eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego STADIONU SPORTOWEGO MOSiR w Mińsku Maz. sp. z o.o. przy ul. Budowlanej 2AOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej
i elektrycznej dla rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego STADIONU SPORTOWEGO MOSiR w Mińsku Maz. sp. z o.o. przy ul. Budowlanej 2A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386353280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 25 752 24 46

1.5.8.) Numer faksu: +48 25 752 24 46

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@mosir.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mosir.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport, rekreacja i turystyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej
i elektrycznej dla rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego STADIONU SPORTOWEGO MOSiR w Mińsku Maz. sp. z o.o. przy ul. Budowlanej 2A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a604b108-3ce0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a604b108-3ce0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Henryk Kulhawik Dyrektor ds. technicznych w MOSiR w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a604b108-3ce0-11ee-a60c-9ec5599dddc1. Pod wyżej wskazanym adresem udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim (05-300);
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@mosir.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego STADIONU SPORTOWEGO Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. przy ul. Budowlanej 2A, nr D.251.04.2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji oraz w związku z realizacją tego zadania;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.251.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego STADIONU SPORTOWEGO Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. przy ul. Budowlanej 2A polegających na:
a) roboty ogólnobudowlane – demontaż fragmentu ogrodzenia systemowego, przygotowanie podłoża pod montaż kontenera, demontaże i montaże elementów ciągów pieszo-jezdnych, tworzenie zieleni
b) roboty sanitarne – demontaż i budowa nowego przyłącza wodociągowego i zasilenie istn. kontenera w wodę, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
c) roboty elektryczne – przebudowa przyłącza (w.l.z.) elektrycznego ośw. terenu oraz kabli zasilających słupy i sterujących
d) oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej i nadzoru kierowników budowy i robót odpowiednio do branż
e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów i zgłoszenia zakończenia robót
UWAGA: prace nie obejmują budowy i dostawy kontenera (kontener zakupiony odrębnym postępowaniem, zostanie dostarczony i ustawiony po zgłoszeniu gotowości); zamawiający ze względu na zaplanowane z projektantem, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, obrócenie kontenera (patrz zał. nr 15) rezygnuje z przebudowy kanalizacji deszczowej
UWAGA: ze względu na zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem w stosunku do projektu pierwotnego (tzw. zmiany nieistotne) Zamawiający zapewni nadzór autorski we własnym zakresie

Szczegółowy opis i zakres obowiązków zawiera opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 10 (wzór umowy); Załączniku nr 2 (przedmiar robót z podziałem na branże); Załączniku nr 13 (projekt budowlany); Załączniku nr 14 (projekt techniczny); Załączniku nr 15 (zakres zmian) i Załącznikach nr 16-18 (STWiORB z podziałem na branże) niniejszej specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:
CENA BRUTTO – waga (znaczenie) 60 %, maksymalnie 60 punktów
OKRES GWARANCJI – waga (znaczenie) 40%, maksymalnie 40 punktów
sposób oceny: ocena indywidualna.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

KRYTERIUM 1 CENA BRUTTO:
Oferta zawierająca najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60 pkt.).
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (odpowiednio i proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów, wg. wzoru poniżej:
Po_(badanej_CENA)=(Co_min)/(Co_badanej ) ×60[pkt]

KRYTERIUM 2 OKRES GWARANCJI:
Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi (60 miesięcy) otrzyma 40 pkt. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy może zostać odrzucona w myśl art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP po potwierdzeniu, co do niezgodności treści oferty z treścią SWZ.
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie ilość punktów, wg. wzoru poniżej:
Po_(badanej_GWARA)=(Go_badanej-36)/60×2,5 ×40[pkt]

WZÓR NA SUMARYCZNĄ LICZBĘ PUNKTÓW OFERTY:
Po_badanej=(Co_min)/(Co_badanej )×60[pkt]+ (Go_badanej-36)/60×2,5 ×40[pkt]

gdzie:
Pobadanej – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta – sumaryczna,
Pobadanej_CENA – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta – kryterium cena,
Pobadanej_GWARA – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta – kryterium okres gwarancji,
Comin – najniższa cena ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cobadanej – cena oferty badanej,
Gobadanej – okres gwarancji oferty badanej.
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą zaokrąglania:
trzecia cyfra po przecinku mniejsza niż 5 – ona oraz cyfry na prawo od niej zostaną wyzerowane
trzecia cyfra po przecinku równa lub większa niż 5 – ona oraz cyfry na prawo od niej zostaną wyzerowane a do cyfr po przecinku zostanie dodane 1)
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza (z największą liczbą punktów) w oparciu o podane kryteria.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w sposób określony w art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XI SWZ,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt X SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 125 000 PLN np. aktualną opłaconą polisę.
Ocena warunku: spełnia/nie spełnia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) robotę polegającą na przyłączeniu budynku (obiektu) do sieci (wykonaniu przyłączy) wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z robotami pielęgnacji terenu wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Za roboty odpowiadające swoją wartością Zamawiający uważa prace za co najmniej 100 000,00 zł brutto każda).
Ocena warunku: spełnia/nie spełnia.
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum:
a1) 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334 z poźn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy ekranów akustycznych;
a2) 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334 z poźn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy ekranów akustycznych;
a3) 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334 z poźn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy ekranów akustycznych;
a3) 3 osobami – pracownicy fizyczni z co najmniej 2 letnim doświadczeniem montażowym w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Ocena warunku: spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OFERTA:
4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;
NA WEZWANIE:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie o aktualności informacji (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA:
1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
NA WEZWANIE:
3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną szczegółowo w rozdziale IX ust. 2 pkt 3a SWZ;
4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (zdefiniowane szczegółowo w rozdziale IX ust. 2 pkt 4a SWZ) (Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zdefiniowane szczegółowo w rozdziale IX ust. 2 pkt 4b SWZ) (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zaoferowanej ceny brutto, w jednej z poniższych form:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy przelać je na rachunek bankowy w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie nr 67 1020 4476 0000 8402 0504 9590 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego STADIONU SPORTOWEGO w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 2A, nr D.251.04.2023”.
3. Warunki oraz termin wpłaty, zwrotu i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 10 do SWZ.
4. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w postaci poręczenia lub gwarancji zawiera następujące elementy:
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
b) nazwę Beneficjenta i jego siedzibę (Zamawiającego) tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z o.o., ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
e) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty.
Ponadto przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wzoru dokumentu gwarancyjnego celem akceptacji przez Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

WYCIĄG Z WZORU UMOWY:
§ 14 Istotne zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych (epidemii, pandemii) i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, złożenie przez stronę umowy zawiadomienia o wystąpieniu tychże okoliczności wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub dokumentami;
b) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności;
c) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dostaw lub usług, w tym również dokonywanie odbiorów - fakt ten musi zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu i przez niego potwierdzony;
d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji przetargowej w zakresie wykonania robót, dostaw lub usług zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego i uzyskania założonego efektu użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji przetargowej,
e) wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej,
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w przypadku konieczności podpisania umowy podwykonawczej, gdy Wykonawca nie wskazał w ofercie, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców, może na etapie realizacji umowy powierzyć im wykonanie części przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem §6 ust. 4-14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal e-zamówienia; internet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.