eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stupsk › Budowa boiska sportowego w miejscowości DunajOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Stupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-561

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23/653-12-54

1.5.8.) Numer faksu: 23/653-10-16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugstupsk@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://stupsk.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfa73a16-592c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030548/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://stupsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stupsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eZamawiający - https://stupsk.ezamawiajacy.pl. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://stupsk.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://stupsk.ezamawiajacy.pl. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego. Rozdział VIII. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stupsk jest: Wójt Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Stupsk: iod@stupsk.pl3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Stupsk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego.5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Stupsk.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te przysługują na zasadach określonych w Art. 15-23 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI.271.12.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj, na działce ew. nr 159/2. W zakres planowanej inwestycji wchodzą:
 boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 26mx44m wraz z wrysowanymi liniami boiskowymi, bramkami piłkarskimi o wymiarach 2m x 3m i piłkochwytami o wys. 4m;
 boisko wielofunkcyjne – nowo projektowane do gry w:
a) piłkę nożną/ręczną o wymiarach dł.40,0m, szer. 20,0m
b) koszykówkę o wymiarach dł. 25,0m , szer. 14,0m,
wraz z wyrysowanymi liniami boiskowymi i wyposażeniem w sprzęt sportowy (tuleje,
słupki, siatki);
 ogrodzenie wokół projektowanego boiska wielofunkcyjnego o wysokości do 4m z elementów panelowych na słupkach stalowych lub z siatki powlekanej na słupkach stalowych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
- cena oferty brutto – 60%
- gwarancja – 40%
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach w oparciu o następujący wzór:
P = Pc + Pg
P – suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert,
Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”,
Pg – liczba punktów otrzymanych w kryterium „gwarancja”,
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla ofert które nie podlegają odrzuceniu.
4. Sposób oceny ofert:
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Kryterium będzie liczone matematycznie wg wzoru:
C min
Pc = ──────── X 60
C b
Pc – ilość punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert,
C b – cena brutto badanej oferty,
Kryterium „gwarancja” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej w formularzu oferty okresie gwarancji (w miesiącach). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.

Kryterium będzie liczone matematycznie wg wzoru:
G b
Pg = ──────── X 40
G max
Pg – ilość punktów badanej oferty w kryterium „gwarancji”,
G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert,
G b – okres gwarancji badanej oferty,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie wyznacza warunku w tym zakresie;
b) w zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie wyznacza warunku w tym zakresie;
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie wyznacza warunku w tym zakresie;
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – wyznacza warunek w następujący sposób:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną porównywalna do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie / boiska o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; na potwierdzenie powyższego należy przedstawić wypełniony załącznik nr 4 do SWZ.
- iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia; Wykonawca przedstawi w ofercie osobę na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie; tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, wydanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju a dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz.65); na potwierdzenie powyższego należy przedstawić wypełniony załącznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określono w rozdziale XXII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określono w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W postępowaniu przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł;

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. Zmiana postanowień umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://stupsk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.