eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Zagospodarowanie terenu żwirowni przy Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu żwirowni przy Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026851

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojciechówka 4

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu żwirowni przy Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27ddb818-586f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082992/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie terenu żwirowni przy OEL Jagiellońskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały określone w SWZ- w rozdziale
VIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Białowieża. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 85 681 24 05.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art.
255-256 ustawy Prawo zamówień publicznych - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a
także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia zostanie
udostępniona w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7 specyfikacji warunków zamówienia powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dane osobowe,
ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia,
2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
pozostałe informacje w rozdziale L. SWZ. SEKCJA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 300000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowania terenu w rejonie żwirowni
przy OEL „Jagiellońskie” w Białowieży, zlokalizowanego na działce nr 418, obręb ewidencyjny: 0002
Podolany, Gmina Białowieża, Powiat Hajnowski, woj podlaskie.
W ramach planowanego zagospodarowania terenu w rejonie żwirowni przy OEL „Jagiellońskie” planuje się wykonanie utwardzenia kostką kamienną istniejącego terenu w rejonie istniejących obiektów rekreacyjnych, oraz uzupełnienie kostką kamienną przestrzeni przy istniejących siedziskach (miejscach do siedzenia). Jako uzupełnienie w ramach bieżącej konserwacji drogi dojazdowej do żwirowni - planuje się utwardzenie istniejącego ciągu komunikacyjnego warstwą z tłucznia kamiennego. W ramach zamówienia jest również wykonanie linii oświetlenia terenu przy żwirowni + zasilenie ekranu multimedialnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał zgodnie z
przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej jedną pracę polegającą na budowie lub naprawie drogi żwirowej.
Wartość wymaganej roboty – nie może być mniejsza niż 100 000 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości
kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający uzna warunek udziału w
postępowaniu za spełniony na podstawie wykazu prac złożonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji
warunków zamówienia wraz z dowodami.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem
do profilowania i wyrównywania dróg żwirowych. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony na
podstawie wykazu sprzętu złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie ws. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
1) informacja z banku lub SKOK ws. posiadanych środków
2) wykaz prac
3) wykaz osób
4) wykaz sprzętu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zostały określone w SWZ - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały określone w paragrafie 17 wzoru Umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności:
klęski żywiołowe, wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, długotrwałe intensywne
opady, utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna, rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się
sprzętu, wystąpienie innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu materiałów,
b) wystąpienia siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na
którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami w pierwotnie określonym terminie,
c) spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne, nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe,
d) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
e) wystąpienia przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu - pozostałe treści we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.