eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaroszowiec › Dostawa nabiału dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda WojtyłyOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nabiału dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Jaroszowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326428090

1.5.8.) Numer faksu: 326428100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wschp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nabiału dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ace1f14-5c50-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032987/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa art. spożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ace1f14-5c50-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ace1f14-5c50-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-3ace1f14-5c50-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Opis sposobu przygotowania i składania oferty
1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Akrobaty Reader DC.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą .

Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2022 r. poz. 1710 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także "RODO") informuję, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 1a,
32-310 Jaroszowiec tel. 32 642 80 90
inspektor ochrony danych osobowych w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec tel. 32 642 80 90, adres e-mail iodo@wschp.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn.:
Dostawa nabiału dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.I.2.224/18/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w podziale na 2 zadania.
2. Jakość przyjmowanego surowca musi odpowiadać normom handlowym oraz wymaganiom Zamawiającego .
3. Znakowanie artykułów spożywczych w języku polskim, musi zapewnić ich pełną identyfikowalność.
4. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz dostarczenia środków spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie przydatności do spożycia nastąpi odmowa przyjęcia.
5. Materiał opakowaniowy i transportowy dopuszczony do kontaktu z żywnością.
6. Wykonawca musi funkcjonować zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa żywnościowego i przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.
7. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wymaganiami prawa żywnościowego, między innymi:
a. Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002” ,
b. Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55),
c. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z dnia 27 września 2006 nr 171, poz. 1225 z późn. zmianami),
d. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zmianami),
e. Rozporządzenia (UE) nr 1169/2001 z Dia 25.10.2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
f. Wszelkich aktów wykonawczych obowiązujących w zakresie nieregulowanym
w rozporządzeniu 853/2004.
8. Dostarczany przez Wykonawcę asortyment musi być I klasy jakości, świeży, schłodzony
i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą.
9. Każdy dostarczony asortyment powinien posiadać trwałą etykietę w języku polskim zawierającą minimum dane w zakresie: producenta, opisu asortymentu, temperaturę przechowywania, datę przydatności do spożycia.
10. Wykonawca realizować będzie dostawy w sposób ciągły, 3-5 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, do godziny 5:30, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,
11. Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego - każdorazowo faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - zgłosi zapotrzebowanie na co najmniej 24 godziny przed wymaganym terminem dostawy.
12. Dostarczony asortyment powinien być zgodny z zamówieniem.
13. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, loco magazyn żywnościowy Zamawiającego,
14. Na żądania Zamawiającego, przy każdej dostawie, Wykonawca udostępni do wglądu Zamawiającemu następujące dokumenty: dopuszczenie środka transportu przez PPIS do przewozu żywności, aktualną kartę zdrowia kierowcy, potwierdzenie wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdu, którym przewożona jest żywność, potwierdzenie zachowania łańcucha chłodniczego – zapisy temperatur z komory transportowej.
15. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne,
16. Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment jest dopuszczony do obrotu, wolny od wad jakościowych i ilościowych oraz dobrej jakości.

3.5. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: – magazyn żywnościowy Zamawiającego mieszczący się w budynku Szpitala, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Koszt) 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w podziale na 2 zadania.
2. Jakość przyjmowanego surowca musi odpowiadać normom handlowym oraz wymaganiom Zamawiającego .
3. Znakowanie artykułów spożywczych w języku polskim, musi zapewnić ich pełną identyfikowalność.
4. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz dostarczenia środków spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie przydatności do spożycia nastąpi odmowa przyjęcia.
5. Materiał opakowaniowy i transportowy dopuszczony do kontaktu z żywnością.
6. Wykonawca musi funkcjonować zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa żywnościowego i przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.
7. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wymaganiami prawa żywnościowego, między innymi:
a. Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002” ,
b. Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55),
c. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z dnia 27 września 2006 nr 171, poz. 1225 z późn. zmianami),
d. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zmianami),
e. Rozporządzenia (UE) nr 1169/2001 z Dia 25.10.2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
f. Wszelkich aktów wykonawczych obowiązujących w zakresie nieregulowanym
w rozporządzeniu 853/2004.
8. Dostarczany przez Wykonawcę asortyment musi być I klasy jakości, świeży, schłodzony
i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą.
9. Każdy dostarczony asortyment powinien posiadać trwałą etykietę w języku polskim zawierającą minimum dane w zakresie: producenta, opisu asortymentu, temperaturę przechowywania, datę przydatności do spożycia.
10. Wykonawca realizować będzie dostawy w sposób ciągły, 3-5 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, do godziny 5:30, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,
11. Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego - każdorazowo faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - zgłosi zapotrzebowanie na co najmniej 24 godziny przed wymaganym terminem dostawy.
12. Dostarczony asortyment powinien być zgodny z zamówieniem.
13. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, loco magazyn żywnościowy Zamawiającego,
14. Na żądania Zamawiającego, przy każdej dostawie, Wykonawca udostępni do wglądu Zamawiającemu następujące dokumenty: dopuszczenie środka transportu przez PPIS do przewozu żywności, aktualną kartę zdrowia kierowcy, potwierdzenie wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdu, którym przewożona jest żywność, potwierdzenie zachowania łańcucha chłodniczego – zapisy temperatur z komory transportowej.
15. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne,
16. Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment jest dopuszczony do obrotu, wolny od wad jakościowych i ilościowych oraz dobrej jakości.

