eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › "Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu "Razem silniejsi" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"Ogłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu „Razem silniejsi” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e140512-6e07-4de6-9255-e90ffbaef315

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu „Razem silniejsi” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9024ac6-38bc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062625/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu „Razem silniejsi"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Razem silniejsi”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355287/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AO.431.1.12.2022.MZL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu pn.: „Razem silniejsi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Przedmiot zamówienia w tej części zamówienia obejmuje: świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim dla obszaru gminy Barlinek, w tym:
1) świadczenie usług tłumaczenia z języka polskiego na języka ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie:
a) tłumaczenie kontaktów pracowników projektu z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terenie danej gminy, zainteresowanymi i uczestniczącymi w projekcie „Razem Silniejsi”,
b) asystowania i tłumaczeń ustnych przy załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
c) tłumaczeń ustnych pism urzędowych,
d) pomocy w redagowaniu prostych pism w języku polskim,
e) tłumaczenia podczas organizowanych konkursów dla dzieci w czasie spotkań animacyjnych, tłumaczenia komunikatów ustnych,
f) tłumaczenia podczas wyjazdów terapeutycznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- wyjazdy odbędą się trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.
- wyjazdy będą organizowane w niedziele,
- wyjazd i powrót odbędzie się tego samego dnia. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony po wyłonieniu przewoźnika w osobnym postępowaniu,
- lokalizacja wyjazdów terapeutycznych: w 2022 roku: Międzyzdroje, Gorzów oraz Gryfino oraz w 2023 roku: Szczecin, Poznań oraz Dziwnów lub Słońsk,
g) tłumaczenia w czasie spotkań animacyjnych organizowanych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- spotkania będą odbywać się na terenie danej gminy trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.,
- spotkania animacyjne będą odbywać się w piątki, soboty lub niedziele,
- spotkania będą polegać na zapewnieniu opieki wytchnieniowej rodzicom, którzy przybyli z Ukrainy;
2) ścisłą współpracę z Koordynatorem Projektu w zakresie świadczonych usług tłumaczenia;
3) zadania dodatkowe związane ze świadczeniem usług tłumaczenia, zgodnie z dyspozycjami Koordynatora Projektu;
4) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
4. Usługi leżące w zakresie przedmiotu zamówienia będą świadczone (dotyczy każdej części zamówienia):
1) przez okres od dnia zawarcia umowy w wymiarze średnio 27 godzin w miesiącu - liczba godzin w danym miesiącu może być różna w zależności od potrzeb. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,
2) po informacji od Zamawiającego, zawierającej termin i miejsce świadczenia usługi, która zostanie przekazana Wykonawcy na minimum 2 dni robocze przed terminem jej świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych sytuacjach (np. sytuacje związane z zagrożeniem życia uczestników projektu) Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się do dyspozycji Zamawiającego w przeciągu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia. Godziny świadczenia usługi nie będą wykraczać poza godziny 8:00 - 16:00.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników projektu, którym świadczona będzie usługa tłumaczenia.
6. Usługi świadczone będą przez osoby spełniające wymagania określone w SWZ.
7. Zamawiający pokrywa jedynie koszty świadczonej usługi bez kosztów dojazdu.
8. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie stacjonarnej. Osobie świadczącej usługę należne będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznej realizacji usług.
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracy - miesięczna karta czasu pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przy zawarciu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym przede wszystkim w formie telefonicznej i przy użyciu poczty elektronicznej, oraz osobistego stawiennictwa w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.5.5.) Wartość części: 35121,95 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu pn.: „Razem silniejsi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Przedmiot zamówienia w tej części zamówienia obejmuje: świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim dla obszaru gminy Boleszkowice, w tym:
1) świadczenie usług tłumaczenia z języka polskiego na języka ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie:
a) tłumaczenie kontaktów pracowników projektu z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terenie danej gminy, zainteresowanymi i uczestniczącymi w projekcie „Razem Silniejsi”,
b) asystowania i tłumaczeń ustnych przy załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
c) tłumaczeń ustnych pism urzędowych,
d) pomocy w redagowaniu prostych pism w języku polskim,
e) tłumaczenia podczas organizowanych konkursów dla dzieci w czasie spotkań animacyjnych, tłumaczenia komunikatów ustnych,
f) tłumaczenia podczas wyjazdów terapeutycznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- wyjazdy odbędą się trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.
