eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wykonanie dokumentacji dla robót budowlanych na obiektach: I. ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie; II. ZOZ przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie; wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - ponowneOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji dla robót budowlanych na obiektach:
I. ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie;
II. ZOZ przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie;
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - ponowne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji dla robót budowlanych na obiektach:
I. ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie;
II. ZOZ przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie;
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - ponowne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52cfe419-5c4c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062767/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku ZOZ położonego przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

1.3.20 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku ZOZ położonego przy ul.Chrobrego 6/8 w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52cfe419-5c4c-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@um.sopot.pl.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie przy ul. Kościuszki 25/27; tel. 58 52 13 751, e-mail: kancelaria@sopot.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@sopot.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawiki 2), w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w stosunku do ewentualnych podwykonawców, obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO o ile pozyskają dane osobowe pośrednio.
Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO, Zamawiający przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż samego wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust.1-4 RODO. Zamawiający wymaga natomiast, aby obowiązek informacyjny wobec takich osób, których dane osobowe pozyska wykonawca i przekaże zamawiającemu w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zmówienia został wypełniony przez Wykonawcę

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.37-38.IN.2023.MSt

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych polegających na nadbudowie i termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Chrobrego 6/8 Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), stanowiącym załącznik do SWZ.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać w szczególności:
1) termomodernizację budynku:
a) wykonanie izolacji termicznej przewodów w węźle ciepła;
b) modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania;
c) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej;
d) docieplenie ściany wewnętrznej pomiędzy piwnicą ogrzewaną i nieogrzewaną;
e) docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną;
f) docieplenie stropodachów;
g) docieplenie ścian zewnętrznych;
h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian stykających się z gruntem;
i) wymianę okien i drzwi;
2) roboty remontowe:
a) remont schodów wejściowych wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych (docelowa nawierzchnia z lastryko);
b) czyszczenie i naprawa elewacji z kamienia w przyziemiu budynku;
c) remont balkonów;
d) remont daszków ochraniających wejścia do budynku;
e) remont sufitu w pomieszczeniu apteki uwzględniający odtworzenie świetlika;
f) uporządkowanie okablowania ułożonego po elewacjach budynku;
g) wymianę rur spustowych;
h) remont sufitów w pomieszczeniach pogotowia ratunkowego uwzględniający odtworzenie świetlików;
3) nadbudowę części budynku użytkowanej przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego.

Przedmiot zamówienia będzie wykonany przez Wykonawcę w czterech etapach, każdy w następującym zakresie:
1) Etap 0 – Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej nadbudowy części budynku;
Aktualizacja ma uwzględniać dostosowanie koncepcji do zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz montaż dźwigu osobowego.
Aktualizacja koncepcji powinna składać się z części opisowej zawierającej zestawienie powierzchni oraz z części rysunkowej zawierającej rzut nadbudowanego piętra z aranżacją, przekrój, 2 wizualizacje (jedna od frontu, druga z tyłu budynku).

2) Etap I - PROJEKT BUDOWLANY:
a) wykonanie mapy do celów projektowych (jeśli zajdzie taka potrzeba),
b) wykonanie inwentaryzacji (zaleca się wykonanie inwentaryzacji w technologii skanu 3D przy użyciu tzw. chmury punktów),
c) wykonanie ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość nadbudowy,
d) wykonanie gotowego do złożenia, w celu uzyskania pozwolenia na budowę kompletnego projektu budowlanego (obejmującego również elementy podlegające, zgodnie z ustawą Prawo budowlane procedurze zgłoszenia) wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami (w tym decyzją Konserwatora Miasta Sopotu – pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych); w szczególności:
a. wykonanie projektu zagospodarowania terenu (jeśli zajdzie taka potrzeba)
b. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,
c. wykonanie projektu technicznego

Projekt budowlany musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
3) etap II – PROJEKT WYKONAWCZY (w zakresie będącym uszczegółowieniem projektu budowlanego):
a) wielobranżowe projekty wykonawcze w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym: instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i odgromowych,
b) inne projekty i opracowania, niezbędne dla realizacji robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,
c) harmonogram realizacji robót w układzie rzeczowym i finansowym,
d) przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie (w formacie, który czytany jest przez program kosztorysowy Norma) – dla wszystkich projektów wykonawczych,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (składające się z części ogólnej i części szczegółowej) dla wszystkich projektów wykonawczych,
f) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZKK),
Uwaga 1: Projekty wykonawcze w wersji papierowej należy wykonać w osobnych oprawach dla każdej z branż.
4) etap III – NADZÓR AUTORSKI:
Sprawowanie przez Wykonawcę wielobranżowego nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane w okresie od dnia zakończenia wielobranżowej dokumentacji projektowej (tj. wykonania etapu I, II) do dnia zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (po zakończeniu robót), za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie podobne będzie polegało na rozszerzeniu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, o której mowa w OPZ dla zamówienia podstawowego.
3. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305 uPzp.
4. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

dla części I i II

1) W kryterium „cena (C) - waga 60 % „ Wykonawca może uzyskać 60 pkt:

Ocena punktowa zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

dla części I

2.I) W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej (D) - waga 40%” Wykonawca może uzyskać 40 pkt.:

Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej uzyskane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania przez Wykonawcę ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocenie zostaną poddane usługi polegające na autorstwie lub współautorstwie w realizacji projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m2 uwzględniające w swym zakresie, w szczególności, następujące elementy robót: roboty konstrukcyjne, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe.
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Osoba skierowana do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej, uzyska punkty wg poniższej zasady:

usługi polegające na autorstwie lub współautorstwie w realizacji projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 4 000 m2 uwzględniające w swym zakresie, w szczególności, następujące elementy robót: roboty konstrukcyjne, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe- zrealizowane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału


