eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koniusza › Przebudowa Budynków Użyteczności Publicznej wraz z budową infrastruktury rekreacyjno - sportowej w WierzbnieOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Budynków Użyteczności Publicznej wraz z budową infrastruktury
rekreacyjno – sportowej w Wierzbnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniusza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koniusza 55

1.5.2.) Miejscowość: Koniusza

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-104

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123869100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@koniusza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Budynków Użyteczności Publicznej wraz z budową infrastruktury
rekreacyjno – sportowej w Wierzbnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0139da8e-5b94-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061350/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa Budynków Użyteczności Publicznej wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wierzbnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego. Za datę
przekazania(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 3.Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawarte są w Dziale X SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
1.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
1.4 włączona obsługa JavaScript,
1.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2.2 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod ww. adresem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO. Zamawiający informuje,że: 1)Administratorem danych
osobowych w Urzędzie Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 jest Wójt Gminy Koniusza. 2)Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd Gminy Koniusza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Pawła Chochół z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@koniusza.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 z dopiskiem
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.3)Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
Pełny tekst klauzuli RODO zawarty jest w dziale XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania znajdują się w pełnym tekście klauzuli RODO zawartej w dziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.P.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie Budynków Użyteczności Publicznej wraz z budową infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Wierzbnie poprzez zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Żłobku i Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie (budowa ogrodzenia ok. 150m, budowa oświetlenia LED, budowa parkingu) budowę wiaty przystankowej, doświetlenie przejścia dla pieszych oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym, oświetlenie boiska lampami LED oraz budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik nr 11 do SWZ, a także w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

32422000-7 - Elementy składowe sieci

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45232452-5 - Roboty odwadniające

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, że wykonawca:
Dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca obowiązany jest przedłożyć następujące środki dowodowe:
1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) /nie dotyczy sytuacji gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta/,
2. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć następujące środki dowodowe:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy Pzp oraz niniejszej SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp składają wraz z ofertą, oświadczenie, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena, Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Niniejsze zamówienie posiada dofinansowanie ze środków przyznanych zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.