eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim - ZZ w KoleOgłoszenie z dnia 2023-09-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim – ZZ w Kole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne-poznan@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim – ZZ w Kole

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4b01dbd-5912-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118919/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.34 Usługi związane z usuwaniem roślin inwazyjnych na terenie RZGW w Poznaniu - Zarząd Zlewni Koło

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17704,Roboty-utrzymaniowe-polegajace-na-usunieciu-roslin-inwazyjnych-trawy-akwariowej-.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl - adres
Platformy zakupowej zamawiającego,
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17704,Roboty-utrzymaniowe-polegajace-na-usunieciu-roslin-inwazyjnych-trawy-akwariowej-.html - adres bezpośredni do postępowania.
Szczegóły w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.1 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl
3.2 LINK BEZPOŚREDNI DO POSTĘPOWANIA:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17704,Roboty-utrzymaniowe-polegajace-na-usunieciu-roslin-inwazyjnych-trawy-akwariowej-.html
3.3 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod zakładką: „Instrukcja dla Wykonawców” – pod linkiem z dostępem bezpośrednim do postępowania.
3.4 Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
3.5 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
3.6 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
3.7 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3.8 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
3.9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
3.10 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub riod.poznan@wody.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania PO.ROZ.2710.54.2023 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane przez okres wskazany w art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem pozostałych wymagań prawnych, w tym okresów przechowywania wskazanych przez instytucje biorące udział w dofinansowaniu oraz w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji do celów rozliczeniowych i archiwalnych;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (brak miejsca - inne informacje) Na ofertę składają się :
10.1.1 Formularz oferty – zgodny w treści i wypełniony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SWZ, sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej: opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.1.2 Kosztorys ofertowy uproszczony – przygotowany w szczególności z uwzględnieniem wymagań punktu 6 SWZ i sporządzony na podstawie przedmiaru prac oraz dokumentacji, zgodnie z treścią SWZ, sporządzony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
10.1.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
10.1.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
10.1.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów-szczegóły w SWZ.
10.1.6 Pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy sporządzony zgodnie z SWZ.
10.1.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.1.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi lub roboty wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny - szczegóły w SWZ.
10.1.9 Dokument związany z samooczyszczeniem (jeżeli dotyczy) – tzw. „Self cleaning” — w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przestanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp.
10.1.10 Wadium-brak
10.1.11 Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.
Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO.ROZ.2710.54.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203109,64 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim – ZZ w Kole.
Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych z Jeziora Pątnowskiego – teren Zarządu Zlewni w Kole, Nadzór Wodny Konin.
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem ich lokalizacji określają:
-Opis przedmiotu zamówienia,
-Dokumentacja (Przedmiar prac).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ – OPZ, oraz dokumentacja (Przedmiar prac). Szczegóły w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312100-1 - Usługi odchwaszczania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
C - Cena oferty brutto („Cena") - 60 % - do uzyskania max. 60,00 pkt
S – Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 40% - do uzyskania max. 40,00 pkt
(Łącznie w obu kryteriach wyboru oferty – do uzyskania maksymalnie 100,00 pkt)
15.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + S
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena"
S - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia"
15.3 Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
Cmin
C = ---------- x 100 x 60% = ….. pkt.
Cb
gdzie:
Cb – cena brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich nieodrzuconych ofert.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Zasady oceny ofert w kryterium: „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” (S).
Kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia " będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego skróconego terminu wykonania, wpisanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie czasu wykonania zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego wykonania zamówienia wynoszącego 45 dni od daty podpisania umowy.
Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” poprzez przyznanie punktów za okres skrócenia terminu wykonania zamówienia liczonego w dniach w stosunku do terminu maksymalnego wykonania zamówienia (45 dni), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 dni, w następujący sposób:
- za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 15 dni – oferta Wykonawcy otrzyma 40 punktów,
- za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 10 dni – oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów,
- jeśli Wykonawca nie zaproponuje skrócenia terminu wykonania zamówienia (nie poda żadnej informacji) lub zaoferuje 0 dni lub poda informację o równoważnym znaczeniu – oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów (w przedmiotowym kryterium).
Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zaoferuje skrócony czas realizacji dłuższy niż górny limit (powyżej 15 dni) wskazany przez Zamawiającego, do oceny zostanie przyjęty okres 15 dni
(i przyporządkowana zostanie punktacja - 40 pkt)
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku
15.4 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą dla zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.2 SWZ.
Szczegóły w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wymóg zdolności technicznej i zawodowej:
1) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych i/lub utrzymaniowych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania i/lub konserwacji cieków naturalnych i/lub urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi na kwotę nie mniejszą niż 100000,00 zł brutto.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.2 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składane na żądanie Zamawiającego:
10.2.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
10.2.2 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6; art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
10.2.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 10.2, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
10.2.4 oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.3 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu składane na żądanie Zamawiającego:
-Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 7.2 SWZ i przygotowany zgodnie z załącznikiem do SWZ: Wykaz usług,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
12.1.1 - pkt 10.1.11 SWZ (uprawnienie do podpisywania) – zdanie 2 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
12.1.2 - pkt 10.2.1 SWZ (w zakresie art. 108 ust.1. pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10.2.1 SWZ - sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
12.1.3 - pkt 10.2.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
12.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
11.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
11.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
11.4 W odniesieniu do warunków udziału określonych w pkt 7.2.4 SWZ, wymagania te muszą być spełnione przez jednego z Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.3 SWZ.
11.5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie treści Załącznika do SWZ, aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.2 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
11.7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez jednego z Wykonawców kluczowych części zamówienia.
11.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane / usługi / dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią załącznika do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

(fragment SWZ) 2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana niezawinioną i niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłoką:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy bądź, gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) gdy wystąpi zwłoka w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpi zwłoka w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli zwłoka przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zostaną spowodowane wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
2) zmiana sposobu lub zakresu realizacji usługi na skutek wystąpienia dowolnej z następujących okoliczności:
a) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania prac poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,
b) konieczność wykonania prac lub usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy istnieje przypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia,
c) konieczność zmiany w sposobie realizacji usługi wynikająca z innych przyczyn uzasadnionych celem umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub technicznymi,
d) zmiana w zakresie sposobu wykonania Umowy proponowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
3) inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana w przepisach prawa, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach,
b) wystąpienie zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie umowy, zgodnie z jej treścią;
4) zaistnienia innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej niemożliwością wykonania umowy, zgodnie z jej treścią.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę umowy polegającą na skróceniu terminu realizacji umowy motywowaną przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – zmiana motywowana względami organizacyjnymi lub ekonomicznymi.
Szczegóły w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl ;adres bezpośredni postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17704,Roboty-utrzymaniowe-polegajace-na-usunieciu-roslin-inwazyjnych-trawy-akwariowej-.html. Szczegóły w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiana umowy cd.: 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów. W takim przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdy w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia/zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego.
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia prac na podstawie ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z uzasadnieniem i opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji po jednej ze stron umowy,
które dla swej skuteczności wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy.
8. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę. Szczegóły w SWZ.
Pozostałe informacje:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy (zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym terminem skrócenia wykonania zamówienia).
Szczegóły w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.