eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia gazem w budynku Urzędu Miejskiego w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia gazem w budynku
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381754873

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 13 lok. 7U

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-062

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cui@cui.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wdrażanie i utrzymywanie systemów informatycznych, budowa i administrowanie sieci teleinformatycznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia gazem w budynku
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e69fef2c-586b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045278/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e69fef2c-586b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu następujących środków:
1) Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
2) poczty elektronicznej - adres email: zamowienia@cui.bialystok.pl, z zastrzeżeniem poniżej.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do
oferty) za pomocą poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e69fef2c-586b-11ee-9aa3-96d3b4440790
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej
Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-34531a26-4724-11ee-9aa3-96d3b4440790 .
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych (oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty , o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp), sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca, wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać (np. poprzez załączenie uzasadnienia, ewentualnie dowodów), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji. CIĄG DALSZY W SEKCJI IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg. z art. 13 rozp. Parlamentu Eur. i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w spr. ochrony osób fiz. w związku z przetw. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz.Urz.UE 2016,119,str.1,Dz.Urz.UE L2018,127,str.2 oraz Dz.Urz.UE L2021,74,str.35), dalej: „rozp. 2016/679”, informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osob. jest Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062 Białystok, cui@cui.bialystok.pl, tel. (85) 8696283, repr. przez Dyrektora CUI w Białymstoku.
2.Można kontaktować się w spr. związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy rozp. 2016/679 z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych, kierując korespondencję na adres e-mail: iod@cui.bialystok.pl lub pod nr tel.: (85) 8696283.
3. Dane niezbędne do udziału w post. będą przetwarzane w celu zwi. z realizacją post. o udzielenie zam. publ. na podst. ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp oraz działaniem przez administratora w interesie publicznym,
4.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym zawarciem oraz realizacją umowy na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny zgodnie z art.6 ust.1 lit.b rozp. 2016/679.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
lub umowy, w tym na podstawie umowy: podmiotom zapewniającym obsługę serwisową.
6.Ze względu na jawność post. o udzielenie zam. publ., odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie
zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września2019r. Prawo
zamówień publicznych–konieczne do wzięcia udziału w post. o udzielenie zam. publ. oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny w celu zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału z post., zawarcie umowy.
8.Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9.Administrator informuje, że przepisy Prawa zamówień publicznych ograniczają prawo do skorzystania:
1)ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art.16 rozp. 2016/679), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. lub zmianą postanowień umowy w sprawie zam. publ. w zakresie niezgodnym z Prawem zamówień publicznych;
2)z ograniczenia przetwarzania (art.18 rozp. 2016/679), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
10.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
11.Podane przez Panią/ Pana dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zam. publ. przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy oraz do zakończenia okresu obejmującego przedawnienie roszczeń; przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji, tj. przez 10 lat od przekazania do archiwum zakładowego a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
12.Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUI-VII.271.1.69.2023.AA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zabezpieczenia pomieszczenia UPS oraz serwerowni stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich
znaczeniem, gdzie 1 % = 1 pkt:
1) cena oferty (KC) – waga kryterium 60 %
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena oferty (KC) wg następującego wzoru:
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt
gdzie:
Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Coo - cena ofertowa oferty ocenianej
Oferta może otrzymać w zakresie kryterium cena oferty (KC) maksymalnie 60 pkt.
2) termin gwarancji (G) - waga kryterium 40%
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium termin gwarancji (G) za wykonane prace i wbudowane materiały w następujący sposób:
Termin gwarancji 3 lata - 0 punktów
Termin gwarancji 4 lata - 20 punktów
Termin gwarancji 5 lat - 40 punktów
Oferta może otrzymać w zakresie kryterium termin gwarancji (G) maksymalnie 40 pkt.
2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów
za wszystkie kryteria oceny ofert.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam
bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów oceny ofert (o ile zostały wskazane), Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a w przypadku, gdy nie będzie można
dokonać wyboru oferty w taki sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – w celu spełnienia
warunku Wykonawca powinien wykazać realizację, w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy
– w tym okresie min. 2 zamówień, polegających na wykonaniu instalacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
– wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 4 do SWZ) - składa każdy z Wykonawców.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Przepisy pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
Pekao S.A. nr 40 1240 1154 1111 0010 8668 5358. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium – CUI-VII.271.1.69.2023.AA.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na wskazanym rachunku
bankowym przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2–4, Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu ORYGINAŁ gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. UWAGA - wadium wnoszone w
formie niepieniężnej winno wskazywać wprost na możliwość zaspokojenia z zabezpieczonej kwoty przez Zamawiającego.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pz

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej
oraz konsorcjum):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w formie oryginału sporządzonego w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (podpisanej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notarialnie poświadczonej kopii w formie elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o
notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych – pełnomocnikiem.
4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładki "Oferta/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy sekcja 3.6.
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (z wyłączeniem składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
Za datę przekazania zawiadomień, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych
w postępowaniu (z wyłączeniem ofert), przyjmuje się datę ich odbioru na serwerze Platformy e-Zamówienia lub datę wpływu
na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiającego (w takim przypadku decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania
wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284
ust. 2 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródeł zapytania, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną
zmianę treści SWZ udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Termin realizacji wskazany w sekcji 4.2.10) wynosi 49 dni, to jest 7 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 11 grudnia 2023 r.
3. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Złożenie oferty jest uzależnione od dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej pomieszczeń chronionych, pod rygorem odrzucenia oferty. Wizja lokalna jest możliwa do odbycia w dni powszednie, w godz. 8.00 – 15.00, po ustaleniu terminu w kontakcie telefonicznym lub mailowym lub za pośrednictwem portalu e-Zamówienia. Odbycie wizji lokalnej Zamawiający dokumentuje zaświadczeniem zawierającym datę odbycia wizji, wskazanie osoby dokonującej wizję oraz wykonawcę, na rzecz której osoba działa. Zaświadczenie zostanie sporządzone w dwóch egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz zatrzymuje Zamawiający, a drugi otrzymuje osoba dokonująca wizji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.