eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siechnice › Świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w SiechnicachOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Burmistrz Siechnic

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 12

1.5.2.) Miejscowość: Siechnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-011

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umsiechnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://siechnice.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4dc46cc-592b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118524/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siechnice reprezentowana przez Burmistrza Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
2) Kontakt z inspektorem pod adresem: e-mail iod@umsiechnice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1710 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.84.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w zakresie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, instalacji i sieci elektrycznych i sanitarnych przy realizacji zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach” w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania. Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim:
1) Dla Zadania 1
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach.
2) Dla Zadania 2
a) Wykonanie I etapu rozbudowy budynku żłobka przeznaczonego dla 110 dzieci umieszczonych w czterech oddziałach żłobkowych.
b) Instalacje – zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU),
c) Stałe wyposażenie budynku I ETAPU zgodnie z PFU (uwaga: zamówienie nie obejmuje wyposażenia ruchomego),
d) Przebudowę pomieszczeń w ramach istniejącego budynku obejmuje prace związane z powiększeniem zaplecza socjalnego oraz kuchennego obecnego budynku żłobka,
e) Prace związane z wykonaniem przyłączy:
• wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
• ciepłowniczego,
• elektrycznego,
• kanalizacji deszczowej.
f) Wykonanie monitoringu zewnętrznego - liczba kamer dostosowana do zakresu rozbudowy,
g) Wykonanie zewnętrznego oświetlenia fotowoltaicznego,
h) Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej sieci energetycznej,
i) Wykonanie ogrodzenia terenu,
j) Doposażenie istniejącego placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe,
k) Wykonanie elementów małej architektury:
• Ławki,
• Kosze na śmieci,
• Wiata śmietnikowa,
• Wiata na narzędzia.
l) Wykonanie dojść z kostki betonowej do planowanych wejść oraz na plac zabaw,
m) Wykonanie dojść z kostki betonowej łączących istniejący oraz projektowany budynek,
n) Wykonanie wycinki zieleni wysokiej wg inwentaryzacji zieleni oraz projektu wycinki,
o) Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej,
p) Trawniki dywanowe wykonywane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim,
q) Rozbiórka i utylizacja istniejącej wiaty śmietnikowej.
UWAGA:
Zakres zamówienia obejmuje I etap rozbudowy zarówno dla dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych.
Zakres zamówienia obejmuje wyposażenie stałe dla etapu I, nie obejmuje wyposażenia ruchomego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 4.8. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp: zamówienie: Świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach” w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania:
a) Zakres: Dla Zadania 1
Wykonanie dokumentacji projektowej II etapu rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach.
b) Dla Zadania 2
Wykonanie II etapu rozbudowy budynku żłobka przeznaczonego dla 100 dzieci umieszczonych w czterech oddziałach żłobkowych.
Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia uzupełniającego, Wykonawca przedstawi ofertę Zamawiającemu na jego prośbę. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zakres rzeczowy zadania do wyceny ryczałtowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
pkt 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się doświadczeniem w nadzorowaniu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 500,00 m2.

UWAGA:
- Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publiczne, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi, pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny). Zamawiający nie dopuszcza wskazania budynków typu hale.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Należy wskazać wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności wraz z kopiami uprawnień dla odpowiedniej branży oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik do oferty), w szczególności:

- Inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych – koordynator, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz doświadczenie w nadzorowaniu w ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 budowy, rozbudowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 500,00 m2.

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

UWAGA:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien wyznaczyć Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający wymaga, aby funkcję tę pełnił Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
2) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów.

6.3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1.1. Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1. ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz jeżeli dotyczy załącznik 3A, 3B do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
8.1.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. Pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu wykonanych usług (załącznik nr 5 do SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykazu osób (załącznik 6) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie – Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Dodatkowo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia polegających na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik 3 B do SWZ.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.