eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Dostawa nowego samochodu osobowego wersja combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu."Ogłoszenie z dnia 2023-09-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa nowego samochodu osobowego wersja combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931118643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karmelkowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-437

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: damian.sikora@warr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa nowego samochodu osobowego wersja combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a015aa0c-58a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/warr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/warr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu platformy
https://platformazakupowa.pl.
2. Komunikacja z wykonawcami odbywać się będzie tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
7.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
11. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
12. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.
2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
13. Zamawiający nie dopuszcza sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ.
Dokładne informacje znajdują się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul.
Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław;
• Administrator umożliwia kontakt za pomocą warr@warr.pl bądź telefonicznie: 71 79 70 400;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego wersja combi w formie leasingu operacyjnego z
opcją wykupu na potrzeby Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.”
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami),
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00339493/01 z dnia 2023-08-03
2023-08-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
• Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pni/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul.
Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław;
• Administrator umożliwia kontakt za pomocą warr@warr.pl bądź telefonicznie: 71 79 70 400;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego wersja combi w formie leasingu operacyjnego z
opcją wykupu na potrzeby Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.”
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
• Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

V. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego wersja combi, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 roku, potwierdzonym przez serwis autoryzowanego dystrybutora oferowanego samochodu.
2. Wykonawca (leasingodawca) wyszuka samochód, który będzie spełniał wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ i przekaże Zamawiającemu prawo do używania tego samochodu.
3. Dostawa samochodu nastąpi nie później niż 30 dni od zawarcia umowy leasingu.
4. Odbiór przedmiotu leasingu, w miejscu uzgodnionym przez Strony, na terenie Polski zostanie potwierdzony w protokole.
5. W dniu odbioru przedmiotu leasingu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do korzystania z samochodu, w tym w szczególności kartę pojazdu, pozwolenie czasowe albo dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi.
6. Wykonawca zapewni, aby okres gwarancji nie był krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem.
7. Limit kilometrów przez cały okres leasingu minimum 60.000 km.
8. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie przedmiotu leasingu w zakresie OC, NNW, AC przez pierwszy rok trwania leasingu zapewnił Wykonawca. Przez kolejne lata, do czasu zakończenia umowy leasingu ubezpieczenie przedmiotu leasingu w zakresie OC, NNW, AC będzie po stronie Zamawiającego.
Ubezpieczenie będzie obejmowało obszar Polski.
W przypadku ubezpieczenia AC wariant od wszystkich ryzyk, w tym w szczególności ryzyko uszkodzenia, kradzieży i rabunku samochodu, AC będzie obejmowało co najmniej:
- ochronę sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie będzie ulegała pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie,
- brak udziału własnego kwotowego w każdej szkodzie,
- franczyza integralna: 500 zł,
- limit na holowanie i parking: 10% sumy ubezpieczenia.
NNW będzie na kwotę co najmniej: 10.000 zł dla kierowcy oraz 10.000 dla pasażera.
Ubezpieczenie w zakresie OC, NNW i AC za pierwszy rok umowy leasingu płatne będzie jednorazowo.
Warunki leasingu:
1 Zakup samochodu będzie finansowany przez Wykonawcę – leasingodawcę.
2 Waluta umowy leasingu – PLN.
3 Ilość rat 35 podzielonych na część kapitałową i odsetkową. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości oprocentowania w sytuacji zmiany stawki WIBOR.
4 Raty leasingowe będą płatne w terminach określonych w harmonogramie płatności.
5 Opłata wstępna w wysokości 40% wartości netto samochodu + VAT.
6 Po zakończeniu trwania umowy leasingowej, po zapłacie wszystkich opłat wynikających z umowy leasingu, Zamawiający będzie miał prawo dokonania wykupu przedmiotu leasingu za cenę równą jego wartości końcowej nieprzekraczającej 104% wartości samochodu netto + VAT,
7 Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu): 1 % ceny netto przedmiotu leasingu + VAT;
8 Ewentualne opłaty dodatkowe za obsługę umowy leasingu według tabeli opłat.
9 Ilekroć w SWZ lub w załącznikach do SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcy jak również norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz i szczegółowy opis oferowanych rozwiązań równoważnych. Nie wskazanie w ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert przez Zamawiającego: cena, okres gwarancji, miejsce odbioru samochodu we Wrocławiu

---------------------------------------------------------------------------------
A) Cena oferty (brutto)- waga 60 % [C]
---------------------------------------------------------------------------------
1. Oferta o najniższej cenie brutto uzyska w tym kryterium największą ilość punktów.
2. Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio ilość punktów wyliczona wg wzoru:

C = ( Cmin. : Cn ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów n-tej ocenianej oferty brutto
Cmin. - najniższa cena oferty brutto
Cn - cena badanej n-tej oferty brutto


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Kryterium – Gwarancja ( w miesiącach)– waga 30 % [G]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonawca okres gwarancji wskazuje w formularzu oferty.

Minimalny okres gwarancji Wykonawcy to 24 miesiące. Za wskazanie minimalnego okresu gwarancji tj. 24 m-cy, Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Każdy kolejny m-c udzielonej przez Wykonawcę gwarancji będzie punktowany przez Zamawiającego. Zastrzega się, że maksymalny okres gwarancji wskazanej przez Wykonawcę to 36 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, w której podany zostanie termin gwarancji wykraczający poza zakres od 24 miesięcy do 36 miesięcy lub w niepełnych miesiącach będzie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Gwarancja rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

Za kryterium gwarancji zostanie przyznana punktacja wg wzoru:

G = (Gn : 36 maksymalny termin gwarancji) x 30 pkt

gdzie:
G = ilość pkt. przyznanej badanej ofercie
Gn = okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (w m-cach)

C) Kryterium – odbiór samochodu we Wrocławiu– waga 10 % [O]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykonawca miejsce odbioru samochodu wskazuje w formularzu oferty.

Za wskazanie innego, niż Wrocław miejsce odbioru samochodu na terenie województwa dolnośląskiego Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Za wskazanie jako miejsca odbioru samochodu miasta Wrocław, Wykonawca otrzyma 10 pkt.

Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: ceny gwarancji, miejsca odbioru samochodu, tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C +G +O= O).
Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odbiór samochodu we Wrocławiu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 4 pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/warr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Więcej informacji w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.