- wyjazdy będą organizowane w niedziele,
- wyjazd i powrót odbędzie się tego samego dnia. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony po wyłonieniu przewoźnika w osobnym postępowaniu,
- lokalizacja wyjazdów terapeutycznych: w 2022 roku: Międzyzdroje, Gorzów oraz Gryfino oraz w 2023 roku: Szczecin, Poznań oraz Dziwnów lub Słońsk,
g) tłumaczenia w czasie spotkań animacyjnych organizowanych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- spotkania będą odbywać się na terenie danej gminy trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.,
- spotkania animacyjne będą odbywać się w piątki, soboty lub niedziele,
- spotkania będą polegać na zapewnieniu opieki wytchnieniowej rodzicom, którzy przybyli z Ukrainy;
2) ścisłą współpracę z Koordynatorem Projektu w zakresie świadczonych usług tłumaczenia;
3) zadania dodatkowe związane ze świadczeniem usług tłumaczenia, zgodnie z dyspozycjami Koordynatora Projektu;
4) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
4. Usługi leżące w zakresie przedmiotu zamówienia będą świadczone (dotyczy każdej części zamówienia):
1) przez okres od dnia zawarcia umowy w wymiarze średnio 27 godzin w miesiącu - liczba godzin w danym miesiącu może być różna w zależności od potrzeb. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,
2) po informacji od Zamawiającego, zawierającej termin i miejsce świadczenia usługi, która zostanie przekazana Wykonawcy na minimum 2 dni robocze przed terminem jej świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych sytuacjach (np. sytuacje związane z zagrożeniem życia uczestników projektu) Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się do dyspozycji Zamawiającego w przeciągu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia. Godziny świadczenia usługi nie będą wykraczać poza godziny 8:00 - 16:00.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników projektu, którym świadczona będzie usługa tłumaczenia.
6. Usługi świadczone będą przez osoby spełniające wymagania określone w SWZ.
7. Zamawiający pokrywa jedynie koszty świadczonej usługi bez kosztów dojazdu.
8. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie stacjonarnej. Osobie świadczącej usługę należne będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznej realizacji usług.
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracy - miesięczna karta czasu pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przy zawarciu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym przede wszystkim w formie telefonicznej i przy użyciu poczty elektronicznej, oraz osobistego stawiennictwa w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.5.5.) Wartość części: 35121,95 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu pn.: „Razem silniejsi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Przedmiot zamówienia w tej części zamówienia obejmuje: świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim dla obszaru gminy Dębno, w tym:
1) świadczenie usług tłumaczenia z języka polskiego na języka ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie:
a) tłumaczenie kontaktów pracowników projektu z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terenie danej gminy, zainteresowanymi i uczestniczącymi w projekcie „Razem Silniejsi”,
b) asystowania i tłumaczeń ustnych przy załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
c) tłumaczeń ustnych pism urzędowych,
d) pomocy w redagowaniu prostych pism w języku polskim,
e) tłumaczenia podczas organizowanych konkursów dla dzieci w czasie spotkań animacyjnych, tłumaczenia komunikatów ustnych,
f) tłumaczenia podczas wyjazdów terapeutycznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- wyjazdy odbędą się trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.
