eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Przebudowa budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby Bursy Powiatu ŚredzkiegoOgłoszenie z dnia 2022-10-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Średzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Daszyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612858051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsredzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatsredzki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b33d72d1-44a3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015218/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379031/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ID.272.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby bursy Powiatu Średzkiego wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową, zlokalizowanego na działce 750/22 i 750/23.

Zakres prac obejmuje m.in.:
- instalacje elektryczne i teletechniczne: montaż opraw awaryjnych/ewakuacyjnych instalacje oddymiania i czujek SSP, rozbudowa i przesunięcie rozdzielni elektrycznych,
- kanalizację sanitarną,
- instalację wodociągową,
- wykonanie zewnętrznej klatki schodowej,
- prace rozbiórkowe,
- wykonanie ścian działowych,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- malowanie ścian i sufitów,
- posadzki z tworzyw sztucznych,
- posadzki płytkowe z kamieni sztucznych,
- montaż okien aluminiowych,
- drzwi wewnętrzne płycinowe z płyty wiórowej,
- montaż ścianek systemowych,
- montaż podłogi technicznej z płyty OSB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10.00 dnia 21 października 2022 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.