eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opinogóra Górna › Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Muzeum Romantyzmu w OpinogórzeOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130451680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Krasińskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Opinogóra Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-406

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: (23) 671-70-25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mr@muzeumromantyzmu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumromantyzmu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f698596-57ab-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00098892/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f698596-57ab-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ w punkcie 12

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”.
Złożenie oferty w postępowaniu
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą .
Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej opisane są w pkt. 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra;
b. z Inspektorem ochrony danych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mr@muzeumromantyzmu.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem znak DOiK.25.7.2023 udzielenie zamówienia publicznego;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
e. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
f. okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów Pzp (protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy) oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
g. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. Jednocześnie podanie Dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;
h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOiK.25.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb prowadzonej przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze statutowej działalności gospodarczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 8 do SWZ oraz uszczegółowiony Formularzem asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz zapisami w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 9 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15130000-8 - Produkty mięsne

15110000-2 - Mięso

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1. Cena brutto oferty (C) 60% 60 pkt.
2. Termin dostawy w sytuacji nagłej /nieplanowanej (Tn) 40% 40 pkt.
Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cena brutto oferty (C):(najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty)x60
2) Termin dostawy w sytuacji nagłej /nieplanowanej :
- Termin dostawy w sytuacji nagłej /nieplanowanej /: do 5 godzin od chwili zgłoszenia - 20 pkt, (maksymalny termin)
- Termin dostawy w sytuacji nagłej /nieplanowanej /: do 4 godzin od chwili zgłoszenia - 30 pkt,
- Termin dostawy w sytuacji nagłej /nieplanowanej /: do 3 godzin od chwili zgłoszenia - 40 pkt (minimalny termin)
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Termin dostawy w sytuacji nagłej /nieplanowanej” maksymalnie wynosi 40 pkt.
UWAGA: Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie termin dostawy wskazany powyżej. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy uznaje się, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy tj. do 5 godzin od chwili zgłoszenia.
Na podstawie doświadczenia – sytuacje nagłe i nieprzewidziane wystąpiły u Zamawiającego w roku bieżącym średnio 6 razy w miesiącu, czyli ok. 72 razy w ciągu roku (ok. 24 razy w okresie trwania realizacji danego zamówienia). Szacuje się, że liczba ta będzie podobna w okresie realizacji danego zamówienia, jednak z uwagi na niemożność przewidzenia ilości sytuacji nagłych i nieprzewidzianych oraz charakter prowadzonej działalności, Zamawiający zastrzega, że ilość 24 sytuacji nagłych i nieprzewidzianych do końca roku 2023 może ulec zmianie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczba punktów przyznanych w obu kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną dostawę towaru odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. polegającą na dostawie mięsa lub wędlin na kwotę nie mniejszą niż 25.000 zł brutto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie jeden/jedną kontrakt/umowę. W przypadku dostaw, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze na dzień składania ofert dostawa ta jest realizowana w ww. terminie i została zrealizowana na minimum 25.000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
-wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw towaru odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. polegających na co najmniej jednej dostawie mięsa lub wędlin na kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej dostaw określonych w pkt 8.1. SWZ i złożenia stosownego oświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (złożenia ofert wariantowych).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

15.2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 9.1. SWZ.
15.3. Do oferty należy dołączyć inne wymagane dokumenty przez Pzp, stosownie do okoliczności udziału w postępowaniu (np. wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich, ), pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcę lub do reprezentowania Wykonawcę i podpisania umowy, jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
- warunek określony w pkt. 7.1 SWZ (brak podstaw wykluczenia) musi spełniać każdy Wykonawca samodzielnie,
- każdy z warunków określonych w pkt. 8.1 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 8.3 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 9 do SWZ.
1. Wszelkie nieistotne zmiany treści niniejszej umowy w stosunku do oferty wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany przepisów prawnych, jeśli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny zgodnie ze zmienionymi przepisami; w takim wypadku zmiana treści umowy wymaga formy określonej w ust.1. projektowanych postanowieniach umowy
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:
- Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, numerów rachunków bankowych, faksów i telefonów, oraz osób koordynatorów, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie są zmianami postanowień umowy w rozumieniu ust. 1 i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
- W przypadku nie wydatkowania przez Zmawiającego całej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, zmiana może polegać na wydłużeniu terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 projektowanych postanowień umowy, o okres niezbędny do zrealizowania całego zamówienia, jednak nie dłużej niż o trzy miesiące, o ile będzie to leżeć w interesie Zamawiającego. Zmiana ta nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.