eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Utworzenie strzelnicy wirtualnej - Dostawa i montaż urządzeń "Wirtualnej strzelnicy" w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Utworzenie strzelnicy wirtualnej - Dostawa i montaż urządzeń „Wirtualnej strzelnicy” w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA REJA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000194607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sławięcicka 79

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-230

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774834993

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slawiecice.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: slawiecice.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ddd86f6-4250-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie strzelnicy wirtualnej - Dostawa i montaż urządzeń „Wirtualnej strzelnicy” w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ddd86f6-4250-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00276411/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utworzenie strzelnicy wirtualnej- dostawa sprzętu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00366378

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.26.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 152000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy wraz z kompletnym wyposażeniem i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych, w tym również montaż elementów systemu wirtualnej strzelnicy oraz jego konfiguracja, przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego dotyczącego zasad obsługi, eksploatacji urządzeń i sprzętu, składających się na kompletny zestaw strzelecki wirtualnej strzelnicy.
2. Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz wolnych od obciążeń prawami osób trzecich.
3. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem w dostarczony sprzęt przed dostawą do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zweryfikować czy Wykonawca pozyskał sprzęt poprzez oficjalny kanał dystrybucji. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić kontakt do Dystrybutora sprzętu na rynek polski.
4. Montaż będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, tj. m.in. na wniesieniu dostawy do wyznaczonego pomieszczenia, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu, zawieszeniu poszczególnych elementów, a także na uprzątnięciu miejsca dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek z własnych środków.
5. Dostawa i montaż produktów w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (8:00 – 14:00) po uprzednim uzgodnieniu terminu.
6. Zamawiający wymaga, aby każdy przedmiot zamówienia posiadał certyfikaty zgodności z wymaganiami UE - wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oznaczenie CE, w szczególności:
a) posiadać dokument – Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu,
b) posiadać dokument ważny na dzień złożenia oferty – Certyfikat zgodności przedmiotowego wyrobu z wymogami Zamawiającego, wydany przez organizację posiadającą status jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej w odniesieniu do PN-En ISO/IEC 17065 np.: Certyfikat Zgodności wydany przez Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego,
c) dostarczony sprzęt musi być zgodny z wymogami konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą: „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR (https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr) oraz złożoną ofertą przez Zamawiającego.
7. System szkoleniowy powinien spełniać następujące właściwości i funkcjonalności oraz spełniać poniższe wymagania i zapewniać:
a) powinien działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystywać laserowe symulatory (repliki) broni strzeleckiej wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujące wiązkę światła w paśmie niewidzialnym (Norma PN-EN 60825-1:2014),
b) system multimedialny powinien być: zasilany z sieci elektrycznej 230V, z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, z automatyczną kalibracją obrazu, zapewniający właściwe widzenie rozmiarów kątowych obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego oraz zapewniający łatwość przystosowania urządzenia do pracy w przypadku potrzeby doraźnego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach oświetlenia,
c) powinien posiadać możliwość rozwojowej rozbudowy urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy,
d) powinien posiadać wyposażenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między wszystkimi użytkownikami urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę rozmieszczonych w różnych lokalizacjach,
e) powinien posiadać możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia,
f) powinien posiadać możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie, aż do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania,
g) wirtualna strzelnica powinna być wyposażona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni - czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału, z niezbędnym zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych,
h) symulowanie strzału powinno cechować: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym jak i seryjnym; możliwość stosowania pasów nośnych i kabur,
i) powinien posiadać możliwość wirtualnego strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia i strzelaniu do celów ruchomych,
j) powinien posiadać możliwość kontroli prowadzenia strzelań w celu wyrobienia poprawnych i bezpiecznych zachowań ćwiczących,
k) powinien posiadać możliwość indywidualnego przystrzeliwania przez strzelca, bezpośrednio przed ćwiczeniem, każdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z których będzie korzystał, przy czym procedura przystrzeliwania powinna wprowadzać automatyczne poprawki uwzględniające, dla zastosowanych typów celowników i ich nastaw, standardowe odległości przystrzelania broni oraz indywidualne właściwości strzelającego np. jego wzroku,
l) powinien posiadać ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy /placu ćwiczeń; w otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie,
m) powinien posiadać możliwość opcjonalnego uzupełniania zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowane ukształtowanie terenu, poszycie, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych; możliwość doboru w tworzonych ćwiczeniach pory dnia, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła); możliwość wprowadzania w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych jak ogień, dym, dźwięki otoczenia,
n) powinien zapewniać zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/ analiza efektu strzelania i archiwizacja wyników szkolenia oraz zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora; możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów,
o) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35210000-9 - Cele strzelnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535000-7 - Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 152000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 152000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 152000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autocom. Management Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552189980

7.3.3) Ulica: 1 Maja 36

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-627

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 152000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.