eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › przebudowa i zmiana użytkowania części budynku użytkowanej przez OPS na potrzeby szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 363 w Warszawie - etap I (drugie postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
przebudowa i zmiana użytkowania części budynku użytkowanej przez OPS na potrzeby szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 363 w Warszawie – etap I (drugie postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 363

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367777201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rozłogi 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 6665346

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp363@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp363.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

przebudowa i zmiana użytkowania części budynku użytkowanej przez OPS na potrzeby szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 363 w Warszawie – etap I (drugie postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b15aa321-5935-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00320136/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 PRZEBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU UŻYTKOWANEJ PRZEZ OPS NA POTRZEBY SZKOŁY W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 363 W WARSZAWIE – ETAP I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/dbfobemowo.pl/public/postepowanie?postepowanie=51966373

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/dbfobemowo.pl/public/postepowanie?postepowanie=51966373

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wszelka korespondencja i składanie ofert odbywa się przez portal Smartpzp. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Rozdziale VIII SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 48 22 666-53-46.
Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/SP363/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są lokalne przebudowy wnętrz, remont generalny pomieszczeń wraz z wymianą instalacji technicznych w ich obrębie, oraz inne prace towarzyszące.
2. Zakres inwestycji w etapie I obejmuje wyłącznie część pomieszczeń na poziomie +2 wraz z korytarzem.
3. Zakres robót w branży budowlanej obejmuje:
- demontaż elementów wykończenia i wyposażenie pomieszczeń
- rozbiórki ścian działowych i przebicia otworów drzwiowych
- nowe ściany murowane, zamurowania otworów i nowe ściany g/k
- naprawy tynków i malowanie ścian i sufitów
- wymianę wykładzin podłogowych PVC
- wymianę istniejących i montaż nowych drzwi drewnianych i aluminiowych
- inne drobne prace wykończeniowe i towarzyszące
4. Zakres robót w branży elektrycznej obejmuje roboty związane z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej, w tym układanie kabli i przewodów elektrycznych, montaż osprzętu, opraw urządzeń i odbiorników energii elektrycznej wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi – dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
 kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania wszystkich prac,
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.)
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów,
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczna wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj: polegającą na przebudowie lub remoncie lub modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynków, w tym roboty remontowo-malarskie, roboty
w zakresie wykładzin podłogowych, roboty w zakresie stolarki drzwiowej oraz roboty w zakresie elektrycznym o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda,
2. dysponują, co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, która będzie odpowiadać za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie – Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń a także posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, pełniącego funkcję kierownika robót budowlanych;
W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji
w budownictwie, Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia, co najmniej w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.).
3. dysponują, co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, która będzie odpowiadać za kierowanie robotami w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz.U. z 2019 r. poz. 831), pełniącego funkcję kierownika robót elektrycznych;
W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji w budownictwie, Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia, co najmniej w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także dla takiego podmiotu oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 5 do SWZ;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1.1., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy).
4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ;
Wykazane roboty budowlane mają potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został określony w Rozdziale XVI SWZ.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia jako kierownik robót, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (opisanych w Rozdziale XVI pkt 2.2. i 2.3.), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. dowód potwierdzający, iż osoba podpisująca zobowiązanie była do tego upoważniona (chyba, że takie upoważnienie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty)
2. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą uzasadnienia zastrzeżenia wskazanych informacji.
3. Wypełniony Formularz oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
4. kosztorys uproszczony

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) co do zmiany zakresu robót oraz wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 Umowy;
2) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy:
a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan epidemii, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy,
b) w przypadku określonym w § 10 Umowy, o okres wykonania robót zamiennych.
c) W przypadku wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót.
d) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy;
e) w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;
f) w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dbfobemowo.pl/public/postepowanie?postepowanie=51966373

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.