eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa/przebudowa ulicy KameralnejOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa/przebudowa ulicy Kameralnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa/przebudowa ulicy Kameralnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79a03851-5b92-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042229/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa/przebudowa ulicy Kameralnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.logintrade.pl pod adresem:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem e-mail:
d.boguszewski@um.skierniewice.pl
a.pasik@um.skierniewice.pl
b.wiercioch@um.skierniewice.pl
Zaleca się jednak, aby komunikacja odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej, a nie przy użyciu poczty elektronicznej.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści
SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki
korzystania z Platformy Przetargowej, określone w Regulaminie na stronie:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Przetargowej przestrzegać
postanowień tego regulaminu.
Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne.
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są
na stronie https://skierniewice.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne _20210531.pdf
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania
danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji
złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty/ofert w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu znajdują się w zakładce „Instrukcje użytkowników" na stronie internetowej pod adresem: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych należy skontaktować się z infolinią firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu wymagania techniczne i organizacyjne zostały zawarte w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp” lub „PZP”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na administratorze.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.42.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa/przebudowa ulicy Kameralnej.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a) wykonana koncepcję zagospodarowania terenu, zgodnie z warunkami zawartymi w PFU – zał. nr 5 do SWZ.
b) wykona kompletną, kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową na podstawie przyjętej przez Zamawiającego
koncepcji, zgodnie z warunkami zawartymi w PFU – zał. nr 5 do SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany przyjętej koncepcji,
wynikłe w trakcie prowadzonych prac projektowych oraz pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego.
c) wykona wszystkie niezbędne dla realizacji zadania inwestycyjnego (inwestycji) inwentaryzacje, oceny stanu technicznego, pomiary natężenia ruchu pojazdów, mapy do celów projektowych, badania geologiczno-inżynierskie i przekaże ich wyniki, określi geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, a także wykona ekspertyzy i
badania, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej, a także pozwolą Zamawiającemu na realizację zadania inwestycyjnego.
d) wykonana projekty usunięcia wszelkich kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, projekty podziału działek geodezyjnych, projekt gospodarowania zielenią i projekt zieleni zamiennej, projekt zieleni ze szczególnym uwzględnieniem zieleni dekoracyjnej, projekt stałej zmiany organizacji ruchu, projekt czasowej zmiany organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót budowlanych), wykona przedmiary robót (dla wszystkich robót), kosztorysy inwestorskie (dla wszystkich robót), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (dla wszystkich robót),
e) uzyska wszystkie niezbędne i ostateczne decyzje i pozwolenia, w tym: decyzję na realizację inwestycji drogowej lub/i decyzję o pozwoleniu na budowę lub/i dokona skutecznych zgłoszeń budowy, decyzję o lokalizacji celu publicznego – w przypadku potrzeby, uzyska decyzje na wycięcie drzew i krzewów – w przypadku potrzeby, uzyska warunki techniczne,
uzgodnienia i opinie, oraz uzyska inne dokumenty i dokumentacje pozwalające Zamawiającemu na wykonanie robót wynikających z wykonanych dokumentacji projektowych.
f) będzie pełnił nadzór autorski odpłatny wynikający z warunków zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w trakcie realizacji wszystkich robót wynikających z wykonanej dokumentacji projektowej, w terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa/przebudowa ulicy Kameralnej.
W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest między innymi do uczestniczenia w radach budowy w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
g) pozyska niezbędne pisemne zgody pozwalające Zamawiającemu na realizację inwestycji,
h) opracuje wszelkie wnioski i wystąpienia dotyczące uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, zgłoszeń robót budowlanych, decyzji administracyjnych, pozwoleń dysponowania nieruchomościami,
i) podzieli dokumentację projektową na odrębne opracowania w celu uzyskania decyzji administracyjnych, pozwalających na realizację robót budowlanych, u odpowiednich organów administracji państwowej i samorządowej, wg ich kompetencji,
j) udzieli pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowych i kosztorysowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, z przekazaniem wyjaśnień pocztą elektroniczną.
k) opracuje dokumentację zaopatrzoną w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i budowlanymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a ponadto, że kosztorysy inwestorskie są aktualne według stanu na dzień podpisania
przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich przekazanie Zamawiającemu.
l) usunie wady dokumentacji projektowych i kosztorysowych, w tym usunie ich braki, dokona ich uzupełnienia bądź wprowadzi w nich inne zmiany - w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tych dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy - bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa/przebudowa ulicy Kameralnej - PFU stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie usług przez projektantów (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia).
4. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Jeżeli w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dla zadania, o którym mowa w pkt. IV ppkt.1 SWZ, zajdzie konieczność wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, a stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego,
Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. usług polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i
warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą usług, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym wynagrodzenia, terminu
wykonania, okresu gwarancji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - cena najniższa brutto
Co - cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
2) Gwarancja – waga 40%
gwarancja badanej oferty w miesiącach*
G = ------- -- --------------------------------------- x 100 pkt x 40%
najdłuższa gwarancja oferowana
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
gdzie :
G - punkty badanej oferty
Gb - gwarancja badanej oferty
Gn - najdłuższa gwarancja oferowana
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru: P = C+G
gdzie:
P – łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę,
C– liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena oferty”,
G– liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2581 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. X.1, b) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże Zamawiającemu, wraz ze składaną ofertą, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Do ofert wykonawca załącza również:
1a. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
• wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wymagana forma:
• Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.