eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝g w zakresie odbioru, transportu, przechowania i wydania osobom upowa積ionym do pochowania zw這k os鏏 zmar造ch w IPiN oraz wykonywanie sekcji zw這kOg這szenie z dnia 2023-09-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g w zakresie odbioru, transportu, przechowania i wydania osobom upowa積ionym do pochowania zw這k os鏏 zmar造ch w IPiN oraz wykonywanie sekcji zw這k

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Instytut Psychiatrii i Neurologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288509

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-957

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bmmichalska@ipin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.ipin.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g w zakresie odbioru, transportu, przechowania i wydania osobom upowa積ionym do pochowania zw這k os鏏 zmar造ch w IPiN oraz wykonywanie sekcji zw這k

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d1700ae7-592f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00409896

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ipin.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ipin.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y wskazuje informacje, o kt鏎ych mowa w Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz udost瘼nienia i przechowywania dokument闚 elektronicznych, dotycz帷e systemu dost瘼nego pod adresem https://ipin.ezamawiajacy.pl:
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
2) Wybrana przegl康arka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google; Chrome lub MS Edge;
3) Pod陰czenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe 陰cze internetowe);

Oferty, wnioski, o鈍iadczenia (o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy), podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowi您aniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby”, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwo, dokumenty, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
 administratorem danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9
 dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii email: iod@ipin.edu.pl
 odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
 obowi您ek podania danych osobowych bezpo鈔ednio zwi您anych z post瘼owaniem jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadaj Pa雟two:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pa雟twa danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa雟two, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guj Pa雟twu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pa雟twa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/60/551/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Pakiet 1 – Odbi鏎 i transport zw這k/m霩g闚 i/lub rdzeni kr璕owych

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 98370000-7 - Us逝gi pogrzebowe ipodobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Pakiet 2 – Wykonanie sekcji oraz przechowywanie zw這k

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 98370000-7 - Us逝gi pogrzebowe ipodobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - R騜ne us逝gi wdziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y ustanawia warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca zobowi您any jest wykaza, i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej. Warto嗆 ubezpieczenia nie mo瞠 by ni窺za ni 100.000,00 PLN (pakiet 1 i 2).
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Warunek zostanie spe軟iony je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 prosektorium podlega sta貫mu nadzorowi na zasadach okre郵onych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz 瞠 spe軟ia wymogi pozwalaj帷e na prowadzenie dzia豉lno軼i zgodnie z przedmiotem zam闚ienia (pakiet 2).
3) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spe軟iony je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada
1. minimum dwa 鈔odki transportu przystosowane do przewozu zw這k, potwierdzone dokumentami, z kt鏎ych wynika jednoznacznie, 瞠 s pojazdami specjalnymi (pakiet 1);
2. pomieszczenia prosektorium usytuowane na terenie miasta Warszawy (wyposa穎ne w komor ch這dnicz (mro幡icza) na min. 8 cia, st馧 sekcyjny z zestawem podstawowych narz璠zi sekcyjnych) (pakiet 2);
3. osoby zdolne do wykonania zam闚ienia (pakiet 2):
a) min. 2 pracownik闚, w tym 1 prosektor;
b) 1 lekarz specjalista posiadaj帷y kwalifikacje, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, do wykonywania sekcji zw這k.
c) co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonania czynno軼i diagnostyki patomorfologicznej w zakresie pobierania od pacjenta albo ze zw這k tkanki z m霩gu, rdzenia, nerw闚 obwodowych lub mi窷ni szkieletowych tj. lekarz posiadaj帷y tytu specjalisty w dziedzinie neuropatologii, lekarz posiadaj帷y specjalizacj drugiego stopnia w dziedzinie neuropatologii lub posiadaj帷y co najmniej trzyletnie do鈍iadczenie w ocenie materia逝 tkankowego neuropatologicznego, lekarz posiadaj帷y tytu specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub lekarz posiadaj帷y specjalizacj drugiego stopnia w dziedzinie patomorfologii (zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standard闚 organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii, paragraf 6 pkt 3 ust瘼 1).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej;
2) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego;
2) wykaz wyposa瞠nia i urz康ze technicznych (w tym 鈔odk闚 transportu) dost瘼nego wykonawcy w celu realizacji zam闚ienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami (pakiet 1);
3) aktualne za鈍iadczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 瞠 prosektorium podlega sta貫mu nadzorowi na zasadach okre郵onych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz 瞠 spe軟ia wymogi pozwalaj帷e na prowadzenie dzia豉lno軼i zgodnie z przedmiotem zam闚ienia. Je瞠li informacje, wymagane z pa雟twowej inspekcji sanitarnej wynikaj z protoko逝 kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcj Sanitarn, zamiast za鈍iadczenia Wykonawca mo瞠 za陰czy protok馧 kontroli albo inny dokument, je瞠li stwierdza on aktualny stan faktyczny (pakiet 2);
4) wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu zam闚ienia a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nich czynno軼i (pakiet 2);
5) op豉cona polisa ubezpieczeniowa OC lub zobowi您ania do zawarcia umowy ubezpieczenia OC obowi您uj帷ego od dnia 鈍iadczenia us逝g, potwierdzaj帷a, 瞠 oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, warto嗆 ubezpieczenia nie mo瞠 by ni窺za ni 100.000,00 PLN (pakiet 1 i 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ipin.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-01

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

Zamawiaj帷y mo瞠 przeprowadzi negocjacje z 3 Wykonawcami, kt鏎ych oferty zosta造 ocenione najwy瞠j.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.