eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Zakup usługi gastronomicznej na zabezpieczenie studiów podyplomowych EMBA pn. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi edycja 2023/2024 na terenie AMWOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi gastronomicznej na zabezpieczenie studiów podyplomowych EMBA pn. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi edycja 2023/2024 na terenie AMW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi gastronomicznej na zabezpieczenie studiów podyplomowych EMBA pn. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi edycja 2023/2024 na terenie AMW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f734c49-593a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074940/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.47 Zakup usługi gastronomicznej na zabezpieczenie studiów podyplomowych EMBA pn. Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi edycja 2023/2024 na terenie AMW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AMW-KANC.SZP.2712.83.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa świadczona na terenie AMW
usługa gastronomiczna realizowana w terminie: 21/22.10.2023, 04/05.11.2023, 16/17.03.2024, 06/07.04.2024, 20/21.04.2024, 11/12.05.2024, 25/26.05.2024, 08/09.06.2024, 15/16.06.2024
Wykonawca zobowiązany jest w każdym dniu zajęć do:
• Zapewnienia śniadania dla 3 wykładowców, które powinno składać się z potrawy ciepłej, pieczy-wa - 150 g, wędlin różnych
- 60 g, serów - 40 g, masła - 30 g, dżemu – 30 g, warzyw, kawy lub herbaty - 20 g, cukru).
• Zapewnienia przerwy kawowej dla ok. 50 osób składającej się minimum z: butelkowana woda mineralna, kawa, herbata,
mleko, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu kruche cia-steczka, paluszki.
• Zapewnienia obiadu dla ok. 50 osób w formie lunchu, składającego się z zupy, drugiego dania, zestawu sałatek, wody,
kawy, herbaty, ciasta.
Do oferty należy dołączyć jadłospis wraz z gramaturą posiłków po obróbce termicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób żywionych, bowiem zależne są one od potwierdzenia udziału przez uczestników zajęć. Ostateczna ilość uczestników zostanie podana na co najmniej pięć dni przed zjazdem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena odległości od miejsca wytwarzania posiłku do punktu wydawania posiłku w km

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik, 9) że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane na-leżycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna należyte wykonanie 5 usług w zakresie działalności gastronomicznej, w tym
organizacji zewnętrznych cateringów na potrzeby konferencji i/lub szkoleń, dla co najmniej 50 osób każda.
Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu
o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Za-mawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w zakresie przewidzianym w treści projektu umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy § 4 ust. 4
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób żywionych, bowiem zależne są one od potwierdzenia udziału przez uczestników zajęć. Ostateczna ilość uczestników zostanie podana na co najmniej pięć dni przed zjazdem.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowej zmiany Umowy, poza przypadkami określonymi ustawą, w postaci zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatków od towarów i usług lub minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub wzrostu wskaźnika wzrostu cen i towarów podanego przez GUS o minimum 5% w skali roku lub wzrostu cen kosztów Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, na pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym:
1) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji najwcześniej począwszy od 6. miesiąca kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy i następnie najwcześniej po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy,
2) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych podany przez GUS.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.