eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w CieplewieOgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674919

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 20

1.4.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 58 775 99 69,

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 58 682 34 51.

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz-gdanski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410735

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00370491/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
(cd. zmian umowy)
22.2.6. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
22.2.7. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
22.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w rozdziale 22.4. lub 22.5,
22.4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie jej wykonania
z udziałem podwykonawców. Taka zmiana Umowy nie będzie w zakresie terminu wykonania Umowy lub wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy.
22.5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu albo wobec zmiany, o jakiej mowa w rozdziale 22.7.
22.6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie rozdziału 22.4. IDW, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie rozdziału 22.5 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie rozdziału 22.6. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej IDW, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
22.7. Wniosek, o którym mowa w rozdziale 22.9. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
22.8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa
w rozdziale 22.9., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
22.9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
22.10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w rozdziale 22.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w rozdziale 22.12. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
22.11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w rozdziale 22.12. i przedłożenia
na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
22.12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa
w rozdziale 22.9. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz
z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
22.13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wykonawca z ofertą składa kosztorys ofertowy oraz oświadczenia RODO wg załączników do SWZ.

Po zmianie:
(cd. zmian umowy)
22.4.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, a w szczególności z powodu konieczności usunięcia wad dokumentacji projektowej, o których mowa w punkcie 22.4.1, uniemożliwiających wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej,
w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz obliczeniami, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, a które są niezbędne do wykonania umowy zgodnie
z dokumentacją projektową, w tym dokumentacją zamienną, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
22.4.4. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny
od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektów budowlanych,
22.4.5. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
22.4.6. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
do wydania których właściwe organy lub podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
22.4.7. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
22.4.8. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp.,
22.4.9. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych
lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów,
22.4.10. gdy Wykonawca udowodni, że opóźnienia w zakresie łańcucha dostaw dotyczących wykonywania umowy wynikają z braku lub niedostępności
na rynku materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a braki te lub niedostępność materiałów budowlanych będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, i przedstawi dowody potwierdzające fakt zaburzenia łańcucha dostaw na rynku,
22.4.11. gdy Zamawiający ograniczył zakres robót w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży
w interesie publicznym lub Zamawiającego,
22.4.12. w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
22.5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach (cd. w IDW Tom I SWZ - limit znaków)
Wykonawca z ofertą składa kosztorys ofertowy oraz oświadczenia RODO wg załączników do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
22.1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
22.1.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ
na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
22.1.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
22.1.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
22.1.4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
22.1.5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
22.1.6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
22.1.7. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
22.2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
22.2.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
22.2.2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
22.2.3. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych
lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
22.2.4. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny
od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
22.2.5. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
(cd. dalej)

Po zmianie:
22.4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót (w tym etapu robót dla którego określono termin częściowy) o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
22.4.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a w szczególności konieczności usunięcia wad dokumentacji projektowej uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz obliczeniami, lub konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji wynikającej z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, albo konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, albo konieczności wynikającej ze zmiany technologii wykonania poszczególnych robót. Poprzez wady dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie w szczególności wady polegające na:
a) niepełnym lub błędnym przyjęciu danych wyjściowych do projektowania, które skutkują niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robot, zgodnie ze sztuką, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa, w szczególności w zakresie ilościowym i materiałowym,
b) przyjęciu niepełnych lub błędnych danych do obliczeń lub uzyskaniu błędnych wyliczeń, w tym błędnych wyliczeń dotyczących zakresu robót,
c) błędy lub braki pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową w zakresie ilościowym i materiałowym,
d) błędnych lub niepełnych opiniach, ekspertyzach i innych podobnych dokumentach niezbędnych do oceny stanu faktycznego, mających wpływ na należyte, zgodne ze sztuką, zasadami wiedzy technicznej i normami, wykonanie zamówienia,
e) błędnych lub niepełnych wynikach w zakresie badań terenowych, geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych skutkujących błędami lub brakami w dokumentacji uniemożliwiającymi osiągniecie celu dla którego dokumentacja projektowa została sporządzona,
f) zbyt szerokim lub niepełnym ustaleniu zakresu robót lub materiałów, które są niezbędne do osiągniecia celu dla którego dokumentacja projektowa została sporządzona,
g) błędnym lub nieadekwatnym do osiągnięcia celu z punktu widzenia aktualnej wiedzy technicznej lub niepełnym doborze materiałów budowlanych,
h) zmianie stanu faktycznego z okresu sporządzania dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia załączony do SWZ
w stosunku do czasu wykonywania robót w oparciu o tę dokumentację projektową, skutkującego koniecznością dostosowania tej dokumentacji do warunków terenowych w których realizowana jest inwestycja,
w szczególności warunków geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych lub hydrologicznych.
22.4.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, w tym wymaganiami producentów materiałów budowlanych, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
(cd. dalej - limit znaków)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-28 08:30

Po zmianie:
2022-11-15 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-28 09:00

Po zmianie:
2022-11-15 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-26

Po zmianie:
2022-12-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.