eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuryłówka › Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024 w lasach i zadrzewieniach w Gminie KuryłówkaOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024 w lasach
i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURYŁÓWKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Kuryłówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kuryłówka 527

1.5.2.) Miejscowość: Kuryłówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-303

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 243 80 10

1.5.8.) Numer faksu: (17) 243 80 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kurylowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurylowka.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024 w lasach
i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-242f6059-5c44-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021626/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach i zadrzewieniach gminnych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-242f6059-5c44-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: strona postępowania z informacja i dokumentami:
www.kurylowka.biuletyn.net >>> Zamówienia PZP (pow. 130 tys.)>>> Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka - wiele odcinków(II)>>>
składanie ofert poprzez Platformę e-Zamówienia, zgodnie z zasadami jej użytkowania:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
ID postępowania: ocds-148610-242f6059-5c44-11ee-9aa3-96d3b4440790 w oparciu o identyfikator postępowania
sugerowana i dopuszczona pozostała korespondencja w tym dokumenty na wezwanie, uzupełnienia i wyjaśnienia:
e-mail: przetargi@kurylowka.pl (i tylko ten adres) – szczegóły SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 6 działu I niniejszej SWZ i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 iipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344 ze zm.) przy czym: 1.1. Interaktywne instrukcje dla realizacji zamówienia i składania ofert za pomocą portalu e-zamówienia znajdują się w Centrum pomocy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ zaś zasady określa jej Regulamin. 1.2. wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów za pomocą e-mail zawierają oprócz wymogów standardowych wymagania wskazane: 1)adres e-mail Zamawiającego do komunikacji: przetargi@kurylowka.pl; 2)wielkość plików przesyłanych do 80MB; 3)w temacie wpisywać nr sprawy oraz czego dotyczy 4)w tekście wiadomości wpisana nazwa postępowania oraz przez kogo nadana; 5)zapisy czego tyczy wiadomość; 6)przesłana informacja będzie automatycznie potwierdzona przez serwer 7)pliki z tajemnicą przedsiębiorstwa przesyłane jako oddzielne i oznaczone odpowiednio z załączonym uzasadnieniem. 8)nie należy dzielić plików przesyłanych jako jeden dokument 9)każdy plik podpisany oddzielnie. 1.3.Formę i sposób w jaki należy przesyłać dokumenty w postępowaniu wskazują zapisy SWZ. 1.4.Zamawiający dopuszcza następujący format plików: 1) pliki edytowalne tekstowe-*.doc, *.xls; 2)pliki edytowalne graficzne-*.tif, *.jpg; 3)pozostałe pliki-*.pdf; 4)kompresja plików-*.zip, 7-zip; 1.5.Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który opisano w SWZ.1.6.Wszystkie pisma przesyłane przez Zamawiającego przesyłane będą na adres e-mail podany w formularzu ofertowym. 1.7.Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawców wszystkich pozostałych dokumentów oprócz oferty na skrzynkę pocztową e-mail: przetargi@kurylowka.pl przy zachowaniu warunków zawartych w niniejszej SWZ oraz odpowiednio podpisanych i przesyłanych w naznaczonych godzinach. 1.8.Dokument oryginalny–to dokument wypełniony samodzielnie przez Wykonawcę bez podpisu na papierze i nie skanowany, zapisany i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Oryginalna jest też postać elektroniczna podpisana podpisem zaufanym lub osobistym dla dokumentów uwarunkowanych takim podpisem w ustawie pzp. 1.9.Elektroniczna kserokopia dokumentu-to skan dokumentu papierowego, podpisanego na papierze, a następnie zapisanego do pliku i podpisanego elektronicznym przez osobę do tego umocowaną. UWAGA!!! Bardzo szczegółowe informacje w zakresie wymagań korespondencji elektronicznej zawarte są w ust. 7 działu I SWZ. 2. Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych, Treść wyjaśnienia zostanie opublikowana na stronie internetowej postępowania Zapytania mogą być wnoszone tylko środkami komunikacji elektronicznej i tylko na adres: przetargi@kurylowka.pl. 3.Pliki przesyłane w korespondencji ze względów technicznych, nie mogą mieć rozszerzeń typu *.exe, *.bat, *.msi lub *.com lub innego uznawanego za potencjalnie niebezpieczny. 4. Forma umieszczania informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kuryłówka w zakresie postępowania: 4.1. Strona BiP z nazwą postępowania jest stroną postępowania 4.2. Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania wszystkie dokumenty i informacje dotyczące danego postępowania, 4.3. Wskazanie strony: a) Serwis BiP - www.kurylowka.biuletyn.net Sekcja - Procedury zamówień od 01.01.2021, Podsekcja [lista zamówień ustawowych] - Zamówienia PZP (pow. 130 tys.) - Strona postępowania – [.nazwa zadania.] Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dla elektronicznej formy postępowania. Szczegóły w dziale I SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 1. W celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ujętego do publikacji niniejszym ogłoszeniem, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kuryłówka; 37-303 Kuryłówka 527;Tel/faks.: 017 2438010, e-mail: sekretariat@kurylowka.pl. 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kuryłówka jest osoba, z którą można się kontaktować w sposób: tel. (17) 243 80 10 (i pozostałe); e-mail rada@kurylowka.pl 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia). b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 2 Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.100.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 385000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka i dotyczy prac związanych z hodowlą lasu jego ochroną oraz pozyskaniem drewna. Zakres obejmuje zakresy i wielkości wskazane w zestawieniu. Całość podzielona na dwie części ze względu na specyfikę usług, jednak obie tworzy jednolite zadanie i będzie wykonywane równocześnie w przeciągu okresu trwania umowy. 1.2. Prace z zakresu hodowli lasu tj. 1.2.1. Zalesienia (odnowienia, poprawki i uzupełnienia) – zakres prac do wykonania 7,0 ha. Odnowienie polega na sadzeniu sadzonek na terenie leśnym w miejscu wycięcia drzewostanu (zręby zupełne). Poprawki- poprawienie nasadzeń z ubiegłego roku. Uzupełnienie – dolesienie luk w drzewostanie. 1.2.2. Transport i rozwożenie sadzonek do dołów. Przywiezienie sadzonek ze szkółki i rozwiezienie na powierzchnie do nasadzeń. 1.2.3. Pielęgnacja upraw leśnych – 20,0 ha. Wykaszanie chwastów kosą ręczną lub spalinową w uprawach leśnych (uprawy 2-5 lat) 1.2.4. Czyszczenie wczesne – 8,0 ha. Usuwanie drzew chorych i wadliwych w uprawach leśnych ( 5-8 lat ) poprzez przecięcie tasakiem lub piłą spalinową. 1.2.5. Orka pod zalesienia – 6,0 ha. Wyoranie bruzd pługiem leśnym w pasach na zrębach zupełnych oraz powstałych lukach. 1.2.6. Inne prace ręczne z zakresu hodowli i ochrony lasu – 400,0 godzin. Prace związane z przygotowaniem sadzonek do nasadzeń ( załadunek, rozładunek, dołowanie sadzonek, kopanie dołów do przechowywania sadzonek). Prace związane z poprawą ręczną źle wyoranych bruzd na zrębach, wykonaniem „talerzy” w poprawkach i miejscach do nasadzeń nie wyoranych, wykonaniem „kopców” lub „kopczyków” w miejscach podmokłych wykonywanych nasadzeń. Wykładanie pułapek na szeliniaka sosnowca, jesienne poszukiwanie szkodników sosny. Poprawa nawierzchni dróg leśnych, rewitalizacja linii oddziałowych. 1.2.7. Odnowienia pasów przeciwpożarowych- 10,0 godzin. Poprawa pasów przeciwpożarowych pługiem leśnym lub brona talerzową usytuowanych wzdłuż dróg publicznych oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych zagrożonych pożarem. 1.2.8. Inne prace wykonywane ciągnikiem związane z gospodarką leśną – 150,0 godzin. W razie potrzeby- ściąganie drzew z dróg publicznych ( wycinka przy drogach). Ściąganie drzew niebezpiecznych ( zawieszonych i złamanych po złomach i wykrotach). Podwóz drewna stosowego, przeciąganie drzew, ściąganie drzew pochylonych podczas ścinki przy ochronie odnowień naturalnych i upraw z lat ubiegłych. 1.2.9. Melioracje agrotechniczne – 4,0 ha. Wycinanie i usuwanie drzewek i krzewinek na powierzchniach przeznaczonych do nasadzeń oraz ich spalenie. 1.2.10. Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych na całej powierzchni – rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych oraz krzewów, krzewinek i drzewek przy pomocy rozdrabniania lub przez rozdrobnienie i wymieszanie z glebą do 10 cm – 2,0 ha. Rozdrabnianie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). W przypadku wykonywania powyższych czynności pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30cm. 1.2.11. Grodzenie drzewek w 3- paliki /1,5tys./ha/ z wyrobieniem palików o długości 170 cm – 0,5 ha. Wykonanie palików i ogrodzenie sadzonek celem zabezpieczenia przed uszkodzeniami ze strony jeleni i saren. 1.3. Prace dotyczące pozyskania drewna tj. 1.3.1. Surowiec tartaczny i stemple budowlane – 2.700,00 m3 1.3.2. Wałki opałowe i użytkowe – 1.300,0 m3 Ścinka drzew, okrzesanie oraz wyrobienie drewna dłużycowego oraz wycięcie wałków z drzew nie spełniających norm drewna wielkowymiarowego. 1.3.3.Żerdzie – 30,0 m3 1.3.4.Zrywka drewna – 3.000,0 m3. Wywiezienie drewna z miejsc trudno dostępnych oraz zrywka drewna dla potrzeb kupującego. 1.4. W trakcie roku z prac mogą być wyłączone: pielęgnacja upraw leśnych oraz czyszczenie wczesne. 1.5. Zamawiający przewiduje zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia. 1.6. Zakresy rzeczowe opisane powyżej mają charakter szacunkowy, a w przypadku ich zmiany obowiązują warunki zawarte w niniejszej SWZ.
