eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Dostawa tlenu medycznego wraz dzierżawą zbiornika i transportem oraz dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tlenu medycznego wraz dzierżawą zbiornika i transportem oraz dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890053731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Mariański 7/8

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 748117219

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@23wszur.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.23wszur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tlenu medycznego wraz dzierżawą zbiornika i transportem oraz dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-549c52f0-590a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001944/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Tlen do komory hiperbarycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-549c52f0-590a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: SWZ , rozdz. VIII: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy o której mowa w Rozdziale II, pkt 5 SWZ, https://ezamowienia.gov.pl . Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ, rozdz. XI: 1) Ofertę oraz wszystkie załączniki, składa się pod rygorem nieważności przy użyciu środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym: zaufanym lub osobistym .
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy której mowa w Rozdziale II, pkt 5 SWZ, pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ, rozdz. XI pkt 6: 2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp. wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony danych osobowych – korespondencję kierować na adres e-mail: iod@23wszur.pl .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13 / P podst. / 23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna:
2.1. Dostawa tlenu medycznego, która jest czynnikiem roboczym komory hiperbarycznej w ilości określonej w załączniku nr 3 do SWZ . Tlen medyczny jako produkt leczniczy musi posiadać dopuszczenie do obrotu zgodnie z zapisami zawartymi w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne tj. j. Dz. U. z 2022 r. poz.2301 z póz. zm. Czystość tlenu nie może być mniejsza niż 99,5 %.
2.2. Dostawa transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Dostawy odbywać się będą w terminach ustalonych przez Zamawiającego zgodnie z wcześniejszym telefonicznym zamówieniem złożonym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, potwierdzonym faksem lub e-mailem. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze .
2.3. Dzierżawa zbiornika i butli na ciekły tlen, który jest własnością Wykonawcy.
2.4. Dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza , który jest własnością Wykonawcy.
2.5. Dzierżawa stacji redukcji tlenu wraz z towarzyszącą instalacją, która jest własnością Wykonawcy
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3 do SWZ, opis techniczny zawarto w zał. nr 3.1 do SWZ dodatkowo zakres zawarto we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ) .
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111900-4 - Tlen

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

po realizacji zamówienia.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają dla dostaw tlenu medycznego :
- aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego: na wytwarzanie produktu leczniczego;
na prowadzenie hurtowni w zakresie obrotu gazami medycznymi ;
- dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terytorium RP zgodnie z art.28, ust.1.
Wymagania wynikają z zapisów zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne ustawy z dnia 6 września 2001 r ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z póz. zm. ). Ocena na podstawie ważnych dokumentów .
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł. Ocena na podstawie wymaganych dokumentów .
Dodatkowo sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na realizację zamówienia bez pobierania zaliczek. Zapłata na podstawie faktury ( patrz wzór umowy § 7 ).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
4).1. W zakresie dostaw i usług - Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że zamówienie odpowiadające co do wartości przedmiotowemu, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane Ocena na podstawie oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ .
4).2. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje : zbiornikiem i butlą dla ciekłego tlenu, stacją redukcji tlenu wraz z towarzyszącą instalacją oraz stacją kontenerową sprężonego powietrza. Ocena na podstawie oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie zał. nr 2; oświadczenie zał. nr 6; oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 5; oświadczenie o wizji lokalnej zał. nr 9

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie zał. nr 2; oświadczenie zał. nr 6; zezwolenie GIF; polisa / dokument ubezpieczenia; wykaz dostaw zał. nr 8; wykaz potencjału technicznego zał. 7.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium ( na mocy art. 97, ust. 1 i art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.) .
2. Ustala się wadium w wysokości: 2.400,00 zł, słownie: dwa tysiące czterysta złotych .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

SWZ, rozdz. XI, pkt. 4: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy ( wzór własny ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca, postanowienia umowy zawiera we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4, postanowienia zawarte we wzorze nie podlegają negocjacjom.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. i na warunkach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: SWZ , rozdz. XII: 1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy ( patrz SWZ rozdział VIII i IX)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

b/z

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.