eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przechlewo › Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie - obręb RudawaOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie – obręb Rudawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO NIEDŹWIADY W PRZECHLEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Człuchowska 71

1.5.2.) Miejscowość: Przechlewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-320

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 833 43 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://niedzwiady.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie – obręb Rudawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efb8fb12-577d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119671/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie – obręb Rudawa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/public/postepowanie?postepowanie=53408419

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane przez platformę przekazywane są w zakładce „Korespondencja”.
Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje jedynie przy użyciu Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/public/postepowanie?postepowanie=53408419

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy. W przypadku przekazywania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za datę wpływu przyjmuje się datę ich doręczenia drugiej stronie postępowania.
W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/ po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:
http://www.nccert.pl/kontakt.htm
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
- przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox, Google Chrome lub Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer – zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
- system operacyjny Windows 10 i późniejsze,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy dostępnej na stronie
https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/elearning .
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (np. ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Ofertę oraz oświadczenia,składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Marcelinę Goryńską, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.17.2023.KG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy i konserwacji jezdni i poboczy wyznaczonych dróg leśnych usytuowanych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie – obręb Rudawa. Łączna długość odcinków dróg leśnych do naprawy w zamówieniu podstawowym wynosi 795 m.
W ramach naprawy i konserwacji dróg leśnych zostaną wykonane w szczególności:
- roboty przygotowawcze – prawidłowe wyznaczenie miejsc przeznaczonych do naprawy i konserwacji,
- karczowanie pni,
- dostarczenie materiału tj. kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o frakcji 0-31,5 mm (C50/10),
- przygotowanie wyznaczonych odcinków dróg leśnych na szerokość jezdni i poboczy poprzez niwelację nierówności, dziur, wyrw i zagłębień - korytowanie,
- transport materiału do wskazanych miejsc,
- fragmentaryczna naprawa nawierzchni jezdni i poboczy drogi leśnej poprzez miejscowe uzupełnienie warstwy nawierzchni dostarczonym materiałem - koleiny, dziury, wyrwy i grunty słabonośne,
- zagęszczenie fragmentów drogi leśnej,
- profilowanie oraz zagęszczenie warstwy wierzchniej jezdni, najazdów i poboczy na wskazanym odcinku,
- rozbiórka wielootworowych płyt żelbetowych oraz ponownie ułożenie we wskazanych miejscach,
- profilowanie i zagęszczenie dróg o nawierzchni gruntowej,
- uzupełnienie ubytków i wyrw w drogach o nawierzchni twardej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SWZ) obejmująca: opis techniczny oraz przedmiar robót;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SWZ);
- Wzór umowy (Załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, STWiORB i SWZ. Załączone do SWZ Przedmiary robót nie stanowią wyłącznej podstawy wyceny oferty. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w Przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy.
Wymagania stawiane Wykonawcy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i Dokumentacji projektowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, jeżeli będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 6 ust. 6-8 SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące prace fizyczne związane z wykonywaniem czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
- roboty przygotowawcze (z wyłączeniem prac geodezyjnych),
- roboty ziemne,
- prace związane z wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym uprawnień i obowiązków Stron w związku z obowiązkiem zatrudnienia opisanym powyżej, określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Zakres Opcji został szczegółowo opisany w Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ. Prace z prawa opcji mogą zostać zlecone nie tylko w ramach dróg objętych niniejszym zamówieniem, ale także innych dróg wskazanych w Załączniku nr 10 do SWZ.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Poinformowanie Wykonawcy o skorzystaniu z Opcji może nastąpić do upływu połowy terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 4 ust. 2 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 40 % wartości Przedmiotu Umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku zwiększenia możliwości finansowych Zamawiającego z tytułu oszczędności lub w przypadku wystąpienia konieczności naprawy uszkodzeń dróg.
Prace będące przedmiotem Opcji zostaną wykonane w terminie realizacji Przedmiotu Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Termin realizacji zamówienia – 40 %
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru określonego w Rozdziale 16 ust. 2 pkt 1) SWZ.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” oceniany będzie termin realizacji zamówienia, który zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Ocena zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
- wskazanie Terminu realizacji: do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 40 pkt;
- wskazanie Terminu realizacji: do 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 30 pkt;
- wskazanie Terminu realizacji: do 49 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 20 pkt;
- wskazanie Terminu realizacji: do 56 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.
Brak wskazania w formularzu Oferty proponowanego Terminu realizacji zamówienia będzie traktowane jako zaoferowanie najdłuższego możliwego Terminu realizacji zamówienia. Wskazanie terminu realizacji dłuższego niż 56 dni kalendarzowych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej i finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: co najmniej 1 robotę budowlaną (przez jedną robotę budowlaną rozumie się robotę zrealizowaną na podstawie jednej umowy) polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub naprawie lub konserwacji drogi lub dróg o wartości min. 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i 2 SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70),
f) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Szczegółowe informacje nt. podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu zawiera SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
Szczegółowe informacje nt. podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawiera SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę zawierającą:
a)formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Zał.nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wraz z kosztorysem ofertowym zawierającym się w Zał.nr 1 do formularza Oferty– brak wypełnienia lub załączenia do oferty kosztorysu ofertowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia kosztorysu zgodnie z jego wzorem zawartym w zał.nr 1 do formularza oferty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i modyfikacji.W formularzu Oferty należy zawrzeć informację o składnikach cenotwórczych przyjętych do kalkulacji ceny-brak wskazania w formularzu Oferty składników cenotwórczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP;
b) oświadczenia,sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi Zał. nr 2 i Zał. nr 3 do SWZ,pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie,złożone przez:Wykonawcę,Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) jeżeli dotyczy:oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby,sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Zał. nr 4 i Zał. nr 5 do SWZ,pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art.118 w zw. z art.266 PZP;
d) jeżeli dotyczy:zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,że Wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z Rozdziałem 9 ust. 6 i 7 SWZ,jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Zał. nr 6 do SWZ);
e) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia,że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,o których mowa w zdaniu poprzednim,jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,o ile Wykonawca/ podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy,Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP - działa osoba,której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,o których mowa w lit. e),sporządzone w sposób określony w Rozdziale 9 ust. 18-22 SWZ;
g) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia,o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika,które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy,w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
h) wadium w oryginale w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej);
i) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
Szczegółowe informacje nt. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 426).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS nr rachunku: 86 1600 1462 1742 5705 8000 0001 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu SA.270.17.2023.KG „Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie – obręb Rudawa”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 426) powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 3 pkt 2 - 4 SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w formie elektronicznej tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji/poręczenia musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zaleca się, aby z treści gwarancji wadialnej lub poręczenia wynikało, w jaki sposób należy złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium (ze wskazaniem adresu do korespondencji i adresu poczty elektronicznej).
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści wadium wnoszonego w formach określonych w Rozdziale 11 ust. 3 ppkt 2-4) SWZ, powinni zostać ujęci wszyscy członkowie konsorcjum albo powinno z niej jednoznacznie wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych członków konsorcjum, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokument, o których mowa w ust. 5 obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
Szczegółowe informacje nt. wymagań dotyczących składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
W przypadku wykazania w ofercie nazwy podwykonawcy przez Wykonawcę, jak również w przypadku wprowadzenia podwykonawcy na etapie realizacji umowy, Zamawiający zbada, podczas realizacji umowy, czy wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 – 3 SWZ.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego (w toku realizacji zamówienia na moment wprowadzenia podwykonawcy) przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dotyczące podwykonawcy (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ).
Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 – 3 SWZ, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.