eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązowna › Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap IIOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142011670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagórze k/Warszawy

1.5.2.) Miejscowość: Wiązowna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-462

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@centrumzagorze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumzagorze.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cc795f3-588a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cc795f3-588a-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Adres strony internetowej prowadzonego
postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: - w zakresie formalnym e - mail:
zamowienia@centrumzagorze.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie postanowieniami SWZ i projektowanych postanowień umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynków przy ul.
Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych którego zakres określają postanowienia
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie znak pisma WZ.52840.518.3.2022 oraz
WZ.52840.572.1.2022 obejmujące w szczególności:
1) W budynku Hostelu Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej:
- umiejscowienie znaków wskazujących kierunek ewakuacji tak, aby z każdego miejsca na drogach ewakuacyjnych byłoby
widoczne dwa znaki;
- wyposażenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o czasie
pracy awaryjnej 1 godz. i natężenia oświetlenia co najmniej 2 lx;
- zastosowanie w instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego podświetlanych znaków wskazujących kierunek
ewakuacji;
- wyposażenie pomieszczeń świetlicy, sali gimnastycznej oraz sali wielofunkcyjnej w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 godz. i natężeniu oświetlenia co najmniej 2 lx;
- wyposażenie dodatkowo od normatywu na każdej kondygnacji w budynku po dwie gaśnice przenośne wodno- pianowe o
masie środka gaśniczego 6 dm3 na kondygnacji;
- wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej;
- zastosowanie w instalacji systemu sygnalizacji pożarowej sygnalizatorów optyczno- akustycznych;
- zastosowanie częściowego wydzielenia pomieszczenia kotłowni od magazynu oleju opałowego poprzez zastosowanie
ściany pełnej grubości min 12 cm przekraczającej w rzucie poziom zapewniającej przesłanianie kotła od zbiorników o min 60
cm i wysokości w tej przestrzeni od stropu oddzielającej zbiorniki od kotła ścianą oraz w pozostałej części zastosowanie
ściany o wysokości min 70 cm od posadzki;
- wyposażenie wydzielonej przestrzeni za zbiornikami na olej opałowy w półstałe urządzenie gaśnicze pianowe;
- oddzielenie budynku od terenu oznaczonego jako teren leśny poprzez wykorzystanie istniejącej bariery w postaci
istniejącego betonowego murku oraz utrzymanie pasa o szerokości min 4 m pozbawionego materiałów palnych przez cały
rok;
- zastosowanie w systemie sygnalizacji pożarowej sygnalizatorów z funkcją nadawania komunikatu o ewakuacji
naprzemiennie z sygnałem akustycznym (tonowym);
-wyraźne oznakowanie miejsca występowania progu o wysokości powyżej 2 cm zlokalizowanego na drodze ewakuacyjnej
prowadzącej z korytarza nr 0.13 do wyjścia na zewnątrz budynku.
2 Budynek Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla młodzieży)
- ponadwymiarowe wyposażenie budynku w instalację oświetlenia awaryjnego- ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
o czasie pracy 1 godzina natężenie oświetlenia co najmniej 2 lx;
- zastosowanie w instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego podświetlanych znaków wskazujących kierunek
ewakuacji na każdej kondygnacji budynku;
- zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pożarowej;
- zastosowanie w systemie sygnalizacji pożarowej sygnalizatorów z funkcją nadawania komunikatów o ewakuacji
naprzemiennie z sygnałem akustycznym
- wyposażenie ponadwymiarowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami,
którym przypisane zostały następujące wagi:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał i przedłożył Zamawiającemu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej
500.000,00 PLN.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na dostosowaniu
budynków do przepisów p.poż polegającą w szczególności na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej, awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego, wydzieleniu stref pożarowych o wartości: 200 tys. zł
b) Wykonawca musi dysponować 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń uprawniających do kierowania robotami budowlanymi związanymi z
obiektem budowlanym oraz jest członkiem Izby Inżynierów lub równoważne
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN.
3) Oświadczenie o aktualności informacji – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ
4) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ. Przedstawiony przez Wykonawcę wykaz robót powinien potwierdzać
spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 SWZ.
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług i
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ. Przedstawiony przez Wykonawcę
Wykaz osób powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 SWZ
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do SWZ
2) Kosztorys ofertowy wypełniony na postawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 12 do SWZ, zgodnie z instrukcją wypełnienia Rozdział 15 w SWZ,
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu,
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące Załącznik 2 do SWZ
(oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) każdy z Wykonawców składa osobno, natomiast oświadczenie z Załącznika
2a do SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców w zakresie, w
jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – zgodnie z
Rozdziałem 12 SWZ
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 3 do SWZ
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z Załącznikiem 8 do SWZ – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania zgodne z postanowieniami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zgodnie z §13 zmiany umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, to jest 56 dni.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt.1, 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.
3) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.