eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Usługa naprawy i konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z autoryzacją w kompleksach wojskowych należących do 31 WOG Zgierz w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa naprawy i konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z autoryzacją w kompleksach wojskowych należących do 31 WOG Zgierz w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261442097

1.5.8.) Numer faksu: 261 442101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa naprawy i konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z autoryzacją w kompleksach wojskowych należących do 31 WOG Zgierz w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-412ca4fc-5865-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059573/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Konserwacja wentylacji i urządzeń klimatyzacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://31wog.wp.mil.pl/pl/
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały opisane w rozdziale XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający określił wymagania dotyczące klauzuli informacyjnej
w rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 93/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 212378,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji
zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
tj.:
1) SOI Zgierz ( Zgierz , Jeżewo) - zadanie nr 1
2) SOI Kutno – ( Kutno , Skierniewice )- zadanie nr 1
3) SOI Leźnica Wielka - zadanie nr 1

4.2.5.) Wartość części: 118843,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości
zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z
prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto - max. 60 pkt.
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii - max. 30 pkt.
okres gwarancji na wykonane usługi - max. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji
zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
tj.:
1) SOI Łódź – ( Łódź , Gałkówek) - zadanie nr 2
2) SOI Tomaszów Mazowiecki – ( Tomaszów Mazowiecki , Regny) - zadanie nr 2
3) SOI Nowy Glinnik - zadanie nr 2

4.2.5.) Wartość części: 68693,09 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości
zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z
prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto - max. 60 pkt.
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii - max. 30 pkt.
okres gwarancji na wykonane usługi - max. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z autoryzacją zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
tj.:
1) SOI Zgierz - zadanie nr 3
2) SOI Kutno – ( Kutno )- zadanie nr 3
3) SOI Leźnica Wielka - zadanie nr 3

4.2.5.) Wartość części: 17502,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości
zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z
prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto - max. 60 pkt.
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii - max. 30 pkt.
okres gwarancji na wykonane usługi - max. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z autoryzacją
zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
tj.:
1) SOI Łódź – ( Łódź , Gałkówek) - zadanie nr 4
2) SOI Tomaszów Mazowiecki – ( Regny) - zadanie nr 4