- wyjazdy będą organizowane w niedziele,
- wyjazd i powrót odbędzie się tego samego dnia. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony po wyłonieniu przewoźnika w osobnym postępowaniu,
- lokalizacja wyjazdów terapeutycznych: w 2022 roku: Międzyzdroje, Gorzów oraz Gryfino oraz w 2023 roku: Szczecin, Poznań oraz Dziwnów lub Słońsk,
g) tłumaczenia w czasie spotkań animacyjnych organizowanych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- spotkania będą odbywać się na terenie danej gminy trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.,
- spotkania animacyjne będą odbywać się w piątki, soboty lub niedziele,
- spotkania będą polegać na zapewnieniu opieki wytchnieniowej rodzicom, którzy przybyli z Ukrainy;
2) ścisłą współpracę z Koordynatorem Projektu w zakresie świadczonych usług tłumaczenia;
3) zadania dodatkowe związane ze świadczeniem usług tłumaczenia, zgodnie z dyspozycjami Koordynatora Projektu;
4) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
4. Usługi leżące w zakresie przedmiotu zamówienia będą świadczone (dotyczy każdej części zamówienia):
1) przez okres od dnia zawarcia umowy w wymiarze średnio 27 godzin w miesiącu - liczba godzin w danym miesiącu może być różna w zależności od potrzeb. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,
2) po informacji od Zamawiającego, zawierającej termin i miejsce świadczenia usługi, która zostanie przekazana Wykonawcy na minimum 2 dni robocze przed terminem jej świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych sytuacjach (np. sytuacje związane z zagrożeniem życia uczestników projektu) Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się do dyspozycji Zamawiającego w przeciągu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia. Godziny świadczenia usługi nie będą wykraczać poza godziny 8:00 - 16:00.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników projektu, którym świadczona będzie usługa tłumaczenia.
6. Usługi świadczone będą przez osoby spełniające wymagania określone w SWZ.
7. Zamawiający pokrywa jedynie koszty świadczonej usługi bez kosztów dojazdu.
8. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie stacjonarnej. Osobie świadczącej usługę należne będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznej realizacji usług.
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracy - miesięczna karta czasu pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przy zawarciu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym przede wszystkim w formie telefonicznej i przy użyciu poczty elektronicznej, oraz osobistego stawiennictwa w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.5.5.) Wartość części: 35121,95 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu pn.: „Razem silniejsi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Przedmiot zamówienia w tej części zamówienia obejmuje: świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim dla obszaru gminy Myślibórz, w tym:
1) świadczenie usług tłumaczenia z języka polskiego na języka ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie:
a) tłumaczenie kontaktów pracowników projektu z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terenie danej gminy, zainteresowanymi i uczestniczącymi w projekcie „Razem Silniejsi”,
b) asystowania i tłumaczeń ustnych przy załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
c) tłumaczeń ustnych pism urzędowych,
d) pomocy w redagowaniu prostych pism w języku polskim,
e) tłumaczenia podczas organizowanych konkursów dla dzieci w czasie spotkań animacyjnych, tłumaczenia komunikatów ustnych,
f) tłumaczenia podczas wyjazdów terapeutycznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- wyjazdy odbędą się trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.
- wyjazdy będą organizowane w niedziele,
- wyjazd i powrót odbędzie się tego samego dnia. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony po wyłonieniu przewoźnika w osobnym postępowaniu,
- lokalizacja wyjazdów terapeutycznych: w 2022 roku: Międzyzdroje, Gorzów oraz Gryfino oraz w 2023 roku: Szczecin, Poznań oraz Dziwnów lub Słońsk,
g) tłumaczenia w czasie spotkań animacyjnych organizowanych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- spotkania będą odbywać się na terenie danej gminy trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.,
- spotkania animacyjne będą odbywać się w piątki, soboty lub niedziele,
- spotkania będą polegać na zapewnieniu opieki wytchnieniowej rodzicom, którzy przybyli z Ukrainy;
2) ścisłą współpracę z Koordynatorem Projektu w zakresie świadczonych usług tłumaczenia;
3) zadania dodatkowe związane ze świadczeniem usług tłumaczenia, zgodnie z dyspozycjami Koordynatora Projektu;
4) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
4. Usługi leżące w zakresie przedmiotu zamówienia będą świadczone (dotyczy każdej części zamówienia):
1) przez okres od dnia zawarcia umowy w wymiarze średnio 27 godzin w miesiącu - liczba godzin w danym miesiącu może być różna w zależności od potrzeb. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,
2) po informacji od Zamawiającego, zawierającej termin i miejsce świadczenia usługi, która zostanie przekazana Wykonawcy na minimum 2 dni robocze przed terminem jej świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych sytuacjach (np. sytuacje związane z zagrożeniem życia uczestników projektu) Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się do dyspozycji Zamawiającego w przeciągu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia. Godziny świadczenia usługi nie będą wykraczać poza godziny 8:00 - 16:00.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników projektu, którym świadczona będzie usługa tłumaczenia.
