eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Nasadzenia zastępcze oraz rewitalizacja istniejącej zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nasadzenia zastępcze oraz rewitalizacja istniejącej zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA LUBIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 763070675

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.lubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.lubin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nasadzenia zastępcze oraz rewitalizacja istniejącej zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bbf5f63-5868-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035074/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym wraz z ich pielęgnacją

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający informuje,że dokumenty elektroniczne są sporządzane i przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.poz.2452).2.Zamawiający określa dopuszczalne formaty podpisu elektronicznego:a)dokumenty w formacie .pdf, zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym,Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2GB RAM;procesor Intel IV 2GHZ; jeden z systemów operacyjnych–MS Windows 7,Mac Os x 10.4,Linux lub ich nowsze wersje,c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa
obsługująca TLS 1.2,najlepiej w najnowszej wersji,w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,d)Włączona obsługa JavaScript, e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,f)Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:pliki o wielkości do 100MB. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany–format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert, po odszyfrowaniu przez Zamawiającego; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu -zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016,str.1),dalej „RODO”,Zamawiający informuje że:•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lubina,ul. Kilińskiego 10,59-300 Lubin, e-mail:kontakt@um.lubin.pl,•inspektorem ochrony danych osobowych jest
Pan Łukasz Malinowski,e-mail:iodo@um.lubin.pl;•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11 września 2019r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r.poz.2019 ze zm.),dalej„ustawa Pzp”;•odbiorcą danych osobowych
będzie spółka Otwarty Rynek elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego •Rejestru Sądowego pod numerem KRS:00000414441,REGON:017282436,NIP:526-25-35-153,jako
właściciel platformy zakupowej,na której Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,działającą pod adresem: https://lubin.ezamawiajacy.pl.,•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a)posiada Pani/Pan:-na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;W przypadku,gdy Wykonanie obowiązków,o których mowa w art.15 ust.1-3 w/w rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby,której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania,w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,-na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;Skorzystanie przez osobę,której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,o których mowa w art. 16 ww. rozporządzenia,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,-na podstawie art.18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2 RODO***; Wystąpienie z żądaniem,o którym mowa w art.18 ust.1 nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, b)nie
przysługuje Pani/Panu:-w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit.c RODO,*
Wyjaśnienie:informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:
- ETAP 1- Wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin, rewitalizacji zieleni ul. Kościuszki oraz założeniu trawnika na terenie miasta Lubina,
- ETAP 2 - Kompleksowej pielęgnacji w okresie 3 lat od dokonanych nasadzeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211600-8 - Sadzenie drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp. Zakres tego zamówienia obejmować będzie 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu usług podobnych do zakresu zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy tego zamówienia. Warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi:
-zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,
-umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
-cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego,
-Zamawiający przekaże Wykonawcy tabelę wyceny, na podstawie której Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy,
-ceny za poszczególne pozycje wyceny nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost,
-przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą szczegółowego zakresu zamówienia,
-termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
-wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,
-Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji i rękojmi na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji i rękojmi w zamówieniu podstawowym,
-kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,
-obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po sprawdzeniu formalnej poprawności ofert i dokonaniu oceny spełniania
warunków, spośród ofert które nie zostały odrzucone, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w kryteriach. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z
najniższą ceną.Maksymalną ilość punktów w kryterium "termin realizacji 1 etapu zamówienia" otrzyma oferta, która zagwarantuje najkrótszy termin realizacji 1 etapu zamówienia, tj. wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin, rewitalizację zieleni ul. Kościuszki oraz założenie trawnika na terenie miasta Lubina zgodnie ze Szczegółowym Zakresem Zamówienia, liczonym w tygodniach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji 1 etapu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1.posiada zdolność zawodową: 1.1. Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże wykonanie,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,co najmniej jednego zadania polegającego na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zakresu i wartości zadań w celu spełnienia powyższego warunku.1.2. Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje minimum jedną osobą, która zostanie przez Wykonawcę skierowana do realizacji przedmiotowego zamówienia,mającą doświadczenie w nadzorowaniu prac polegających na sadzeniu i kompleksowej pielęgnacji roślin.2. posiada zdolność techniczną:
Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym:a)samochód samowyładowawczy – 1 szt.,b)koparka lub koparko-ładowarka – 1 szt.,c)świder glebowy – 2 szt.,
d)beczkowóz lub inne urządzenie do transportu wody wykorzystywanej do podlewania roślin – 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A)Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem Nr 5,B) Dowody (referencje bądź inne dokumenty) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, określające, że wyszczególnione w Załączniku Nr 5 usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,C) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– zgodnie z Załącznikiem Nr 6,D) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- (jeżeli dotyczy),b. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty,c. Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia
oferty wspólnej,d. Oświadczenie o wykonawcach występujących wspólnie - Załącznik Nr 3 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu-Załącznik Nr 2 do SWZ–składa każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3.Pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa oświadczenie wykonawców występujących wspólnie–Załącznik Nr 3.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.5. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej:a) warunek opisany w Rozdziale V w pkt I winien spełnić każdy z podmiotów osobno. Dokument na potwierdzenie spełniania warunku każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno. b) każdy warunek opisany w Rozdziale V w pkt II zostaje spełniony łącznie przez podmioty składające ofertę wspólnie.Dokument / dokumenty na potwierdzenie spełniania każdego z warunku udziału w postępowaniu każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno, w swoim zadeklarowanym zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:A/ zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na roboty objęte umową, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie o zmianę stawki, B/ zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,C/ przypadki losowe (awarie urządzeń, zniszczenia wywołane przez siły natury, wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne itp.),
D/ niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac tj. intensywne opady atmosferyczne (deszcz, śnieg, grad), niska temperatura powietrza,E/ zmiany danych lub przekształcenia stron umowy,
F/ w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa, w szczególności art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wyżej wymienione zmiany mogą skutkować zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotowego zamówienia.3. Wszystkie wprowadzone zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://lubin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wykluczy: 1)wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy.”
2.Termin realizacji zamówienia podzielony jest na 2 etapy (zgodnie z § 1 Projektu umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ) w następujący sposób:
- etap I – nasadzenie drzew, krzewów i bylin, rewitalizacja zieleni ul. Kościuszki oraz założenie trawnika na terenie miasta Lubina – maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy
- etap II – kompleksowa pielęgnacja posadzonych roślin przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru „bez uwag” za wykonanie I etapu prac.
Zamawiający przewiduje skrócenie terminu realizacji I etapu zamówienia zgodnie z możliwością opisaną w Rozdziale XIV SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.