1 usługa 10 punktów
2 usługi 20 punktów
3 usługi 30 punktów
4 usługi i więcej 40 punktów

Ocenie zostaną poddane wyłącznie usługi wykazane ponad wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4.
Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej SWZ), stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać w szczególności:
1) termomodernizację budynku:
a) likwidacja obecnego systemu ogrzewania opartego na kotłowni gazowej i przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej;
b) budowa nowych układów wentylacji mechanicznej;
c) modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania;
d) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej;
e) docieplenie stropów zewnętrznych;
f) docieplenie stropodachów;
g) wymianę okien i drzwi;
h) docieplenie ścian zewnętrznych połączone z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
2) roboty remontowe:
a) remont wiaty śmietnikowej;
b) remont dojścia do budynku;
c) remont bocznego wejścia do budynku;
d) remont loggi od frontu budynku;
e) wymianę instalacji odgromowej;
f) uporządkowanie przewodów elektrycznych biegnących po elewacji budynku (demontaż nieczynnych instalacji).

Przedmiot zamówienia będzie wykonany przez Wykonawcę w trzech etapach, każdy w następującym zakresie:
1) etap I - PROJEKT BUDOWLANY:
a) wykonanie mapy do celów projektowych (jeśli zajdzie taka potrzeba),
b) wykonanie inwentaryzacji (zaleca się wykonanie inwentaryzacji w technologii skanu 3D przy użyciu tzw. chmury punktów),
c) wykonanie gotowego do złożenia, w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia kompletnego projektu budowlanego (obejmującego również elementy podlegające, zgodnie z ustawą Prawo budowlane procedurze zgłoszenia) wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami (w tym decyzją Konserwatora Miasta Sopotu – pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych); w szczególności:
a. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,
b. wykonanie projektu technicznego
Projekt budowlany musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
2) etap II – PROJEKT WYKONAWCZY (w zakresie będącym uszczegółowieniem projektu budowlanego):
a) wielobranżowe projekty wykonawcze w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym: instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i odgromowych,
b) inne projekty i opracowania, niezbędne dla realizacji robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,
c) harmonogram realizacji robót w układzie rzeczowym i finansowym,
d) przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie (w formacie, który czytany jest przez program kosztorysowy Norma) – dla wszystkich projektów wykonawczych,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (składające się z części ogólnej i części szczegółowej) dla wszystkich projektów wykonawczych,
f) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZKK),
Uwaga 1: Projekty wykonawcze w wersji papierowej należy wykonać w osobnych oprawach dla każdej z branż.
3) etap III – NADZÓR AUTORSKI:
Sprawowanie przez Wykonawcę wielobranżowego nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane w okresie od dnia zakończenia wielobranżowej dokumentacji projektowej (tj. wykonania etapu I, II) do dnia zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (po zakończeniu robót), za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie podobne będzie polegało na rozszerzeniu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, o której mowa w OPZ dla zamówienia podstawowego.
3. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305 uPzp.
4. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

dla części I i II

1) W kryterium „cena (C) - waga 60 % „ Wykonawca może uzyskać 60 pkt:

Ocena punktowa zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

dla części II

2.II) W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej (D) - waga 40%” Wykonawca może uzyskać 40 pkt.:

Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej uzyskane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania przez Wykonawcę ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocenie zostaną poddane usługi polegające na autorstwie lub współautorstwie w realizacji projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 uwzględniające w swym zakresie, w szczególności, następujące elementy robót: wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe.
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Osoba skierowana do realizacji zamówienia, projektant branży architektonicznej, uzyska punkty wg poniższej zasady:
usługi polegające na autorstwie lub współautorstwie w realizacji projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 900 m2 uwzględniające w swym zakresie, w szczególności, następujące elementy robót: wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe- zrealizowane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału


1 usługa 10 punktów
2 usługi 20 punktów
3 usługi 30 punktów
4 usługi i więcej 40 punktów

Ocenie zostaną poddane wyłącznie usługi wykazane ponad wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4.
Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dla części I
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego dotyczącego budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2 uwzględniającej w swym zakresie w szczególności następujące elementy robót: roboty konstrukcyjne, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe.
 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a. co najmniej jedną osobą mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w co najmniej dwóch projektach budowlanych dotyczących budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2 uwzględniającej w swym zakresie w szczególności następujące elementy robót: roboty konstrukcyjne, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe.
b. co najmniej jedną osobą mająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
c. co najmniej jedną osobą mająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

dla części II
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego dotyczącego budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 uwzględniającej w swym zakresie w szczególności następujące elementy robót:, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe.
 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a. co najmniej jedną osobą mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w co najmniej dwóch projektach budowlanych dotyczących budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub termomodernizacji budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 uwzględniającej w swym zakresie w szczególności następujące elementy robót: wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie izolacji termicznej dachów lub stropodachów, montaż stolarki okiennej, roboty wykończeniowe.
b. co najmniej jedną osobą mająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, powierzchni użytkowej budynku, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej (dla części I), instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (art. 117 ust. 4 uPzp), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (art. 117 ust. 4 uPzp), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
a. w zakresie terminu lub wynagrodzenia, jeżeli powstała konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b. w zakresie terminu lub wynagrodzenia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
c. zmiany dotyczącą poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia,
d. jeżeli wystąpi uzasadniona obiektywna okoliczność zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych Etapów;
e. jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w Umowie.
5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) stronom nie przysługuje zmiana wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

Mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1497 ze zm.), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” ustawodawca przewidział krajową obligatoryjną podstawę do badania wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania, jeżeli:
1) wykonawca oraz uczestnik konkursu wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
2) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
3) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
Wykluczenie, o którym mowa powyżej następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa powyżej na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.