eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Opracowanie i wykonanie stanowisk wykorzystujących technologie rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości oraz analizatora obrazu i głosu z wdrożeniem dla CEM w Radiu Kielce S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie i wykonanie stanowisk wykorzystujących technologie rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości oraz analizatora obrazu i głosu z wdrożeniem dla CEM w Radiu Kielce S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290396875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radiowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-317

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radio.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i wykonanie stanowisk wykorzystujących technologie rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości oraz analizatora obrazu i głosu z wdrożeniem dla CEM w Radiu Kielce S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f305c028-5b6c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radiokielce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radiokielce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie ze SWZ - poprzez stronę https://radiokielce.ezamawiajacy.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://radiokielce.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie ze SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RK--07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 255243 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie, przygotowanie i wdrożenie stanowiska z aplikacją wykorzystującą techniki sztucznej inteligencji do zamiany twarzy i głosu, tzw. „deepfake” (zwanego dalej „stanowiskiem deepfake”). W skład stanowiska wchodzą: kamera, mikrofon, głośniki, komputer klasy PC z zainstalowaną aplikacją „deepfake” oraz ekran dotykowy, który znajduje się na wyposażeniu Zamawiającego i zamontowany jest na stanowisku „deepfake”. Opracowanie, przygotowanie i wdrożenie stanowiska z aplikacją wirtualnej rzeczywistości (zwanego dalej „stanowiskiem VR”). W skład stanowiska wchodzą: fotel z podłokietnikami dla użytkownika urządzeń VR oraz aplikacja VR. Opracowanie, przygotowanie i wdrożenie stanowiska z aplikacją rozszerzonej rzeczywistości (zwanego dalej „stanowiskiem AR”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72212500-4 - Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium oceny koncepcji aplikacji AR w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium oceny koncepcji kreatywnej aplikacji VR w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium oceny koncepcji aplikacji typu „deep fake” w zakresie innowacyjności, zgodności z opisem przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej:
1) jeden projekt w technologii VR, w tym o charakterze narracyjnym (opowiedziana historia) lub w formie gry;
2) jeden projekt w technologii AR z wykorzystaniem modeli trójwymiarowych oraz znaczników wizualnych;
3) jeden projekt z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji, dotyczący przetwarzania obrazu i dźwięku.
Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3-osobowym zespołem, który będzie realizował Przedmiot Zamówienia, w tym zapewni:
1) projektanta posiadającego:
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie projektowania środowisk przestrzennych fizycznych lub wirtualnych;
b) udział w charakterze projektanta w co najmniej jednym zrealizowanym projekcie o charakterze aplikacji interaktywnej 3D dla środowiska wirtualnej rzeczywistości lub rozszerzonej rzeczywistości lub zrealizowanym projekcie fizycznej narracyjnej przestrzeni wystawienniczej o powierzchni większej niż 100m2 lub projekcie scenografii do spektaklu lub filmu o długości nie mniejszej niż 15 minut;
2) projektanta UX posiadającego:
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania UX lub pokrewnym;
3) programistę, posiadającego:
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programista lub pokrewne;
b) doświadczenie w charakterze programisty lub pokrewne w co najmniej jednym projekcie interaktywnym wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości o charakterze imersyjnym zrealizowanym na silniku Unity 3D lub Unreal Engine.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie ze SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie ze SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://radiokielce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.