6. Usługi świadczone będą przez osoby spełniające wymagania określone w SWZ.
7. Zamawiający pokrywa jedynie koszty świadczonej usługi bez kosztów dojazdu.
8. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie stacjonarnej. Osobie świadczącej usługę należne będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznej realizacji usług.
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracy - miesięczna karta czasu pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przy zawarciu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym przede wszystkim w formie telefonicznej i przy użyciu poczty elektronicznej, oraz osobistego stawiennictwa w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.5.5.) Wartość części: 35121,95 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu pn.: „Razem silniejsi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Przedmiot zamówienia w tej części zamówienia obejmuje: świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim dla obszaru gminy Nowogródek Pomorski, w tym:
1) świadczenie usług tłumaczenia z języka polskiego na języka ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie:
a) tłumaczenie kontaktów pracowników projektu z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terenie danej gminy, zainteresowanymi i uczestniczącymi w projekcie „Razem Silniejsi”,
b) asystowania i tłumaczeń ustnych przy załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
c) tłumaczeń ustnych pism urzędowych,
d) pomocy w redagowaniu prostych pism w języku polskim,
e) tłumaczenia podczas organizowanych konkursów dla dzieci w czasie spotkań animacyjnych, tłumaczenia komunikatów ustnych,
f) tłumaczenia podczas wyjazdów terapeutycznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- wyjazdy odbędą się trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.
- wyjazdy będą organizowane w niedziele,
- wyjazd i powrót odbędzie się tego samego dnia. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony po wyłonieniu przewoźnika w osobnym postępowaniu,
- lokalizacja wyjazdów terapeutycznych: w 2022 roku: Międzyzdroje, Gorzów oraz Gryfino oraz w 2023 roku: Szczecin, Poznań oraz Dziwnów lub Słońsk,
g) tłumaczenia w czasie spotkań animacyjnych organizowanych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- spotkania będą odbywać się na terenie danej gminy trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.,
- spotkania animacyjne będą odbywać się w piątki, soboty lub niedziele,
- spotkania będą polegać na zapewnieniu opieki wytchnieniowej rodzicom, którzy przybyli z Ukrainy;
2) ścisłą współpracę z Koordynatorem Projektu w zakresie świadczonych usług tłumaczenia;
3) zadania dodatkowe związane ze świadczeniem usług tłumaczenia, zgodnie z dyspozycjami Koordynatora Projektu;
4) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
4. Usługi leżące w zakresie przedmiotu zamówienia będą świadczone (dotyczy każdej części zamówienia):
1) przez okres od dnia zawarcia umowy w wymiarze średnio 27 godzin w miesiącu - liczba godzin w danym miesiącu może być różna w zależności od potrzeb. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,
2) po informacji od Zamawiającego, zawierającej termin i miejsce świadczenia usługi, która zostanie przekazana Wykonawcy na minimum 2 dni robocze przed terminem jej świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych sytuacjach (np. sytuacje związane z zagrożeniem życia uczestników projektu) Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się do dyspozycji Zamawiającego w przeciągu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia. Godziny świadczenia usługi nie będą wykraczać poza godziny 8:00 - 16:00.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników projektu, którym świadczona będzie usługa tłumaczenia.
6. Usługi świadczone będą przez osoby spełniające wymagania określone w SWZ.
7. Zamawiający pokrywa jedynie koszty świadczonej usługi bez kosztów dojazdu.
8. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie stacjonarnej. Osobie świadczącej usługę należne będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznej realizacji usług.
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracy - miesięczna karta czasu pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przy zawarciu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym przede wszystkim w formie telefonicznej i przy użyciu poczty elektronicznej, oraz osobistego stawiennictwa w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.5.5.) Wartość części: 35121,95 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu pn.: „Razem silniejsi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Przedmiot zamówienia w tej części zamówienia obejmuje: świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim dla obszaru gminy Rów, w tym:
1) świadczenie usług tłumaczenia z języka polskiego na języka ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie:
a) tłumaczenie kontaktów pracowników projektu z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terenie danej gminy, zainteresowanymi i uczestniczącymi w projekcie „Razem Silniejsi”,
b) asystowania i tłumaczeń ustnych przy załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
c) tłumaczeń ustnych pism urzędowych,
d) pomocy w redagowaniu prostych pism w języku polskim,
e) tłumaczenia podczas organizowanych konkursów dla dzieci w czasie spotkań animacyjnych, tłumaczenia komunikatów ustnych,
f) tłumaczenia podczas wyjazdów terapeutycznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- wyjazdy odbędą się trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.
