eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania "Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Raciborzu"Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Raciborzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273072887

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 8

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 47 851 85 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@raciborz.kppsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/kppsp-raciborz

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/787844

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Raciborzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf368a2f-1975-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00282497/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Raciborzu”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00285755

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT.2370.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Raciborzu. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

71354000-4 - Usługi sporządzania map

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

79932000-6 - Usługi projektowania wnętrz

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 212421,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 555957,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zespół Projektowy AMD Ewa Lasoń-Piechota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342248249

7.3.3) Ulica: ul. F. Chopina 94

7.3.4) Miejscowość: Jaworzno

7.3.5) Kod pocztowy: 43-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.