eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu - działka nr 1721Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – działka nr 1721

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PRZASNYSZ

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297564900

1.5.8.) Numer faksu: 297564939

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – działka nr 1721

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd21bb2c-3f3b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013453/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szate roślinną placu rynku w Przasnyszu - działka nr 1721

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368945/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKOŚ.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 343817,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na założeniu zieleni, realizowana w ramach zadania pn.: „Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – dz. nr 1721”, realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.
Zakres usług obejmuje:
1) przygotowanie terenu do prac: przestawienie w miejsca wskazane przez Zamawiającego obiektów małej architektury kolidującej z pracami, takich jak: ławka – 1 szt., donica- 15 szt., stojak na rowery – 4 szt., oświetlenie przy pomniku – 1szt.
Pozostałe elementy małej architektury: ławki – 8 szt., pojemniki na odpady – 4 szt., zostaną wykorzystane ponownie i ulokowane zgodnie z koncepcją projektową;
2) rozbiórka i wywóz nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt granitowych w miejscu lokalizacji nasadzeń;
3) rozbiórka i wywóz podbudowy kostki brukowej w miejscach nasadzeń roślinności;
4) roboty brukarskie - ponowne ułożenie obrzeży granitowych (po poszerzeniu rabat wokół drzew);
5) roboty brukarskie – poszerzenie głównych alejek z kostki granitowej zlokalizowanych między nasadzeniami;
6) roboty brukarskie – wykonanie zatoczek z kostki brukowej pod ławki i pojemniki na odpady – kostka brukowa pozyskana z rozbiórki;
7) przestawienie i umocowanie istniejących ławek parkowych oraz pojemników na odpady – zgodnie z koncepcją projektową;
8) usunięcie krzewów i karpin;
9) zakup, transport i wymiana gruntu;
10) ręczne usunięcie i przerzut warstwy ziemi urodzajnej pod rabaty;
11) przygotowanie terenu pod nasadzenia;
12) rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej;
13) nasadzeniem krzewów oraz bylin;
14) rozrzucenie kory ogrodniczej;
15) montaż linii kroplującej wraz z zakupem podzespołów;
16) pielęgnacja posadzonych roślin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta - MRK-Technik.pl Marek Koterwas, Renata Koterwas - Żebrowska, ul. ks. A. Pęksy 1, 07-410 Ostrołęka. Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy pzp.
W świetle powyższego, wobec braku ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.