eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa 6 kompletów scen mobilnych wraz z wykładziną ochronną w ramach zadań budżetowych pn.: 1) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole (...)Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 6 kompletów scen mobilnych wraz z wykładziną ochronną
w ramach zadań budżetowych pn.: 1) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 6 kompletów scen mobilnych wraz z wykładziną ochronną
w ramach zadań budżetowych pn.: 1) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-795d2b7d-5b7e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy,
;2.1.zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ;
https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie
do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie
„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu
oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt,
rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.59.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wszystkie elementy każdej ze scen mobilnych i rozkładanych wykładzin ochronnych dostarczonych w ramach
zamówienia mają być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane oraz wolne od wad fizycznych i
prawnych.
2. Każdy z dostarczonych w ramach zamówienia elementów scen mobilnych i wykładzin musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania i posiadać co najmniej następujące właściwości i funkcjonalność oraz spełniać niżej wymienione parametry: a) posiadać odpowiednie Certyfikaty/Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadać atesty dopuszczenia itp.;
b) być bezpieczna dla użytkownika.
I. Wymagania dotyczące scen mobilnych:
1. Wszystkie sceny mobilne muszą być wykonane z kompatybilnych, pozwalających na łączenie ich w dowolną
konfigurację/aranżację elementów razem i różną aranżację sceny, tj. elementy z jednej sceny muszą dać się połączyć z
elementami pozostałych scen dostarczonych
w ramach zamówienia, co pozwoli w razie potrzeby na montaż jednej, stabilnej sceny
o powierzchni większej niż dostarczona scena pojedyncza.
2. Każda 1 scena z 6 będzie składać się z 8 podestów o wymiarach 2 m x 1 m co pozwoli na zbudowanie sceny o
powierzchni 32 m2:
a) każdy z podestów ma zostać wyposażony w nogi o regulowanej wysokości od 40 cm do 100 cm oraz akcesoria
łączeniowe oraz akcesoria pozwalające na jej rozbudowę;
b) każda scena zostanie wyposażona w schody wejściowe pozwalające na wejście na scenę z co najmniej trzech stron, co
pozwoli na dowolną aranżację przestrzeni sceny;
c) kolorystyka i materiały zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia.
3. Scena jako wyposażenie mobilne powinna pozwalać na łatwy i szybki montaż wymagający pracy maksymalnie trzech
osób;
4. Konstrukcja sceny oraz jej wyposażenia powinna pozwalać na skomponowanie dowolnej aranżacji sceny w postaci w
szczególności podestu dla chóru, widownię itp.
5. Nawierzchnia sceny musi być wykonana z materiału wodoodpornego, a nogi i schody z wytrzymałych, o wymaganej
nośności, odpornych na działania atmosferyczne materiałów;
6. Wytrzymałość/nośność każdego podestu sceny powinna wynosić co najmniej 600 kg/m2
II. Wymagania dotyczące wykładzin ochronnych:
1. Dostarczone wykładziny będą stanowić zabezpieczenie nawierzchni sportowych na których będzie miała zostać
zamontowana scena przed uszkodzeniem.
2. Wymiar każdej z sześciu wykładzin ma mieć rozmiar min ok. 9m x 5 m, zapewniający ustawienie na niej podestów sceny
wraz z niezbędnym pasem dodatkowym w szerokości
i długości sceny wychodzącym z każdej strony poza powierzchnię sceny, która ma zostać postawiona na danej wykładzinie,
tak aby obciążenie ze sceny przenoszone były przez nogi sceny na wykładzinę a nie bezpośrednio na nawierzchnię
sportową na której stać będzie scena.
3. Wykładzina ochronna ma być wykładziną wykładzina w profesjonalny sposób zabezpieczająca podstawową nawierzchnię
sportową w salach gimnastycznych i hali sportowej podczas imprez innych, niż rangi sportowej np.: akademii, dyskotek,
koncertów, targów itp. o parametrach, co najmniej niżej wymienionych:
a) Budowa: wykładzina heterogeniczna, trójwarstwowa;
b) Grubość całkowita min: 1,45 mm;
c) Ciężar min: 1,8 kg/m2;
d) Klasa palności: CflS1/ BflS1
e) wykładzina musi:
- przylegać do chronionej nawierzchni sportowej w sposób zapewniający brak możliwości przesuwania się po podłodze
(konieczne może być dostarczenie niezbędnych łączników (np. taśm) zapewniających przyleganie krawędzi wykładziny do
chronionego podłoża);
- być odporna na przecięcia, zadrapania, zarysowania mechaniczne;
- być wodoodporna, trudnopalna, antybakteryjna i odporna na pleśń i wilgoć
f) wykładzina nie może łamać się na krawędziach i odbarwiać na zagięciach;
g) kolorystyka uzgodniona zostanie na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym
h) struktura:
- transparentna warstwa użytkowa;
- drukowana kompaktowa warstwa środkowa;
- warstwa spodnia z wtopioną stabilizującą siatką z włókna szklanego.
III. 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia pomieszczeń, dróg komunikacji i transportu z których korzysta na potrzeby realizacji zamówienia oraz
funkcjonujących w nich urządzeń i wyposażenia przed uszkodzeniami, które mogą spowodować czynności realizowane w
ramach przedmiotu umowy;
b) dokonania uzgodnień w zakresie terminów dokonania dostawy i montażu scen
i wykładzin, których akceptacja jest wymagana dla rozpoczęcia, realizacji i odbioru przedmiotu umowy;
c) uprzątnięcia każdorazowo przestrzeni i utylizacji materiałów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia po
zakończeniu czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy zarówno pomieszczeń objętych przedmiotem
zamówienia i innych przestrzeni wykorzystanych do realizacji zamówienia tym korytarzy służących do transportu
dostarczanych materiałów jak i innych pomieszczeń wykorzystanych w tym celu;
d) przedstawienia Zamawiającemu propozycji wraz z wzornikami i próbkami (szczególnie kolorystycznymi) w zakresie
materiałów , które mają zostać dostarczone w ramach zamówienia; e) do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi mającymi zastosowanie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej profesjonalnej
wiedzy, przy wykorzystaniu materiałów o najwyższej jakości spełniających normy i posiadających najwyższe parametry
użytkowe
i bezpieczeństwa.
2. Finalny wybór kolorystyki i użytych materiałów zastosowanych w dostarczanych w ramach zamówienia elementów
uzyskać akceptację Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości akceptacji kolorów, czy materiałów wykończeniowych na podstawie zdjęć lub
informacji umieszczonych na stronach internetowych, oczekuje przedstawienia rzeczywistych wzorników i próbek.
4. Zamawiający wymaga, aby organizacja dostaw, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie
wyższym od przeciętnego z zachowaniem najwyższych osiągnieć technologicznych.
5. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do
stosowania.
6. Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczone elementy przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z ofertą minimum 36
miesięcy (liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu:
1) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niezależnie od podstaw wskazanych w Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany ceny spowodowanej zmianą stawki podatku VAT,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
3) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem
zamówienia nałożone na Wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonywania umowy przepisów ustaw,
rozporządzeń lub wytycznych,
4) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów, pojawienie się na rynku
materiałów o lepszych parametrach niż wskazane w specyfikacji warunków zamówienia i ofercie), jednak zmiana nie może
spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiany te nie wpłyną
na termin wykonania przedmiotu umowy i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o
charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie
mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę
umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie,
6) zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie
Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub gdy
zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
7) innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.