3.5. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: – magazyn żywnościowy Zamawiającego mieszczący się w budynku Szpitala, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Koszt) 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust.1 ustawy Pzp , tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca wykaże się posiadaniem:

o Aktualne zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego
(Sanepidu) na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu
żywności (samochód przewożący żywność musi być do tego przystosowany i
posiadać pozytywną decyzję Sanepidu), zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2021 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) – oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) – oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2 do SWZ

1.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. ; określonych w tabeli 1
Tabela nr 1
1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 3 do SWZ.


2. Aktualne zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego
(Sanepidu) na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu
żywności (samochód przewożący żywność musi być do tego przystosowany i
posiadać pozytywną decyzję Sanepidu), zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2021 z późn. zm.) (dokument składany na wezwanie)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę:
1. Ofertę stanowią:
1) formularz ofertowy – interaktywny udostępniony przez Zamawiającego na platformie
e-Zamówienia
2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1.1/1.2

UWAGA! W przypadku nie dołączenia do Oferty Załącznika nr 1.1/1.2, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,

3) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale IV i Rozdziale VIII ust.1 pkt. 1.1 i ust 1.2. oraz dokumenty wskazane w rozdz. IX i X Specyfikacji (jeśli dotyczy), w tym decyzja/zezwolenie, o którym mowa w rozdz. VII SWZ
4) w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane/ uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami).
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera/pełnomocnika o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców (w przypadku spółki cywilnej: każdy ze wspólników spółki cywilnej) składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu w postaci oświadczenia na załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z zapisami Sekcji VIII SWZ.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z tego powodu jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Zgodnie z zapisami rozdz. VIII SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ wspólników spółki cywilnej, oświadczeń na załączniku nr 2 do SWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej:
Każdy wspólnik spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
8. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
9. Postanowienia rozdz. VIII ust. 1.3 SWZ stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:
1) terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2) możliwości realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu cenowym,
a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy;
3) nazwy producenta danego asortymentu – w przypadku braku dostępności - pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej jakości; cena zamiennika nie może być wyższa od podanej w formularzu cenowym;
4) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1.1/1.2a,
w sytuacji niewykorzystania ilości asortymentów wskazanych w tym załączniku,
z zastrzeżeniem ust. 5 oraz pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku wprowadzenia promocji cenowych - do objęcia nimi także Zamawiającego, a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
4. W przypadku kiedy zapotrzebowanie Zamawiającego na dany asortyment przewyższy ilości tego asortymentu określone w załączniku nr 1.1/1.2 do SWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę, na zmianę ilości poszczególnych asortymentów określonych w tym załączniku, poprzez zwiększenie zamówienia w danej pozycji o maksymalnie 20% w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 1.1/1.2 do SWZ kompensując to odpowiednim zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie asortymentu wskazanego w załączniku nr 1.1/1.2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie mogą doprowadzić do przekroczenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 2 umowy. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

5. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
a) Obniżenia cen przedmiotu umowy
b) Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xls lub .xlsx (wybór formatu danych należy do Wykonawcy).
2. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346. z późn. zm.)

INNE
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmawiający, na podstawie ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191 ze zm.), dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją niniejszego zamówienia za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
3. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY
8. Wykonawca składając ofertę akceptuje:
- warunki i terminy płatności
- termin związania ofertą
- warunki określone w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) oraz zawarte w zapisach SWZ,
oraz deklaruje zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.