eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaśliska › Budowa miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na działce nr 2500/2 położonej w Jaśliskach oraz zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w JaśliskachOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na działce nr 2500/2 położonej w Jaśliskach oraz zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Jaśliskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAŚLISKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180515339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 171

1.5.2.) Miejscowość: Jaśliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-485

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4310590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jasliska.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasliska.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-936a2d11-4bca-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na działce nr 2500/2 położonej w Jaśliskach oraz zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Jaśliskach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-936a2d11-4bca-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010207/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Bezpieczny pieszy w gminie Jaśliska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00381802

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na działce nr 2500/2 położonej w Jaśliskach oraz zakup wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Jaśliskach, realizowane w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w gminie Jaśliska”.
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, unieważnia prowadzone postępowanie.
W prowadzonym postępowaniu cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.