eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV.Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856767130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,100736,2f998dda8f0ba06965f745c6b4b39a28.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami wojewódzkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8d2a283-3b1c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024157/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361621/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.2513.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy
ul. Elewatorskiej 6 informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ponieważ oferta z najniższą ceną tj. 11 616 273,11 zł przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 5 264 000,00 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11616273,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13325933,22 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.