eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2023/2024 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na 3 zadania.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2023/2024 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na 3 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2023/2024 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na 3 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c09cec2e-56db-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004030/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach:2023/2024 na terenie PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku. Zadanie 2: RDW w Siemiatyczach. Zadanie 3: RDW w Suwałkach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,140761,9185956b72b94a6aaca42e7654466755.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,140761,9185956b72b94a6aaca42e7654466755.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem:
https://pzdw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego.
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB.
• dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:
https://pzdw.logintrade.net/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.2512.50.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2023/2024 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-15 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

(Cn) cena – 60 %
(T) czas podstawienia sprzętu – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę jednostkową wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

I SPRZĘT DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIA
1. Rozrzutnik
• B – cena zwalczania śliskości - 70 pkt
B = b1 + b2 gdzie:
b1 – cena za 1 tonę 30% piaskosoli
b2 – cena za 1 tonę piasku
• C – cena odśnieżania za 1 godz. - 30 pkt
0,60 – wskaźnik procentowy
Liczba punktów za cenę (BC) zostanie wyliczona wg wzoru:
najniższa cena B najniższa cena C
(CO) liczba punktów (BC) = ------------------------- x 70 pkt. x 0,60 + ------------------- x 30 pkt. x 0,60
cena badanej oferty B cena badanej oferty C
Przez kryterium czas podstawienia sprzętu do oceny Zamawiający przyjmuje czas podstawienia sprzętu (w minutach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas podstawienia sprzętu wynoszący 60 minut od wydania polecenia przez zamawiającego - 40 pkt
- za czas podstawienia sprzętu wynoszący 75 minut od wydania polecenia przez zamawiającego - 0 pkt
Zgodnie z warunkami SWZ czas podstawienia sprzętu wynosi max. 1 godzina (60 minut) od wydania polecenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas podstawienia sprzętu może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (Cn) + (T)
gdzie: Cn – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas podstawienia sprzętu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2023/2024 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2: RDW w Siemiatyczach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-15 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

(Cn) cena – 60 %
(T) czas podstawienia sprzętu – 40 %

1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę jednostkową wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

I. SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA
1. (dotyczy: pług jednostronny, pług szczytowy,)
A – cena pracy sprzętu - 100 pkt

A1 – cena za 1 godz.
A=A1 + A2 gdzie: A2 – cena za 1 km.
0,60 – wskaźnik procentowy

Liczba punktów za cenę (A) zostanie wyliczona wg wzoru:

najniższa cena (A)
(CO) liczba punktów (A) = ------------------------- x 0,60
cena badanej oferty (A)

II SPRZĘT DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIA

1. Piaskarka


B – cena sprzętu do zwalczania śliskości – piaskarka - 70 pkt

C = C1 + C2 - cena odśnieżania - 30 pkt

gdzie C1 - cena za 1 godz.
C2 - cena za 1 km
0,60 - wskaźnik procentowy

Wartość ceny B będzie określona w następujący sposób:
B jest sumą 2-ch składników:
B = b1 + b2
b1 - cena za 1 tonę 30% piaskosoli przemnożona przez wskaźnik 0,9 oraz
b2 - cena 1 tony piasku przemnożona przez wskaźnik 0,1.

Liczba punktów za cenę (BC) zostanie wyliczona:

• dla sprzętu do zwalczania śliskości - piaskarki, wg wzoru:

najniższa cena (B) najniższa cena (C)
(CO) liczba punktów (BC) = --------------------------- x 70 pkt x 0,60 + ------------------------ x 30 pkt x 0,60
cena badanej oferty (B) cena badanej oferty (C)

2. Rozrzutnik
• B – cena zwalczania śliskości - 70 pkt
B = b1 + b2 gdzie:
b1 – cena za 1 tonę 30% piaskosoli
b2 – cena za 1 tonę piasku
• C – cena odśnieżania za 1 godz. - 30 pkt
0,60 – wskaźnik procentowy
Liczba punktów za cenę (BC) zostanie wyliczona wg wzoru:

najniższa cena B najniższa cena C
(CO) liczba punktów (BC) = ------------------------- x 70 pkt. x 0,60 + ------------------- x 30 pkt. x 0,60
cena badanej oferty B cena badanej oferty C
Przez kryterium czas podstawienia sprzętu do oceny Zamawiający przyjmuje czas podstawienia sprzętu (w minutach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas podstawienia sprzętu wynoszący 60 minut od wydania polecenia przez zamawiającego - 40 pkt
- za czas podstawienia sprzętu wynoszący 75 minut od wydania polecenia przez zamawiającego - 0 pkt

Zgodnie z warunkami SWZ czas podstawienia sprzętu wynosi max. 1 godzina (60 minut) od wydania polecenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas podstawienia sprzętu może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (Cn) + (T)
gdzie: Cn – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas
podstawienia sprzętu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2023/2024 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3: RDW w Suwałkach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-15 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

(Cn) cena – 60 %
(T) czas podstawienia sprzętu – 40 %

1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę jednostkową wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

I. SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA
1. (dotyczy: pług jednostronny, pług szczytowy, )
A – cena pracy sprzętu - 100 pkt

A1 – cena za 1 godz.
A=A1 + A2 gdzie: A2 – cena za 1 km.
0,60 – wskaźnik procentowy

Liczba punktów za cenę (A) zostanie wyliczona wg wzoru:

najniższa cena (A)
(CO) liczba punktów (A) = ------------------------- x 0,60
cena badanej oferty (A)
2. (dotyczy: ładowarka)
A – cena pracy sprzętu - 100 pkt

gdzie : A – cena za 1 godz.

0,60 – wskaźnik procentowy

Liczba punktów za cenę (A) zostanie wyliczona wg wzoru:

najniższa cena (A)
(CO) liczba punktów (A) = ------------------------- x 0,60
cena badanej oferty (A)

II SPRZĘT DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIA


1. Rozrzutnik
• B – cena zwalczania śliskości - 70 pkt
B = b1 + b2 gdzie:
b1 – cena za 1 tonę 30% piaskosoli
b2 – cena za 1 tonę piasku
• C – cena odśnieżania za 1 godz. - 30 pkt
0,60 – wskaźnik procentowy
Liczba punktów za cenę (BC) zostanie wyliczona wg wzoru:

najniższa cena B najniższa cena C
(CO) liczba punktów (BC) = ------------------------- x 70 pkt. x 0,60 + ------------------- x 30 pkt. x 0,60
cena badanej oferty B cena badanej oferty C
Przez kryterium czas podstawienia sprzętu do oceny Zamawiający przyjmuje czas podstawienia sprzętu (w minutach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas podstawienia sprzętu wynoszący 60 minut od wydania polecenia przez zamawiającego - 40 pkt
- za czas podstawienia sprzętu wynoszący 75 minut od wydania polecenia przez zamawiającego - 0 pkt

Zgodnie z warunkami SWZ czas podstawienia sprzętu wynosi max. 1 godzina (60 minut) od wydania polecenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas podstawienia sprzętu może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (Cn) + (T)
gdzie: Cn – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas
podstawienia sprzętu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dotyczącej Wykonawcy:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1 zamówienie na usługi związane z zimowym utrzymaniem o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2) dotyczącej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowe wymagania zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SWZ - Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta złożona przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy,
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą o ile upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu.
3) zobowiązania wymagane postanowieniami SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.