eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44b9c720-0d94-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280957/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGS.271.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I. Modernizacja zbiornika rekreacyjno-retencyjnego w Lipsku.
Zamówienie polega na:
a) odmulenie czaszy zbiornika retencyjnego w km 13+274 – 13+580 o pow. 3,08 ha
- wykoszenie porostów ze skarp zbiornika wraz z wygrabieniem,
- wykop rowków odwadniających w celu odsączenia gruntu,
- usuwanie namułu z czaszy zbiornika wraz z wywozem na odległość do 10 km – 16 666 m3,
- układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych drogowych
b) odmuleniu koryta rzeki Krępianka na odcinku powyżej zbiornika na odcinku w km 13+580 – 14+070 dł. 490 mb.
- wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem,
- usuwanie namułu z koryta rzeki wraz z częściowym wywozem i rozplantowaniem na skarpach – 786 m3,
- plantowanie wydobytego urobku
c) odmulenie koryta rzeki Krępianki w km 13+000 – 13+274, dł. 274 mb.
- wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem,
- usuwanie namułu z koryta rzeki wraz z częściowym wywozem i rozplantowaniem na skarpach – 518 m3,
- plantowanie wydobytego urobku
d) remont umocnień skarp zbiornika wodnego na długości 230 mb.
- roboty ziemne związane z przygotowaniem podłoża i odsłonięciem istniejących umocnień
- rozbiórka istniejących umocnień betonowych wraz z ich wywozem poza obręb zbiornika
- wykonanie umocnień geokraty wraz z wypełnieniem jej kamieniem naturalnym
- zabicie ścianki szczelnej plastikowej z PCV.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 2389162,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II. Remont jazu piętrzącego żelbetowego w km 13+274 rzeki Krępianka w Lipsku.
Zamówienie polega na:
a) wykonanie grodzy ziemnej,
b) skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw
c) usunięcie wierzchniej warstwy betonu poprzez frezowanie z powierzchni pionowych i poziomych
d) wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia
e) ręczna reprofilacja ubytków na powierzchni poziomej i pionowej
f) wykonanie warstwy sczepnej przy reprofilacji
g) wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach pionowych i poziomych- grubość powłoki 2mm
h) czyszczenie i malowanie elementów stalowych konstrukcje pełnościenne - zamknięcia segmentowe, prowadnice, obudowy mechanizmów , barierki ochronne
i) usprawnienie działania mechanizmów wyciągowych i zamknięć jazu - wymiana łańcuchów wyciągowych 22mb, wymiana uszczelnień zamknięć, nasmarowanie mechanizmów i prowadnic, wymiana uszkodzonych części
j) wykonanie nowych umocnień siatkowo-kamiennych w stanowisku górnym jazu
k) wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 96˙mm
l) znaki wodne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 219756,21 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III. Budowa ciągu pieszo - jezdnego (drogi wewnętrznej) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Lipsku.
Realizacja zadania obejmuje wykonanie następującego asortymentu robót:
a) roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz geodezyjną inwentaryzacją robót, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu i namułu, rozbiórka elementów dróg i ulic,
b) roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów.
c) odwodnienie korpusu drogowego: budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC średnicy 200 mm – 17 m, z rur PVC średnicy 315 mm – 64 m i remont istniejącego przepustu.
d) podbudowy: warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego siatką heksagonalna, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, warstwa mrozoochronna i ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem, warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej, podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa,
e) nawierzchnie: nawierzchnia z kostki betonowej – 2 153 m2,
f) roboty wykończeniowe: umocnienie powierzchniowe skarp i rowów, umocnienie opasek i poboczy kruszywem,
g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzenia zabezpieczające ruchu pieszy, budowa oświetlenia drogowego – 13 szt. słupów oświetleniowych,
h) elementy ulic: ustawienie krawężników i obrzeży, chodniki i ciąg pieszo rowerowy z kostki betonowej,
i) inne roboty: urządzenie trawników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 1060173,15 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1088742,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6127245,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1088742,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Obsługa i Realizacja Inwestycji "CELIS" Janusz Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 260058558

7.3.3) Ulica: Partyzantów 75

7.3.4) Miejscowość: Niekłań Wielki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1088742,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227412,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349898,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227412,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Obsługa i Realizacja Inwestycji "CELIS" Janusz Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 260058558

7.3.3) Ulica: Partyzantów 75

7.3.4) Miejscowość: Niekłań Wielki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227412,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1640958,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3427026,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1640958,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAKT S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290962168

7.3.4) Miejscowość: Szczukowskie Górki 1

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1640958,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.