2. Warunki wykonania i realizacji zadania. 2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru pełnego zakresu usługi zawarte są w niniejszej SWZ. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację postępowania jednak niezbędne do właściwej jego realizacji, muszą być wliczone do oferty a wykonawca wycenić je musi samodzielnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III SWZ. 2.2. Wykonanie i finansowanie zadania będzie następowało sukcesywnie w trakcie okresu jego realizacji w rozliczeniu miesięcznym lub po całości elementu zakończonego co strony uzgodnią przed podpisaniem umowy. 2.3. Wszelkie szczegóły i warunki opisane są w dziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7). Obejmuje to usługi, które muszą dotyczyć zakresu któregokolwiek z elementów ujętych w usługach wymaganych w danym postępowaniu a dotyczące zakresów usług leśnych i pozyskania drewna

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uzna się ofertę, która spośród ważnych i nie odrzuconych ofert uzyskała największą liczbę punktów sumując kryteria oceny ofert. Ocena jest oceną matematyczną wyliczaną bądź ze wzoru, bądź poprzez jednoznaczne przyznanie punktów. Szczegóły w SWZ dział III.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość - ochrona środowiska (oleje)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość - samodzielność wykonania i własne doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w Dziale I ust. 1 SWZ w zakresie spełnienia warunków podmiotowych oraz warunków przedmiotowych jeśli na etapie danego postępowania były wymagane. 1.1. W zakresie spełnienia wymogów zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu. 1.2. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu. 1.3. W zakresie spełnienia wymogów sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Na dzień składania ofert wymagana suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 100 tys. zł. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawia Zamawiającemu ważną na dzień składania Polisę o wartości min. 300.000,00 PLN. 1.4. W zakresie spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej 1) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. (zdolność zawodowa) 2) W ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonawca realizował co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania, Przez „podobny charakter usługi” należy rozumieć usługę z zakresu uprawy lasu pozyskiwania drewna za kwotę minimum 50 tys. dla jednego Zamawiającego w jednym zadaniu (umowie). 3) Propozycja terminowego zapewnienia niezbędnego podstawowego sprzętu zgodnie z opisem warunku, w tym minimum: łańcuchowa pilarka spalinowa; ciągnik do zrywki drewna 1.5. Zgodnie z art. 117 wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonawcy muszą spełniać podstawowe warunki, a w ramach wykazania doświadczenia (ust. 3.1.4. pkt.2) wskazuje co najmniej jeden wykonawca, natomiast w ramach oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4) podpisanego przez wszystkich startujących razem, ma wynikać, iż ten wykonawca, który wykazuje doświadczenie jako spełnienie warunku udziału musi wykonać min. 80% zakresu zadania. 1.6. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego, to podmiot ten w ramach zadania musi wykonywać czynności w zakresie w jakim wykonawca się na to powoływał, a zatem należy wskazać go jako podwykonawcę i odpowiednio wypełnić dokumenty składane w postępowaniu. 2. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w Dziale I ust. 1 SWZ w zakresie spełnienia warunków przedmiotowych. W tym zakresie, na etapie składania ofert, zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych i nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych. Wystarczającym w tym zakresie jest złożenie oświadczenia wraz z oświadczeniami ogólnymi na druku oferty. Dokumenty na potwierdzenie zgodnie z warunkami zadania będą przekazane przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jego realizacji na warunkach wskazanych w SWZ i umowie. 3. Szczegóły w dziale I SWZ ust. 1 i ust. 3

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W zakresie, na etapie składania ofert, zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań warunków podmiotowych środków dowodowych i nie wymaga ich składania oprócz oświadczeń. Dotyczy to zarówno wykonawcy jak i podmiotów trzecich. 