eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Sali Konferencyjnej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Sali Konferencyjnej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386547883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowiecka 37

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-521

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.sanecki@muzeumrakowiecka37.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumrakowiecka37.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Sali Konferencyjnej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de414dc7-57b6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00148369/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Sali Konferencyjnej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de414dc7-57b6-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i
warunki korzystania z platformy e-Zamówienia (w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu
korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia) określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO
– informuje się, iż:
1.Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ul. Rakowiecka 37, 02-592
Warszawa Jeżeli
Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca”
ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z uczestnictwem w
postępowaniu.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
4.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) może
żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji:
4.1.1 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu,
4.1.2 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4.2 prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4.3 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
4.4 prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu;
4.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego
dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@muzeumrakowiecka37.pl
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy.
7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) nie będzie przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z zakresu pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.2510.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów, montaż i uruchomienie systemu multimedialnego do Sali Konferencyjnej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie. Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy – zwanych dalej „Wzorem umowy” – stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
1.2 wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe
i wykształcenie niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych funkcji, tj.:
- co najmniej jedną osobą będącą specjalistą w zakresie systemów multimedialnych, która posiada wykształcenie wyższe inżynierskie, odpowiedzialną za kierowanie pracami (oraz kontakt z Zamawiającym , projekt i nadzór wykonawczy całego systemu Audio-Video i dokumentację) polegającymi na dostawie, montażu i instalacji systemów multimedialnych w obiektach o charakterze konferencyjnym, edukacyjnym, kulturalnym lub widowiskowym
- co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat producenta w zakresie projektowania oferowanych systemów transmisji i zobrazowania.
(Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych uprawnień)
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem o przynależności składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenie, że informacje w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ, są aktualne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług, o których mowa w pkt 7.2.1 SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w pkt 7.2.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2.Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie określonej w pkt 9.4 SWZ.
3.Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3.1 SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4.Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 10.4. SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
5. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 117 ust. 3-4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych we Wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-de414dc7-57b6-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)– prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Sali Konferencyjnej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
Warszawie, informuje, iż na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.