eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ogrodzieniec › Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie w formule "zaprojektuj, wybuduj i wyposaż"Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie Klubu „Senior+” w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 67-09-700, (32) 67-09-713

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/6361

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Klubu „Senior+” w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f33b611f-3fec-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00413857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040311/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Utworzenie Klubu „Senior+” w Gulzowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370700/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.39.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 195121,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” części budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego na działce nr ew. 118/6, położonej w Gulzowie, ul. Wesoła 1, 42-440 Ogrodzieniec z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Celem zadania jest wykorzystanie istniejących pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku i optymalne zaadaptowanie na utworzenie Klubu „Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Zadaniem Klubu „Senior +” będzie stworzenie warunków dla ludzi starszych i niepełnosprawnych do wspólnych działań integracyjnych, rozwoju aktywnych form uczestnictwa w życiu społecznym w celu przeciwdziałania ich izolacji i wykluczeniu.
3. Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. z przepisami rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
4. Szczegółowe informacje zawarte są w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga: Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązani są nie wyceniać w ofercie robót na parterze budynku oraz klatce schodowej (pomieszczenia objęte remontem przedstawia Załącznik nr 7 do SWZ).
5. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji (przebudowa kolizji). Dotyczy to także sytuacji, w której właściciele poszczególnych mediów w wydanych warunkach ustalają konieczność wykonania przebudowy odpowiedniej sieci. Szczegółowe rozwiązanie powinno być zgodne z warunkami technicznymi gestorów sieci, po akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy projektu. Dokumentację należy wykonać w ilościach jak w ust. 3 niniejszego działu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

39100000-3 - Meble

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 288900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 288900,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.