eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)Ogłoszenie z dnia 2023-09-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0 –59)8420 730

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f52ab6b7-4e3e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068688/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f52ab6b7-4e3e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie prowadził korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i
wyjaśnieniami treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod
adresem strony internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f52ab6b7-4e3e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z rozdziałem VI i X działu A
specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodne z rozdziałem VI i X działu A
specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodne z rozdziałem VI i X działu A
specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIZ.2611.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka drogi od miejscowości Biesowiczki (skrzyżowanie dróg powiatowych 1167G i 1165G) w kierunku miejscowości Lipnik o długości około 3072mb.

1. Nawierzchni asfaltowej: - warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 gr. śr. 4 cm; - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm.
2. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej.
3. Ścinania i karczowania krzaków i podszycia wraz z utylizacją.
4. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6 cm.
5. Poboczy o szer. 1,0m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm.
6. Oznakowania poziomego (grubowarstwowego gładkiego pełnego).
7. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew.
8. Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 140x100 cm.


W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi
w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

UWAGA:
1. Zamawiający informuje, że do wyceny robót należy przyjąć ilości i konstrukcje wskazane
w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót (załącznik nr 8 do SWZ). Do oferty należy złożyć wypełniony zał. nr 9 do SWZ, tj. kosztorys ofertowy oparty na przedmiarze robót.

2. Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego z każdej warstwy bitumicznej jezdni, tj. osobno z warstwy ścieralnej, osobno z warstwy wiążącej i osobno z warstwy podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru . Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 500 m2 licząc na każde zaczęte 6000m2 ± 10% powierzchni warstwy przewidzianej do wykonania w przedmiarze robót. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania poszczególnych warstw bitumicznych nawierzchni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
1) cena o wadze 60 %
2) okres rękojmi o wadze 40 %

2. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

P = C + R

gdzie:
P – całkowita liczba punktów
C - Punkty przyznane w kryterium cena
R - Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów razem.

3. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), przyjmuje się że 1 % = 1 pkt:

C = ( CN / COB ) x 100 punktów x 60%
gdzie:
CN- najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB- Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej

4. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia (R) Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
R- Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia.

R= 0 pkt za brak dodatkowej rękojmi ( minimalna rękojmia 60 miesięcy)
R= 20 pkt za dodatkową rękojmię 12 miesięcy ( łączna rękojmia 72 miesiące)
R= 40 pkt za dodatkową rękojmię 24 miesięcy ( łączna rękojmia 84 miesiące)

Ocenie zostanie poddana rękojmia dłuższa niż 60 mc-y, ale nie dłuższa niż 84 mc-e od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu dodatkowej rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem łącznej rękojmi na okres 60 miesięcy (0 miesięcy dodatkowej rękojmi) tj. minimalnego okresu. W przypadku zaoferowania dłuższego niż 84 miesięcy (24 miesiące dodatkowej rękojmi) okresu łącznej rękojmi do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 84 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi zaproponowany przez wykonawcę.

5. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art 223 ust. 2 i art. 187 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki ogólne udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy dotyczą:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;


2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;


3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
A)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2.000.000,00 PLN

4) zdolności technicznej:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych, każda o nawierzchni z betonu asfaltowego, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł,
lub jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00.zł.
Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

5) zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
A)Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga żeby od uzyskania stosownych uprawnień przez wskazane osoby, upłynęły co najmniej 3 lata przed datą zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie postępowania.


Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późń. zm.).

Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art 274 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia.
Należy załączyć polisę na sumę gwarancyjną opisaną w dziale B rozdziale II ust. 2 pkt 3

2) wykaz robót budowlanych zgodnie z warunkami w dziale B rozdziale II ust. 2 pkt 4
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Dla powyższych wymagań wykazania wykonanych robót należy wypełnić dokument według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

3) wykaz osób zgodnie z warunkami dziale B w rozdziale II ust. 2 pkt 5 ppkt A)
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dla powyższych wymagań odnośnie wymaganych osób, należy wypełnić dokument według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie
e-Zamówienia następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:

a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ zawierający w szczególności informacje o łącznej wartości brutto oferty, udzielonej rękojmi, pełnych danych adresowych Wykonawcy. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

b) Wypełniony załącznik nr 9 do SWZ kosztorys ofertowy.

c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SWZ.

d) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, jeśli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

e) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium.

f) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą.

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 3A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Złożone wadium powinno być ważne do dnia terminu związania z ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz. 299) .

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium GIZ.2611.10.2023”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców potwierdzając
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w zakresie postępowania, w jakim uczestniczy każdy z
Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
4) W przypadku o którym mowa w pkt. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3A do SWZ)
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zasobach (potencjale)
podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy Pzp. Wraz z ofertą Wykonawca działając w imieniu
takiego podmiotu, powinien złożyć w takiej sytuacji zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na podstawie projektu umowy, który stanowi zał. nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający określi rodzaj zmian umowy z Wykonawcą w projekcie umowy oraz uregulowany art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Dziale A, rozdziale XV, niniejszej SWZ oraz nie będą prowadziły do zmiany SWZ.

W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu. Zaproszenie kieruje się do tych Wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert ustalone przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.