2. Dokumentem na wezwanie jest oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, które zawarto w załączniku nr 1c, przy czym wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumentem na wezwanie jest Oświadczenia oferenta o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym z ofertą (załącznik nr 1a) 4. Inne dokumenty na potwierdzenie zgodnie z warunkami zadania będą przekazywane na warunkach wskazanych w SWZ i umowie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty składane z ofertą - a) ZAŁĄCZNIK nr 1 (3 formularze) - dane oferenta z wypełnionymi wszystkimi danymi - dla każdego z podmiotów oddzielnie; oświadczenia oferenta w oparciu o art. 125 ust. 1 ustawy pzp oraz spełnieniu pozostałych warunków wymaganych w postępowaniu - wypełnia każdy z podmiotów oddzielnie, cena oferty zaoferowana przez wykonawcę w postępowaniu z odpowiednim wyliczeniem - wypełnia osoba umocowana za wszystkie podmioty; b) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę c) Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - dla wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik, d) W przypadku kiedy jest podpisana umowa Konsorcjum (spółki), może zastąpić dokumenty zawarte w zapisach jeśli są opisane jednoznaczne warunki. e) Oświadczenia oferenta o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym z ofertą (załącznik nr 1a) 2. Dokumenty na wezwanie w terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa oświadczeniu wykonawcy - a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, które zawarto w załączniku nr 1c, b) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wraz z dokumentami potwierdzającymi warunki opisanymi na formularzu c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z wymogami SWZ
f) Oświadczenia oferenta o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym z ofertą (załącznik nr 1a)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie spełnienia warunków przedmiotowych brak jest wskazań. W tym zakresie, na etapie składania ofert, zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych i nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych. Wystarczającym w tym zakresie jest złożenie oświadczenia wraz z oświadczeniami ogólnymi na druku oferty. Dokumenty na potwierdzenie zgodnie z warunkami zadania będą przekazane przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jego realizacji na warunkach wskazanych w SWZ i umowie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca, który może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1); 2) i 5) oraz art. 109 ust 1 pkt 5), 7) 8) i 10) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że spełnił łącznie przesłanki w celu udowodnienia, iż nie podlega wykluczeniu, zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. Jeżeli natomiast przedstawione dowody nie są wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy, zamawiający wyklucza go z postępowania; 2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą przy czym okresy wykluczenia wykonawcy zawarte są w art. 111 ustawy pzp.3. Szczegółowy opis zawarty jest w ust 1 działu I SWZ.; 4. Na wezwanie wybrany wykonawca złoży: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, które zawarto w załączniku nr 1c, przy czym wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 6. W przypadku wnoszenia oferty przez podmiot zagraniczny opisano w ust. 1.6 działu I SWZ. 7. Zobowiązania podmiotów trzecich opisano w ust. 1.7. działu I SWZ. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień oraz wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zastosowanie mają tutaj przepisy zawarte w art. 107 i 223 ustawy Pzp. w każdym aspekcie prowadzonego postępowania 9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium do dnia i czasu składania ofert w wysokości 10.000,00 PLN. (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). W przypadku przelewu sugeruje się przekazanie wcześniejsze (nie na ostatnią minutę), aby uniknąć komplikacji technicznych przekazów elektronicznych. Liczy się wyłącznie czas dotarcia pieniądza do Zamawiającego (otrzymania faktycznego na konto). W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy – stosownie do art. 97 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wpłacić je przelewem na następujący rachunek bankowy: 94918710112002000035480001 Bank Spółdzielczy w Kuryłówce, z dopiskiem „……[nazwa zadania]……….”, Opis musi być jednoznaczny
i określać: 1) powód złożenia kwoty (zabezpieczenie wadium lub wadialne), 2) czego dotyczy (prawidłowa nazwa zadania z nr sprawy), 3) jeśli wadium wpłaca osoba nie powiązana ze składaniem oferty (inna niż wykonawca, jeden z członków wspólnie ubiegających się o zamówienie) w tytule wpłaty należy wpisać dodatkowo – zobowiązanie zabezpieczenia wadialnego … nazwa i nr sprawy. W przypadku braku jednoznaczności może być uznane jako złożone niezgodnie z wymogami pzp ze skutkami z tego wynikającymi.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się z zamówienie (art.117); 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze wskazaniem zakresu podejmowania zobowiązań w imieniu wszystkich. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 3. Spełnienie warunków przez Wykonawców zamawiający określa następująco: 1) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców; 2) w odniesieniu do warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, - warunek spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4. Wykonawcy składają dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem ust. 1.2.2. 