eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa materiałów reklamowych na potrzeby promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez WUP w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów reklamowych na potrzeby promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez WUP w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016362050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynarska 16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 578 44 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 578 44 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@wup.mazowsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupwarszawa.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów reklamowych na potrzeby promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez WUP w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22863d45-5873-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00100614/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Gadżety KFS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wupwarszawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wupwarszawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 SWZ i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 67 uPzp, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (dalej
„WUP”) ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: wup@wup.mazowsze.pl,
telefonicznie (22) 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.
Inspektor Ochrony Danych We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres mailowy: iod@wup.mazowsze.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
b) zawarcia, wykonania i rozliczenia wykonania umowy w przypadku wybrania Pani/Pana oferty jako Wykonawcy zamówienia
publicznego.
Podstawami prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, który wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej „uPzp”, b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej
zawarciem.
Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed
takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania (m.in. art. 18, art. 74, art. 118, art. 252 art. 260 uPzp).
Prawa osób, których dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie
internetowej https://uodo.gov.pl/ ), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie poddawane profilowaniu lub/i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Informacje o zbieranych danych osobowych Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że
w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy PZP oraz wydanych
do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.268.2023.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów reklamowych na potrzeby promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez WUP w Warszawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który uzyska największą, zsumowaną liczbę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp Wykonawca będzie żądał złożenia:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci niżej wymienionych próbek oferowanych przedmiotów zamówienia stanowiących pozycje 3,8,10,15,24,25,26 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ) tj:
a) Metalowe pióro
b) Power bank z solarem min. 8 000 mAh
c) Zestaw naprawczy do roweru
d) Butelka termiczna
e) Słuchawki bezprzewodowe
f) Głośnik bezprzewodowy tuba
g) Parasol XL
2. Wyżej wymienione próbki, dołączone do oferty, muszą spełniać wszelkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem nadruków oraz znaków graficznych a także koloru.
3. Próbki mają być dostarczone w celu dokonania oceny oferty w kryterium Jakość. Próbki stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 3 uPzp. W przypadku niedostarczenia próbek lub dostarczenia niekompletnej ilości próbek, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako złożona przez Wykonawcę który nie złożył przedmiotowego środka dowodowego ( art. 226 ust 1 pkt 2) lit c uPzp)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być
opatrzona nazwami wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp aktualne na dzień składania ofert,
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4.1 do SWZ.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa
w pkt.3 obowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień
składania ofert, złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z wykonawców występujących wspólnie w
zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilne), zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi w trakcie realizacji zamówienia wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz zmian dopuszczalnych w ustawie PZP (art. 455 Pzp) zamawiający przewiduje zmiany wskazane w projektowanych
postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z dostępną na Platformie Zakupowej instrukcją, wskazaną w § 9 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.