.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 14621552,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77, w szczególności:
1) Zadanie I - przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej budynku niemieszkalnego – gospodarczego zgodnie wymogami PFU (w szczególności projektu i kosztorysu) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnieniem wymogów z nich wynikających;
2) Zadanie II - roboty budowlane budynku niemieszkalnego – gospodarczego na podstawie dokumentacji wytworzonej w ramach zadania I;
3) Zadanie III - przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej budynku administracyjno-hotelowego zgodnie wymogami PFU (w szczególności projektu i kosztorysu) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnieniem wymogów z nich wynikających; Zadanie powinno zostać zrealizowane w ten sposób aby przewidywało podział na Zadania IV i V, które będą mogły stanowić samodzielne zadania inwestycyjne;
4) Zadanie IV - roboty budowlane budynku administracyjno-hotelowego w szczególności:
- prace rozbiórkowe i przygotowawcze,
- rozbudowa i przebudowa budynku (wybudowanie ścian – stan surowy otwarty oraz szyby windowego),
- wymiana poszycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji,
- zabezpieczenie i izolacja fundamentów,
- instalacje elektroenergetyczne,
- instalacje teletechniczne,
- instalacje sanitarne;
5) Zadanie V - obejmuje pozostałe prace przewidziane w dokumentacji z Zadania III.
2. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu V w ramach prawa opcji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zadanie V - obejmuje pozostałe prace przewidziane w dokumentacji z Zadania III.
2. Realizacja do 23.12.2024 r.
3. Wartość zamówienia w ramach prawa opcji - 6 897 974,96 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

i Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), a w przypadku, gdy wartość środków finansowych lub zdolność kredytowa zostały określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
ii Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

i Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie trzy (3) zadania inwestycyjne, polegające na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz każde o kubaturze obiektu minimum 5000 m3 , w tym co najmniej jedno (1) zadanie inwestycyjne realizowane było w obiekcie użyteczności publicznej, wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milinów złotych), a roboty te zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację roboty budowlanej).

ii Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:
aa. Kierownika budowy, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:
- posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami,
- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551),
- posiadać doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną (1) robotą budowlaną w obiekcie użyteczności publicznej wpisanym w rejestr zabytków,

ab. Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma (2) robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu,

ac. Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma (2) robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu,

ad. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, który wykonał należycie minimum jedną (1) usługę w zakresie projektowania obejmującą przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej z funkcją hotelową o kubaturze budynku minimum 5000 m3, wpisanym do rejestru zabytków.

ae. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej,

af. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej,

ag. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej,

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane,
2) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
5) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wkluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;
7) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

− Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ,
− Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy).
− Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 25 1010 1010 0180 2113 9120 0000 z dopiskiem „Wadium – Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77” nr WA-ZUZP.2610.25.2023”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;
2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
7. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek o którym mowa w:
1) Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. c i d) zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie potwierdzi, że spełniają ww. warunki.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 pkt 2) SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach i warunkach tożsamych jak określono to w ust. 2 powyżej dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. warunek, o którym mowa w:
a) Rozdziale VII ust. 1. pkt 2) lit. c i d) SWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z podmiotów (Wykonawca lub podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się Wykonawca) potwierdzi, iż spełnia ww. warunek;
b) Rozdziale VII ust. 1. pkt 2) lit. c i d) SWZ zostanie spełniony jeżeli wszystkie podmioty (Wykonawca lub podmiot/y trzeci/e na zasoby, którego/ych powołuje się wykonawca) potwierdzą, iż łącznie spełniają ww. warunek.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z § 7 Załącznika nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
1. Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zaliczka wypłaca może być jednorazowo lub kilkukrotnie na wniosek Wykonawcy pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
1) Łączna wysokość zaliczek nie może przekroczyć 70% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy;
2) Jednorazowa zaliczka nie może przekroczyć 50% maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy
3) Wykonawca może wystąpić o wypłatę kolejnej zaliczki nie wcześniej niż po rozliczeniu dotychczasowej zaliczki.
2. Zaliczka podlega zwrotowi w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chociażby niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. śmierć, likwidacja lub upadłość Wykonawcy, utrata personelu zdolnego do realizacji zamówienia. Zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
3. Zamawiający wymaga przed wypłatą zaliczki wymaga wniesienia zabezpieczenia jej zwrotu w całości na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Gwarancja może być wniesiona w formie elektronicznej lub papierowej. W okresie zabezpieczenia Wykonawca może dokonywać zmiany formy zabezpieczenia spośród wyżej wskazanych z zastrzeżeniem obowiązku zachowania ciągłości zabezpieczenia.
5. Gwarancja powinna zostać udzielona na czas przewidziany na realizację umowy przedłużony o dalsze 30 dni i dotyczyć pełnej wysokości udzielanej zaliczki.
6. Gwarancja powinna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Z treści gwarancji powinno wynikać jednoznacznie, że gwarancja obejmuje niewykonanie lub nienależyte wykonanie także z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi poprzez zwrot dokumentu gwarancyjnego, a w przypadku gwarancji wniesionych w formie elektronicznej poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia gwarantowi. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia uznania umowy za należycie wykonaną.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami §19 ust. 6 - 12 Załącznika nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ore

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.