eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2023-09-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431022232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.Racławickie 23

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-049

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publ@1wszk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdfb921a-5b88-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

1wszk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1wszk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
strony przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl w zakładce "Korespondencja”. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego oraz dopuszczalne
formaty przesyłanych danych. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej określa szczegółowo Rozdział XII SWZ. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy
dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej:
https://1wszk.ezamawiajacy.pl/, w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego, załącznik: Instrukcja dla Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/62/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego - stanowiącego oraz projektowanych postanowień umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

-Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 374 648,00 zł brutto, polegająca na budowie lub przebudowie lub modernizacji.
-Wykonawca wykaże ,że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji Zamówienia na stanowisko kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
-oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835) Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu,
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
c) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
d) z właściwego rejestru, o ile ofertę składa pełnomocnik, określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy wg zasad określonych w Rozdziale X;
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X;
f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z informacją określoną w Rozdziale XI – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
h) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości: 18 626,67 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają
jedną ofertę, Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców
występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania złożenia przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy na
zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1wszk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia przeprowadzili na koszt własny wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 celem zapoznania się z obiektem, gdzie ma być realizowane zamówienie oraz uzyskania wszelkich istotnych informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień: 28.09.2023r.
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.