eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Utrzymanie bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej ZgorzelecOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec

1.3.) Oddział zamawiającego: GM Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domańskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zgorzelec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b19d11c-5862-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051545/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Utrzymanie bieżące miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XIV SWZ. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, jak niżej:
1) Wykonawca na adres e-mail Zamawiającego: k.mroz@zgorzelec.eu
Zamawiający (za pośrednictwem służbowej poczty e-mail osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcą k.mroz@zgorzelec.eu ) – na adres e-mail wskazany do korespondencji w ofercie Wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Oferta powinna być:
1) Sporządzona w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@zgorzelec.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres wskazany w ww. przepisach, tj. 5 lat dokumentacja zamówień publicznych oraz 10 lat umowy zawarte w wyniku postępowania
w trybie zamówień publicznych.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Jednocześnie Miasto Zgorzelec przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
2.W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac związanych z konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem awarii oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) mechaniczne lub ręczne udrożnienia kolektorów kanalizacji deszczowej poprzez ich wyczyszczenie;
2) płukanie kolektorów kanalizacji deszczowej
3) mechaniczne lub ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych;
4) płukanie studzienek rewizyjnych;
5) mechaniczne lub ręczne czyszczenie studzienek ulicznych ściekowych wraz z przykanalikami;
6) płukanie studzienek ulicznych ściekowych;
7) przełożenie lub układanie nowego kolektora kanalizacji deszczowej z rur PCV;
8) wykonanie studni rewizyjnych lub ich wymiana z odtworzeniem nawierzchni;
9) wykonanie studzienek ulicznych ściekowych lub ich wymiana wraz z odtworzeniem nawierzchni;
10) mechaniczne lub ręczne czyszczenie zamulonych kanałów kołowych;
11) uzupełnienie lub wymiana włazów żeliwnych, rusztów studzienek ulicznych ściekowych;
12) regulacje wysokościowe krat ulicznych ściekowych oraz włazów żeliwnych do studni rewizyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni;
13) uzupełnienie koszy w studzienkach ulicznych ściekowych;
14) czyszczenie koszy studzienek ulicznych ściekowych;
15) mechaniczne czyszczenie syfonów w studzienkach ulicznych ściekowych wraz z ich płukaniem;
16) wykonanie odwodnienia liniowego otwartego z prefabrykatów betonowych;
17) wykonanie ścieku skrzynkowego;
18) wykonanie inspekcji stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej za pomocą kamery;
19) sporządzenie opinii technicznych stanu sieci kanalizacji deszczowej;
20) wykonanie badań zagęszczenia gruntu;
21) konserwacja rowu otwartego przydrożnego (wykoszenie, odmulenie, udrożnienie).
4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia związany
z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, technologią prac został zawarty w Załączniku nr 6 do SWZ – „Technologia prac”.
5.Szacunkowe ilości usług do wykonania w okresie realizacji zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SWZ – „Wykaz prac do zrealizowania”. Wszystkie ilości wskazane w Załączniku,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, są ilościami orientacyjnymi (szacunkowymi), co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu albo Zamawiający może ich nie wykorzystać w ogóle.
6.Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń, zawierających
w szczególności: rodzaj i zakres usług/prac do wykonania, miejsce oraz termin realizacji. Zamawiający każdorazowo przekaże zlecenie
w formie elektronicznej na adres poczty e-mail Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia otrzymania zlecenia w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy oraz przystąpienia do realizacji zlecenia w terminie do 3 dni roboczych od jego otrzymania.
7.W przypadku wystąpienia awarii kanalizacji deszczowej lub jej elementu (np. krata, pokrywa, właz itp.) zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia, życia i mienia, Wykonawca zobowiązany będzie do jej usunięcia – całodobowo, również w dni wolne od pracy. Zgłoszenie Wykonawcy faktu o wystąpieniu awarii nastąpi pocztą elektroniczną - w dni pracy Zamawiającego, pod wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej. Natomiast w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Zamawiającego, zgłoszenia będą przekazywane pod całodobowy numer dyżurujący Wykonawcy, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, tj. https://zgorzelec.eu/ oraz przekazany odpowiednim służbom. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu w widoczny sposób w czasie maksymalnie 1 godziny od zgłoszenia awarii. Rozpoczęcie prac związanych z usunięciem awarii nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Wykonawca każdorazowo po usunięciu awarii zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pocztą elektroniczną informacje o usunięciu awarii wraz ze wskazaniem terminu i miejsca jej usunięcia. Podczas usuwania awarii, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną (przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po usunięciu) posiadającą znacznik czasowy jej sporządzenia (datę i godzinę). Wykonaną dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z informacją o usunięciu awarii.
