eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bierzwnik › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bierzwnik na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024rOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bierzwnik na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bierzwnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopernika 2

1.5.2.) Miejscowość: Bierzwnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-240

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 7680130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bierzwnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bierzwnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bierzwnik na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5806ad8b-5912-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066659/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bierzwnik na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bierzwnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy zakupowej, która jest dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bierzwnik
- https://epuap.gov.pl/wps/portal/t4khye646m/Skrytka/ESP oraz
- poczty elektronicznej e-mail: urzad@bierzwnik.pl
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej/ ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem
platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bierzwnik;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się: e-mail: iod@bierzwnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZŚIII.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mieszanych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Bierzwnik.
2) Wyposażenie i uzupełnianie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów, w których gromadzone są odpady po każdorazowym odbiorze odpadów.
3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych dalej zwanym GPZONiP zlokalizowanym przy ul. Cystersów w Bierzwniku.
4) Dostosowanie techniczne oraz wyposażenie GPZONiP w pojemniki i kontenery przeznaczone do prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5) Zorganizowanie dwa razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Bierzwnik.
6) Odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów, leków przeterminowanych i opakowań po lekach (zebranych w stanowiących własność Wykonawcy pojemnikach usytuowanych w wytypowanych przez Zamawiającego punktach ich przyjmowania).
7) Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w okresie realizacji umowy.
8) Dostarczenie minimum 20 pojemników na odpady o pojemności 120 l oraz min. 3 pojemników o poj. 1100 l, w tym: w kolorze żółtym (min. 1szt.), zielonym (min. 1 szt.) i niebieskim (min. 1 szt.) do Zamawiającego (pojemniki nowe lub używane, norma PN-EN 840).
9) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) Maksymalna ilość pkt do uzyskania w danym kryterium
1. Cena oferty brutto (C) 60 60
2. Pojemniki małe 120l (PM) 30 30
3. Pojemniki duże 1100l(PD) 10 10

2. Zamawiający do obliczenia ilości uzyskanych punktów przyjmie dane z oferty wykonawcy.
a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn
C = ------- x 100 pkt x 60%
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.

b) Kryterium „Pojemniki małe 120l” (PM):
Ilość przyznanych punktów będzie zależna od ilości zaoferowanych przez wykonawcę pojemników o pojemności 120l (nowe lub używane, norma PN-EN 840). W przypadku zaoferowania minimalnej ilości pojemników, tj. 20 szt., Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej ilości pojemników tj. 60 szt. Wykonawca otrzyma trzydzieści (30) punktów.
W przypadku zaoferowania liczby pojemników pomiędzy 20 a 60 szt. Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

PMo
PM = ----------- x 100 pkt x 30%
PMmax.
gdzie:
PM - ilość punktów dla kryterium PM,
PMmax. - największa oferowana ilość pojemników w złożonych ofertach,
PMo- ilość pojemników podana w badanej ofercie.


c) Kryterium „Pojemniki duże 1100l” (PD):
Ilość przyznanych punktów będzie zależna od ilości zaoferowanych przez Wykonawcę pojemników o pojemności 1100 l w kolorze żółtym, niebieskim i zielonym (nowe lub używane, norma PN-EN 840). W przypadku zaoferowania minimalnej ilości pojemników, tj. 3 szt., Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej ilości pojemników tj. 9 szt. Wykonawca otrzyma dziesięć (10) punktów.
W przypadku zaoferowania liczby pojemników pomiędzy 3 a 9 szt. Wykonawca otrzyma pkt według wzoru:

PDb
PD = ----------- x 100 pkt x 10%
PDmax
gdzie:
PD - ilość punktów za kryterium PD
PDb - ilość pojemników podana w badanej ofercie
PDmax - największa oferowana ilość pojemników 1100 l w złożonych ofertach


Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (P) obliczoną na podstawie wzoru:

P = C + PM + PD
gdzie:
P- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PM- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Pojemniki małe 120l”
PD – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Pojemniki duże 1100l”

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 100.
4. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie (art. 223 Pzp):
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemniki małe 120l

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemniki duże 1100l

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) posiada ważny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Bierzwnik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bierzwnik zgodnie z wymogami art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) dla co najmniej następujących kodów odpadów:
–20 03 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 01 08, 20 03 07, 20 03 99, 20 01 23*, 20 01 32, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 13, 20 01 19*, 20 01 80, 20 01 33*, 20 01 34*, 20 01 10, 20 01 11.
-15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05,
-16 01 03,
-17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04.
2) posiada ważny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanym rejestrem BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2023 poz. 1587 ze zm.) w zakresie określonym w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach – tj. zakresie transportu odpadów oraz w zakresie z art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b - tj. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
3) posiada ważną decyzję (zezwolenie) na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach – wydaną dla nieruchomości gdzie znajduje się baza magazynowo – transportowa (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wpis będzie posiadał wykonawca tej części zamówienia, która wymaga posiadania wpisu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100 złotych).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych lub zamieszkałych i niezamieszkałych w ilości nie mniejszej niż 800 Mg / rok

W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania usługi, tzn.: wykonawca musi mieć dostępne następujące narzędzia i urządzenia techniczne:
a) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
d) pojazdy muszą być oznakowane trwale i czytelnie w widocznym miejscu z podaniem nazwy i danymi adresowymi firmy oraz numerem telefonu wykonawcy,
e) pojazdy muszą być wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych na temat położenia pojazdu i miejscach postojów, a także czujniki zapisujące informacje o miejscach wyładunku odpadów,
f) wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia bazą magazynowo-transportową w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy.
Zarówno baza magazynowo- transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt. 4) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p.,
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.):
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 ze zm.).
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).
Wykluczenie, o którym mowa w ppkt a), b) i c) powyżej, następuje na okres trwania tych okoliczności.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. PŚD wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2)Odpis z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3)Dowód wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonej przez Wójta Gminy Bierzwnik, z którego będzie wynikać jakie kody odpadów komunalnych jest uprawniony podmiot odbierać;
4)Dowód wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanym rejestrem BDO;
5)Ważną decyzję/ zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach dla nieruchomości, na której jest położona baza magazynowo- transportowa (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów);
6)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy;
7)Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania następującymi zasobami, z którego będzie wynikać, że wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zadania.
8)Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
9)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania;
5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się zgodnie z treścią Formularza Ofertowego – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty/ usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl , do dnia i godziny wskazanej w pkt 1. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2. Przewidywane negocjacje: Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia uprzednich negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), osób wykonujących wszystkie usługi związane z przedmiotem zamówienia (faktycznie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów).
12. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorach umów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 9 do SWZ.
13. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.