eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › "Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7 (2)".Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7 (2)".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zsm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7 (2)".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cad284d-5b7a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079669/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa budynku poradni specjalistycznych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Truchana 7 w Chorzowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/128669/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/128669/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z art. 61 Prawa zamówień publicznych, za pośrednictwem elektronicznej https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl.
3. Strona internetowa, na której umieszczane będą niezbędne informacje (ogłoszenia, SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia itp.): https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016, str. 1-88), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, poczta elektroniczną: zp@zsm.com.pl,
numer telefonu +48 32 34 99 298, +48 32 34 99 268
/nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego/;
􀀀 Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
jest Pan Grzegorz Koczy, telefon +48 32 349 92 67, poczta elektroniczna: gkoczy@zsm.com.pl
/nazwa Zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji pod „"Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7 (2)".
􀀀 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605), dalej „UPZP”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 UPZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach UPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z UPZP;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP/28/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na budowie wolnostojącego, parterowego budynku poradni specjalistycznych dla dzieci połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem na terenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7. Zamawiający będzie realizował ETAP 1 inwestycji, który polega na budowie nowego budynku wraz
z wykonaniem wszystkich niezbędnych instalacji oraz zamontowaniu tzw. wyposażenia stałego zgodnie
z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 4 do SWZ. Przyjęta w dokumentacji projektowej technologia posadowienia budynku – palowanie, została zaprojektowana jako rozwiązanie optymalne biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania geologiczne terenu. Wykonane wcześniej inwestycje na terenie objętym budową m.in. budowa bloku operacyjnego, czy też budowa poradni zostały również wykonane w technologii palowania. Zamawiający tym samym nie dopuszcza przyjęcia przez Wykonawcę innych rozwiązań wykonania budynku niż opisane w dokumentacji projektowej (Zamawiający nie dopuszcza oferty wariantowej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 - Dekorowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

24111500-0 - Gazy medyczne

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa – 60,00 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
2) okres udzielonej gwarancji – 15,00 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
3) doświadczenie kierownika budowy – 25,00 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę polegającą na budowie budynku o powierzchni użytkowej min. 700 m2 o wartości brutto nie niższej niż 11 800 000,00 zł brutto

Uwaga: Pojęcie budowa należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.).
Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców (konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga:
1. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawcę. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawcę. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy, które to należy złożyć wraz z ofertą oraz oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz.
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy) – załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2080 z późn.zm).

4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 11.10.2023r. do godziny 09:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:
21 1050 1243 1000 0010 0009 7517.
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Uwaga:
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXXI SWZ.

9. Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6.1. niniejszego rozdziału SWZ.
6.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”).
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Wykonawca w celu skorzystania z zaliczki powinien zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wypłatę niniejszej kwoty wraz ze wskazaniem zakresu robót (zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym), które będą wykonane za pozyskanych w ramach zaliczki środków.
3. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże formę zabezpieczenia zaliczki spośród wskazanych w pkt 6 poniżej oraz zasady jej rozliczenia.
4. Wniosek o udzielenie zaliczki powinien zostać wniesiony w terminie do 30.11.2023 r.
5. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej,
b) gwarancji ubezpieczeniowej,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji
umowy.
7. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100% jej zabezpieczenia.
8. Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku jej nieterminowego rozliczenia.
9. Ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż 60 dni od dnia, w którym przypada termin rozliczenia zaliczki wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2.
10. W przypadku odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczek, które nie zostały rozliczone w należnym wynagrodzeniu do czasu odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy.
11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia tj. za odbiór prac zrealizowanych z udzielonej zaliczki oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części zamówienia, na którą zaliczka została wypłacona.
12. Zamawiający może zażądać zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy opóźnienie realizacji jakiegokolwiek elementu robót ujętego w zaakceptowanym harmonogramie przekracza 14 dni w stosunku do terminów w nim określonych.
13. W nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest uwarunkowane przedłużeniem terminu ważności zabezpieczenia zaliczki.
14. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuację opisaną w ust. 13 spowoduje niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego do Gwaranta o jej zwrot w wysokości nierozliczonej.
15. Rozliczenie zaliczki sprowadza się do pomniejszenia kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
1.1. Zamawiający na podstawie art. 455 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w tym terminu realizacji w następujących okolicznościach:
a. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b. z powodu błędów w Dokumentacji projektowej polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,
c. z powodu wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub śniegu o nasileniu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wystąpienie bardzo wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, uniemożliwiających pracę na budowie w pełnym zakresie godzin Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z technologią.
d. z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
e. z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej,
f. z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej,
g. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami lub pracami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
h. w przypadku gdy działania organów administracji lub gestorów sieci skutkują niezależnym od Wykonawcy wydłużeniem terminów realizacji określonych czynności objętych zakresem umowy, wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
i. zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,
j. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
k. konieczności dokonania innych zmian wynikających z czynników ujawnionych na etapie realizacji Umowy.
Ze względu na ograniczoną liczę znaków w ogłoszeniu pozostałe zmiany znajdują się we wzorze umowy, który stanowi integralną część dokumentacji postępowania z którą Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/128669/notice/public/details w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń idokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych a także innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.