eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - pompownia wód deszczowych przy zbiorniku ZR 15 i ZR-22 dz. 666/29, 190 obręb Sowczyce i Łomnica Gmina OlesnoOgłoszenie z dnia 2023-09-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – pompownia wód deszczowych przy zbiorniku ZR 15 i ZR-22 dz. 666/29, 190 obręb Sowczyce i Łomnica Gmina Olesno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – pompownia wód deszczowych przy zbiorniku ZR 15 i ZR-22 dz. 666/29, 190 obręb Sowczyce i Łomnica Gmina Olesno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-520b805e-5c48-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotowe postepowanie dotyczy usług dystrybucji energii elektrycznej przez wykonawcę PGE Energetyka Kolejowa S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa do urządzeń zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Wykonawca jest właścicielem infrastruktury energetycznej, która jako jedyna może być wykorzystana do dystrybucji energii stąd jest jedynym podmiotem, z którym może być zawarta umowa na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art. 214 ust 1, pkt 1 Ustawy Pzp wszczął postepowanie w trybie z Wolnej ręki

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2421.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 25261,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do pompowni wód deszczowych przy zbiorniku ZR 15 i ZR-22 dz. 666/29, 190 obręb Sowczyce
i Łomnica Gmina Olesno w szacowanej ilości energii 35616,00 kWh w okresie 4 lat do punktów poboru energii administrowanych przez GDDKiA w Opolu

4.5.3.) Główny kod CPV: 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31071,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGE Energetyka Kolejowa S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 017301607

7.3.3) Ulica: Hoża 63/67

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-681

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31071,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga do sekcji V zakończenie Postępowania:
Z uwagi na brak możliwości wskazanie obowiązywania umowy na czas nieoznaczony Zamawiający w ww. sekcji wskazał jako okres obowiązywania umów 48 miesięcy.
Umowy będące przedmiotem niniejszego zamówienia zawierane są pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom na czas nieoznaczony.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.