eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932671448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Elżbiety 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-111

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zzk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21486419-5c2d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053400/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie parku kieszonkowego: 1) wnętrze podwórzowe: Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego 2) zieleniec przy ul. Dąbrowskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zzk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzk. Wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) udostępnionym do pobrania na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zzk/elearning.
Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Portal PZP Sp. z o.o. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną: +48 22/123 77 97 w godzinach 09:00 do 17:00 (w dni robocze); e-mail:pomoc@portalpzp.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE znajduje się w Rozdziale XV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3408/173/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego we Wrocławiu (część działki nr 74/34, AM-5, obręb Południe). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w zakresie szczegółowo opisanym w wytycznych do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej –załącznik nr 8 do SWZ,
2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miasta Wrocławia (zwanego dalej WAiZ UM) pozwolenia na budowę oraz potwierdzenia złożenia wniosku w WAiZ UM o wydanie zaświadczenia, że decyzja stała się ostateczna lub uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia
robót budowlanych,
3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i prac w zakresie zieleni objętych opracowaną dokumentacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego:
1) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamówienia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego,
2) Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone w celu rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej we wnętrzach objętych przedmiotem zamówienia lub wykonania dokumentacji innych wnętrz podwórzowych znajdujących się w zarządzie Zamawiającego.
3) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunków udzielenia zamówienia podstawowego.
4) Wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się zapewnić nie gorszy standard, jakość i warunki wykonania nowego zamówienia niż w zamówieniu podstawowym. Szczegółowy zakres, warunki, termin wykonania oraz wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia zostaną określone odrębną umową.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta specjalności architektonicznej w projektowaniu na terenie objętym opieką konserwatora zabytków

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby spełniającej warunki w zakresie projektowania terenów zielonych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ma wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie
jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej, obejmującej branże: budowlaną, sanitarną, elektryczną i projekt zieleni (co najmniej projekt budowlany, projekt ykonawczy/techniczny i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) na zagospodarowanie/przebudowę wnętrza podwórzowego o
powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
Przez wnętrze podwórzowe należy rozumieć niezabudowaną część bloku urbanistycznego oddzieloną od otaczających go ulic usytuowanymi obrzeżnie budynkami.
2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno – budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) oraz osobą spełniającą warunki w zakresie projektowania terenów zielonych posiadającą:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr inż. architekt krajobrazu lub inne równoważne)
lub
- wykształcenie wyższe kierunkowe (inż. architekt krajobrazu lub inne równoważne) i 3-letni staż pracy przy projektowaniu terenów zielonych lub
- wykształcenie średnie zawodowe (technik architekt krajobrazu lub inne równoważne) i 5-letni staż pracy przy projektowaniu terenów zielonych lub
- doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu zieleni dla terenów publicznych i wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu (inż. architekt krajobrazu, technik architekt krajobrazu lub inne równoważne)
lub inne uprawnienia umożliwiające projektowanie w powyższych specjalnościach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500 zł (słownie: pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim wypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków nie ma możliwości wpisania wszystkich przewidzianych w umowie zmian.
Szczegółowe zapisy dotyczące rodzaju i zakresu zmian do umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera par. 11 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zzk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena oferty

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
1) wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji WAiZ UM pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, że decyzja stała się ostateczna lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – w terminie do 4 miesięcy od dnia
zawarcia umowy,
2) nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych i prac w zakresie zieleni objętych opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową – przez czas wykonywania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy liczonych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.