- wyjazdy będą organizowane w niedziele,
- wyjazd i powrót odbędzie się tego samego dnia. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony po wyłonieniu przewoźnika w osobnym postępowaniu,
- lokalizacja wyjazdów terapeutycznych: w 2022 roku: Międzyzdroje, Gorzów oraz Gryfino oraz w 2023 roku: Szczecin, Poznań oraz Dziwnów lub Słońsk,
g) tłumaczenia w czasie spotkań animacyjnych organizowanych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie danej gminy:
- spotkania będą odbywać się na terenie danej gminy trzykrotnie w 2022 r. oraz trzykrotnie w 2023 r.,
- spotkania animacyjne będą odbywać się w piątki, soboty lub niedziele,
- spotkania będą polegać na zapewnieniu opieki wytchnieniowej rodzicom, którzy przybyli z Ukrainy;
2) ścisłą współpracę z Koordynatorem Projektu w zakresie świadczonych usług tłumaczenia;
3) zadania dodatkowe związane ze świadczeniem usług tłumaczenia, zgodnie z dyspozycjami Koordynatora Projektu;
4) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
4. Usługi leżące w zakresie przedmiotu zamówienia będą świadczone (dotyczy każdej części zamówienia):
1) przez okres od dnia zawarcia umowy w wymiarze średnio 27 godzin w miesiącu - liczba godzin w danym miesiącu może być różna w zależności od potrzeb. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,
2) po informacji od Zamawiającego, zawierającej termin i miejsce świadczenia usługi, która zostanie przekazana Wykonawcy na minimum 2 dni robocze przed terminem jej świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie, że w wyjątkowych sytuacjach (np. sytuacje związane z zagrożeniem życia uczestników projektu) Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się do dyspozycji Zamawiającego w przeciągu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia. Godziny świadczenia usługi nie będą wykraczać poza godziny 8:00 - 16:00.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników projektu, którym świadczona będzie usługa tłumaczenia.
6. Usługi świadczone będą przez osoby spełniające wymagania określone w SWZ.
7. Zamawiający pokrywa jedynie koszty świadczonej usługi bez kosztów dojazdu.
8. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie stacjonarnej. Osobie świadczącej usługę należne będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznej realizacji usług.
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracy - miesięczna karta czasu pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie usługi. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przy zawarciu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym przede wszystkim w formie telefonicznej i przy użyciu poczty elektronicznej, oraz osobistego stawiennictwa w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.5.5.) Wartość części: 35121,95 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W części I zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy: LIUDMYLA PROVOZIUK,
adres: ul. Św. Bonifacego 18/2, Barlinek 74-320. Zamawiający odrzucił tę ofertę.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (daną część zamówienia), jeżeli wszystkie oferty (w danej części zamówienia) podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W części II zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (daną część zamówienia), jeżeli (w danej części zamówienia) nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46332 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46332 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46332 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HANNA VASYLCHENKO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak numeru NIP lub REGON

7.3.3) Ulica: ul. Ofiar Katynia

7.3.4) Miejscowość: Dębno

7.3.5) Kod pocztowy: 74-400

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46332 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W części IV zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy: OLHA JĘDRZEJCZAK, adres: osiedle Słowiańskie 30/7, 74-300 Myślibórz. Zamawiający odrzucił tę ofertę.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (daną część zamówienia), jeżeli wszystkie oferty (w danej części zamówienia) podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W części V zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy: YULIIA HERASYMENKO, adres: Karsko, ul. Gorzowska 16a, 74-305 Karsko. Zamawiający odrzucił tę ofertę.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (daną część zamówienia), jeżeli wszystkie oferty (w danej części zamówienia) podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W części VI zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (daną część zamówienia), jeżeli (w danej części zamówienia) nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.