8.Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, przekazane pocztą elektroniczną, w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, zobowiązany będzie do wykonywania opinii technicznych oraz inspekcji TV za pomocą kamery stanu kanalizacji deszczowej. Opinie winny być sporządzane przez osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę odpowiednio stanu technicznego kanalizacji deszczowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię pocztą elektroniczną, a zapis z kamery na nośniku CD/DVD lub na nośniku typu Pendrive, w terminie do 5 dni od otrzymania wezwania.
9.Podczas prowadzenia prac, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej posiadającej znacznik czasowy jej sporządzenia (datę i godzinę). Dokumentacja fotograficzna powinna być wykonywana na każdym etapie prowadzenia prac tj.: przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu. Wykonaną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej, tj. pocztą elektroniczną lub na nośniku CD/DVD lub na nośniku typu Pendrive, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru poszczególnych zleceń, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7 niniejszego rozdziału.
10.Szczegółowe zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert Cena (C) – waga kryterium 100%
W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, określił wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów (cech) składających się na przedmiot zamówienia. Wymagania odnoszące się do sposobu i jakości realizacji usług zostały określone w Załączniku nr 6 do SWZ – Technologia prac.
Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” (C):
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załączniku nr 1 do SWZ. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni oferty według wzoru: C = (Cn/Cb) x 100
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
Cn – cena najniższa z badanych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty
100 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej. Wymagane doświadczenie zawodowe Wykonawcy:
o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje jedną usługę - w ramach jednej umowy - w zakresie utrzymania sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości minimum 200.000,00 zł brutto oraz potwierdzi, że wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

UWAGA:
W odniesieniu do usługi nadal wykonywanej (umowa została zawarta na okres przekraczający termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest podać wartość faktycznie zrealizowanej usługi od dnia zawarcia umowy do dnia składania ofert, przy czym wartość wykonanej usługi przed upływem terminu składania ofert nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł brutto.
W przypadku gdy Wykonawca przedstawi w wykazie usług wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/umowy realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca powoływał się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył lub nie uczestniczy.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu usług lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres usług został wykonany lub jest wykonywany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, aktualnych na dzień złożenia, tj.:
Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2C do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z nich. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, aktualne na dzień złożenia oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, również w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia, tj.:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.100,00 PLN (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu;
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461, z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr WZP.271.1.34.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami ust. 10 niniejszego Rozdziału
i zawierać w swej treści co najmniej poniżej wskazane wymagania:
1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Zgorzelec
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający uzna wadium (w formie gwarancji lub poręczenia) za prawidłowe, jeżeli będzie ono dawało Zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek określonych w art. 96 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art.98 ustawy Pzp.
8. Wadium w formie gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) lub poręczeń nie musi zostać opatrzone podpisem gwaranta o ile jest sporządzone w oryginale (nie skan!) w postaci elektronicznej (jako plik, najczęściej format .pdf).
Oznacza to, że wadium ma zostać przekazane Zamawiającemu dokładnie w takiej postaci, w jakiej Wykonawca pozyskał je od gwaranta lub poręczyciela – bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie elektronicznym.
9. Informacje dot. wadium zostały zawarte w Rozdziale XVI SWZ. Zamawiający nie zamieścił pełnego opisu ze względu na ograniczoną wielkość pola.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie
z zapisami Rozdziału X SWZ.
2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, o których mowa odpowiednio w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W powyższym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – określone Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Powyższe oznacza obowiązek osobistego wykonania części zamówienia wskazanego w przedmiotowym oświadczeniu przez poszczególnych Wykonawców. Oświadczenie stanowić będzie integralną część umowy.
3. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 2 i 2A do SWZ oraz Załącznik nr 2C do SWZ.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa taka nie zostanie załączona do oferty.
5. UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/umowy realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca powoływał się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył lub nie uczestniczy.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu usług lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres usług został wykonany lub jest wykonywany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.