eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Migracja usług Otwartych danych oraz Mapy z zasobów chmurowych producenta na zasoby chmurowe, którymi dysponuje ZTM, uruchomienie usługi Raportowania oraz świadczenie usług serwisowychOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Migracja usług Otwartych danych oraz Mapy z zasobów chmurowych producenta na zasoby chmurowe, którymi dysponuje ZTM, uruchomienie usługi Raportowania oraz świadczenie usług serwisowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wioletta.kulkowska-myszke@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Migracja usług Otwartych danych oraz Mapy z zasobów chmurowych producenta na zasoby chmurowe, którymi dysponuje ZTM, uruchomienie usługi Raportowania oraz świadczenie usług serwisowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98df8d5f-5074-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98df8d5f-5074-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)do upływu terminu składania ofert: za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98df8d5f-5074-11ee-a60c-9ec5599dddc1 .
Za ich pośrednictwem odbywa się, zadawanie pytań i korespondencja między Wykonawcą a Zamawiającym i dołączenie załącznika do wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2)po upływie terminu składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej – wioletta.kulkowska-myszke@gdansk.gda.pl. odbywać się będzie korespondencja w szczególności ustalania szczegółów zawarcia umowy.
3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w R.6 pkt. 2.1 SWZ, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne l, o których mowa w R.7 pkt 2 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia
4. Dokumenty, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - uwaga!
opatrzenie podpisem zaufanym lub podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej niż progi unijne
5. Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w
Rozdziale 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.42.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a. przeniesienie i uruchomienie usług Otwartych danych oraz Mapy z zasobów chmurowych producenta na zasoby chmurowe, którymi dysponuje ZTM,
b. uruchomienie usługi Raportowania,
c. świadczenie usług serwisowych i rozwojowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za przeniesienie i utrzymanie

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gotowość do pracy w dni

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gotowość do pracy w godzinach

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas naprawy awarii

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas naprawy usterki

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku usług ciągłych również wykonuje) w sposób należyty przynajmniej dwie usługi polegające na dostarczeniu i utrzymywaniu systemu wykorzystującego:
a) oprogramowanie Kubernetes (k8s) oraz funkcjonalność autoskalowania infrastruktury Kubernetes,
b) aplikacje napisane w języku Java, wykorzystujące silnik bazodanowy mongoDB,
c) tunel IPSec w trybie host-to-site lub site-to-site w jednej z implementacji dostępnej dla systemu operacyjnego Linux,
d) język T-SQL w celu odpytywania bazy danych MSSQL,
e) protokół SOAP i architekturę REST w celu wymiany danych
o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda usługa.

2) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże, że dysponuje osobami (minimum dwoma osobami), które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie:
a) konfigurowania i zarządzania oprogramowaniem Kubernetes, łącznie z użyciem funkcjonalności autoskalowania infrastruktury Kubernetes - potwierdzonej dodatkowo co najmniej certyfikatem Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA) lub dokumentem równoważnym
b) znajomości języka programowania Java w wersji co najmniej 1.8.0 - potwierdzonej dodatkowo certyfikatem ORACLE (poziom OCP) lub dokumentem równoważnym
c) pracy systemem bazodanowym mongoDB, w zakresie:
* samodzielnego zarządzania i konfiguracji MongoDB,
* projektowania struktury dokumentowej bazy danych,
* wykorzystania MongoDB w aplikacjach napisanych w Javie;
d) konfigurowania tunelu IPSec w trybie host-to-site oraz site-to-site w jednej z implementacji dostępnej dla systemu operacyjnego Linux;
e) umiejętność konstruowania i analizy zapytań w języku T-SQL (Mirosoft SQL Server);
f) praktycznej znajomości protokołu SOAP i architektury REST;
g) praktycznej znajomości platformy CKAN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg wzoru - załącznik 1 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru - załącznik 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

opisane w rozdziale 19 SWZ - ZMIANY UMOWY
Zmiany postanowień Umowy są dopuszczalne - poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy i w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie:
a) numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
b) osób uprawnionych do kontaktów (Załącznik nr 1 do Umowy) – pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.