eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › Remont i modernizacja hotelu "Olimpijski" w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A.Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i modernizacja hotelu "Olimpijski" w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366644952

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 17 Stycznia 60 B

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosirciech.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirciech.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i modernizacja hotelu "Olimpijski" w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-effbf644-38b0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020646/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont hotelu "Olimpijski" wraz z termomodernizacją budynku przy ul. 17 Stycznia 60 A w Ciechanowie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355404/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: M.241.16.2022.ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, remoncie pomieszczeń wewnątrz
budynku oraz remoncie i modernizacji budynku w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Docieplenie ścian zewnętrznych, w tym: wymiana stolarki w ścianach zewnętrznych budynku; wymiana balustrad; schody zewnętrzne; okładziny schodów, tarasów i balkonów; platforma schodowa dla niepełnosprawnych – zewnętrzne;
2) Remont pomieszczeń wewnętrznych hotelu, w tym: rozbiórki, ściany wewnętrzne, stolarka drzwiowa, wykończenie wnętrz; wewnętrzna pochylnia dla osób niepełnosprawnych; dostawa i montaż windy samonośnej
wewnętrznej;
3) Remont i modernizacja budynku w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych
w tym: instalacje elektryczne; instalacje SSP; instalacje sieci LAN; instalacja CCTV.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty – 3 997 021,37 zł. brutto, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może on zwiększyć tej kwoty. Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia, to 2 000 000,00 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3997021,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7380000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.