eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przedbórz › "Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Nadleśnictwa Przedbórz w zakresie oczyszczania poboczy i rowów"Ogłoszenie z dnia 2023-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Nadleśnictwa Przedbórz w zakresie oczyszczania poboczy i rowów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590019206

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecka 50

1.5.2.) Miejscowość: Przedbórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-570

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 685 40 10

1.5.8.) Numer faksu: 44 685 40 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedborz@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedborz.lodz.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f3d127a-3ba4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Nadleśnictwa Przedbórz w zakresie oczyszczania poboczy i rowów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f3d127a-3ba4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160655/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Nadleśnictwa Przedbórz w zakresie oczyszczania poboczy i rowów”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00355158

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 227147,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednokrotne, obustronne, mechaniczne wykoszenie poboczy, zjazdów, mijanek, skarp i przeciwskarp rowów dróg leśnych na długości ok. 107 km i szerokości ok. 4 m z każdej strony wraz z rozdrobnieniem roślinności i usunięciem ich poza pas oczyszczanych dróg. Szacowana łączna powierzchnia koszenia wynosi ok. 857 160,00 m2.
Wykonanie usługi ma przyczynić się do poprawienia stanu technicznego dróg leśnych Nadleśnictwa Przedbórz.

Zakres prac obejmuje:
a) jednokrotne, obustronne koszenie i oczyszczenie poboczy, zjazdów, mijanek, składnic, skarp, przeciwskarp i rowów z traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów drzew i krzewów (o średnicy do ok. 5 cm) w pasie o szerokości do ok. 4 m od krawędzi jezdni wraz z rozdrobnieniem roślinności;
b) obustronne mulczowanie i rozdrabnianie roślinności (gałęzi) – usługa polegająca na skoszeniu górnej warstwy zieleni i rozdrobnieniu jej do takiego stopnia, że nie będzie konieczności wywozu odpadów;
c) wycięcie ręczne drzew i krzewów, których średnica przewyższa możliwość skoszenia;
d) rozrzucenie powstałych zrębków po mulczowaniu i rozdrabnianiu do przyległej powierzchni lasu;

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Przedbórz na terenie leśnictw: Nosalewice, Grobla, Wierzchlas, Wymysłów, Piskorzeniec, Bobrowniki, Kluczewsko, Reczków, Papiernia, Skórnice, Fałków.

Rzeczywisty rozmiar wykonanych prac zostanie obliczony jako iloczyn długości odcinków dróg leśnych (m), na których wykonano prace (każda strona mierzona osobno) pomnożona przez oczyszczoną szerokość poboczy, skarp i przeciwskarp (o ile wystąpią).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian zmniejszających, zwiększających, zmian lokalizacji jak również do wstrzymania wykonania czynności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 231433,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 300006,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 231433,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi podnośnikiem koszowym Agata Glinka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381808273

7.3.3) Ulica: ul. Mikołaja Reja 55 28-362 Nagłowice

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-362

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 231433,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.