4.2.5.) Wartość części: 7339,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na możliwości
zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z
prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto - max. 60 pkt.
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii - max. 30 pkt.
okres gwarancji na wykonane usługi - max. 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.2.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga , aby Wykonawcy prowadzący określoną działalność zawodową posiadali Certyfikat dla Przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przez Urząd Dozoru Technicznego ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 881 ze.zm.)
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
• dla zadania 1 – o wartości nie mniejszej niż 146.177,21 zł
słownie złotych : sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem i 21/100
• dla zadania 2 – o wartości nie mniejszej niż 84.492,50 zł
słownie złotych : osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 50/100
• dla zadania 3 – o wartości nie mniejszej niż 21.528,50 zł
słownie złotych : dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem i 50/100
• dla zadania 4 – o wartości nie mniejszej niż 9.027,95 zł
słownie złotych : dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem i 95/100
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż suma przypisanych kwot dla zadań na które składa ofertę. np: dla zadań nr 1 - 2 nie mniejszą niż 230.669,71 złotych
( zadanie nr 1 - 146.177,21 zł + zadanie nr 2 - 84.492,50 zł )
słownie złotych : dwieście trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć i 71/100
RAZEM DLA ZADAŃ NR 1- 4 = 261.225,86 zł
słownie złotych : dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć i 86/100
Wykonawca zobowiązany będzie także do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy .
Zamawiający informuje , że dla potrzeb spełnienia tego warunku opisanego powyżej , jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł/PLN , Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania .
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia w tym zakresie wymagania , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.4.1 O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie - zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaz dwóch usług o wartości nie mniejszej niż :
• dla zadania 1 – o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : siedemdziesiąt tysięcy i 00/100
• dla zadania 2 – o wartości nie mniejszej niż 22.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące i 00/100
• dla zadania 3 – o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : dziesięć tysięcy i 00/100
• dla zadania 4 – o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : pięć tysięcy i 00/100
Przykładowo razem dla zadań nr 1, 2 = 92.000,00 zł każda ( jedna usługa / jedna umowa)
słownie złotych : dziewięćdziesiąt dwa tysiące ( 70.000,00 zł + 22.000,00 zł )
Razem dla zadań nr 1 - 4 = 107.000,00 zł każda ( jedna usługa / jedna umowa)
słownie złotych : sto siedem tysięcy
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. konserwacji serwisowej / naprawie urządzeń wentylacji i/lub klimatyzacji z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana.
Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonana należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy ;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące .
W odniesieniu do każdego należy podać ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonywania oraz załączyć dowody / dokumenty, że usługi zostały wykonane w sposób należyty
W przypadku usług , których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) .
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).
1.2.4.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
• minimum 1 (jedną) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobami, które posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji: Grupa 1. punkty: 2 i 10 Grupa 2. punkty: 5 i 10,
• minimum 1 (jedną) osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru:
Grupa 1. punkty: 2 i 10
Grupa 2. punkty: 5 i 10
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1392 ze.zm.)
W przypadku złożenia oferty na 4 zadania, Wykonawca musi dysponować 2 osobami na stanowisku eksploatacji i 2 osobami na stanowisku dozoru.
W przypadku posiadania uprawnień E i D przez jedną osobę, Wykonawca musi dysponować dwiema osobami na każde zadanie.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć wypełniony wykaz osób (załącznik Nr 9 do SWZ) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze.zm.) , z innym Wykonawcą , który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej , sporządzone zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości określonej w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.3 SWZ .
3) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej , należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego
a) Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż ;
dla zadania 1 – o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : siedemdziesiąt tysięcy i 00/100
dla zadania 2 – o wartości nie mniejszej niż 22.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące i 00/100
dla zadania 3 – o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : dziesięć tysięcy i 00/100
dla zadania 4 – o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 złotych każda (1 usługa / 1 umowa)
słownie złotych : pięć tysięcy i 00/100
odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. konserwacji serwisowej / naprawie urządzeń wentylacji i/lub klimatyzacji dla zadań nr 1 - 4 z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana wraz z dowodami zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.4.1 - załącznik nr 8 do SWZ.
b) wykaz osób , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem postawionym
w rozdziale V ust.1 pkt. 1.2.4.2. niniejszej SWZ zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 9 do SWZ.
4) Oświadczenie o aktualności oświadczeń i dokumentów - załącznik nr 10 do SWZ
5) CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przez Urząd Dozoru Technicznego ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 881 ze.zm. )
6) AUTORYZACJA PRODUCENTA DLA URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH NA GWARANCJI oznaczonych w formularzu cenowym ( załącznik nr 1 do SWZ ) jako usługa autoryzowana / dotyczy zadań nr 3,4 /
UWAGA : Dokumenty , podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ( spółki cywilne , konsorcja )
, z którego wynika , które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wzór stanowi
załącznik nr 5 do SWZ (WYPEŁNIĆ - JEŻELI DOTYCZY/ .
2.Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów i oświadczeń przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub
danego podmiotu. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy / WYPEŁNIĆ - JEŻELI DOTYCZY / .
3.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy / WYPEŁNIĆ JEŻELI DOTYCZY/ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takich przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania :
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego ( w przypadku konsorcjum może to być jeden z konsorcjantów tzw. lider konsorcjum lub osoba trzecia nie związana z żadnym z konsorcjantów ) .
b) Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie wg załączników nr 3,4,5 do SWZ .
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załącza do oferty oświadczenie , z którego wynika , które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 5 do SWZ
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie , których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia , są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy między nimi .
6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców , którzy wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określił zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia w § 11 wzoru umowy ( załącznik nr 11 do SWZ )

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/31wog na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.