5.Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1.1.4 i 1.1.5 SWZ powinien spełnić każdy z Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. W przypadku kiedy spełnienie warunku zgodnie z opisem powyżej może wskazać dowolnie jeden wykonawca, wszyscy składają dokumenty poświadczające, które z zakresu robót wykonuje każdy z nich, przy czym muszą one spełniać warunki, których dotyczą. 7. Zgodnie z art. 117 wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonawcy muszą spełniać podstawowe warunki, a w ramach wykazania doświadczenia (ust. 3.1.4. pkt.2) wskazuje co najmniej jeden wykonawca, natomiast w ramach oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4) podpisanego przez wszystkich startujących razem, ma wynikać, iż ten wykonawca, który wykazuje doświadczenie jako spełnienie warunku udziału musi wykonać min. 80% zakresu zadania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla stron projektowane postanowienia umowy wypisane są we wzorze umowy (Dział IV SWZ), a zasady i możliwość jej zmiany opisane są w ust. 9 działu II SWZ. 2. Przy podpisaniu umowy podczas definiowania jej warunków, bierze się również pod uwagę fakt, iż umowa polegająca na współdziałaniu stron jest tylko elementem pomocnym do osiągnięcia właściwej realizacji zamówienia; co strony podpisujące umowę muszą mieć na uwadze. 2 Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. Oprócz zmian wskazanych w art. 439 i art. 455 ustawy pzp, a mogą być to m.in: 1) działanie siły wyższej; 2) konieczność zmniejszenia lub zwiększenia zakresu realizacji, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub w przypadku, gdy wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, lub w przypadku zwiększenia zakresu ze względu na prawidłowość jego wykonania i uzyskanie właściwego efektu końcowego, przy czym obie te zmiany nie mogą przekroczyć 30% wartości zadania z zastrzeżeniem pozostałych warunków zmiany kosztów, 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością wykonywania zakresu umowy w formie i na warunkach w jakich została podpisana 4) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w przypadku zmiany innych przepisów w tym ochrony środowiska lub gospodarki odpadami., 5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością wykonywania zakresu umowy w formie i na warunkach w jakich została podpisana 6) wszystkie zmiany wysokości wynagrodzenia i warunki ich zaistnienia mają postać obopólną, co oznacza, iż wartość umowy przy odpowiednich warunkach może zarówno wzrosnąć jak i zmaleć w oparciu o te same powody. 3. Szczegóły zmian zawarto w ust. 9 działu II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-25 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pomocne linki: a) https://miniportal.uzp.gov.pl - strona składania ofert poprzez ePuap; b) https://kurylowka.biuletyn.net>>> Zamówienia PZP (pow. 130 tys.) >>>[pod nazwą zadania] - strona postępowania z informacjami i dokumentami c) przetargi@kurylowka.pl - korespondencja postępowania
2, Dokumenty pomocne na BiP: a) Warunki dotyczące praw autorski dla dokumentacji w ramach postępowań znajdują się pod linkiem bezpośrednim: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kurylowka/4868.pdf; b) Warunki dotyczące przepisów RODO w ramach postępowań znajdują się pod linkiem bezpośrednim: http://kurylowka.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BA410735EE9AZ/RODO-PZP2.pdf c) Instrukcje dotyczące profilu zaufanego ePuaP znajdują się pod linkiem bezpośrednim: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kurylowka/4975.zip; d) Instrukcje dotyczące miniportalu, i profilu zaufanego znajdują się pod linkiem bezpośrednim: http://kurylowka.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B89A7E1010BCZ/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy szczególnej z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023 poz.1605 ze zm.) lub dodatkowo przepisy ogólne zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2022 poz.1360 ze zm.) 4. Szczegóły informacji wpisanych w ogłoszeniu - opisane szerzej zawarte są w SWZ zamieszczonej na stronie postępowania; 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków Wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy PZP, a które szczegółowo zostały opisane w ust. 13 działu II SWZ. Ilekroć w ogłoszeniu jest odniesienie do zapisów SWZ, należy przyjąć, iż informacje zawarte w tym zakresie są w pełni opisane jak w SWZ i w takiej wersji je przyjmować. 6. Definiowanie sposobów podpisu: KPE – kwalifikowany podpis elektroniczny oparty i poświadczony za pomocą certyfikatu kwalifikowanego jako równoważny z podpisem ręcznym. PZ - podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji oparty na profilu zaufanym. Podpis osobisty to podpis elektroniczny, potwierdzony za pomocą certyfikatu podpisu osobistego zamieszczonego w warstwie elektronicznej dowodu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.