eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › dostosowanie do przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku hali sportowej AGH przy ul.Piastowskiej 26a w Krakowie - KC-zp.272-438/23Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
dostosowanie do przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku hali sportowej AGH przy ul.Piastowskiej 26a w Krakowie - KC-zp.272-438/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.dzp.agh.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostosowanie do przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku hali sportowej AGH przy ul.Piastowskiej 26a w Krakowie - KC-zp.272-438/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f012141a-2ac3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00323692

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KC-zp.272-438/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1177055,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla dostosowania budynku hali sportowej AGH przy
ul. Piastowskiej 26a do przepisów ochrony ppoż. i spełnieniu wymogów
zawartych w Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej i Postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej obejmujący w szczególności:
a) wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku oraz sali sportowej nr 1 i 2, w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (z uwzględnieniem podświetlanych znaków bezpieczeństwa) o natężenia światla co najmniej 2 lx;
b) wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) z urządzeniami odbiorczymi alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, z uwzględnieniem wyposażenia instalacji w urządzenia umożliwiające nadawanie komunikatów głosowych między sygnałami akustycznymi;
c) zainstalowanie przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej El 60, wyprowadzonych przez stropy budynku;
d) obudowanie klatki schodowej K1 ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60/EI 60 i zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej El 60 z funkcją dymoszczelności (,,S");
e) zainstalowanie przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej El 60, wyprowadzonych przez ściany stanowiące obudowę klatki schodowej K1;
f) wyposażenie klatki schodowej K1 w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu, wymianę przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP;
g) budowę rozdzielnicy RPOŻ, RWC;
h) modernizację rozdzielnic obiektowych na trasie projektowanej instalacji elektrycznej i SAP
i) demontaż sufitów, malowanie ścian i sufitów w niezbędnym zakresie;
j) Wymiana wykładzin podłogowych niespełniających wymogów ekspertyzy w zakresie wskazanym w dokumentacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1177055,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1357600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1177055,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Ślusarski TOMBUDOS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6830001405

7.3.3) Ulica: Zręczyce 60

7.3.4) Miejscowość: Gdów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-420

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

ALGLAS Agnieszka Piskorz-Kowynia
ul.Tokarska 6, 30-412 Kraków -dostawa i montaż ślusarki ppoż.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1447778,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.